Община Медковец

Подпомагането на сектор „Животновъдство“е сред приоритетите на ПРСР (2014-2020 г.)
     „Подпомагането на сектор „Животновъдство“ е сред основните приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата за този сектор по кампанията за директните плащания,  по обвързана подкрепа и по Програмата за развитие на селските райони са в пъти повече“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Третата национална среща на Асоциацията на земеделскитe производители в к.к. „Златни пясъци“.  Тя обясни, че през настоящата година в новия програмен период всички животновъдите ще получат по-висока ставка на подпомагане.

Сряда, 04 Февруари 2015 16:05

Данъци

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

ОТДЕЛ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „ - ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ВИ УВЕДОМЯВА , ЧЕ
ДАНЪК СГРАДИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОД. СЕ
СЪБИРАТ ОТ 05.02.2015 ГОД.

Вторник, 03 Февруари 2015 16:55

Трасе на оптичен кабел

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128,ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изготвен и представен за одобряване :

Проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Трасе на оптичен

кабел с.Расово, община Медковец - с.Комощица, община Якимово" -участък с.Расово, община

Медковец.

                   ПРОЕКТ  НА ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Медковец през 2015 г.

 

І. Общи положения

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена

на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост .

 

Документа в .pdf формат

Понеделник, 26 Януари 2015 15:34

Обществено обсъждане на Бюджет – 2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

            В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и Закона за публичните финанси, кметът на общината внася за обществено обсъждане и в Общинския съвет Проекта за бюджет на община Медковец за 2015 г.

Нормативни промени и нови акценти

 

Документа в pdf формат

Проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


            На 30.12.2014г. /вторник/ от 11.00ч. в заседателната зала на  община Медковец се проведе начална пресконференция на проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", по  договор за безвъзмездна финансова помощ №М 13-22-76/07.08.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

Презентацията в  pdf формат

О  Б  Я  В  А


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ  
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА


    ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ   ГР. ВРАЦА – 35 ДЛЪЖНОСТИ.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОФИСА ПО ВОЕНЕН ОТЧЕТ
МОНТАНА.

КРАЕН СРОК  26.ФЕВРУАРИ.2015 година


ТЕЛЕФОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

096 / 300 475;  096/300 922;

 

обявата в pdf формат

Вторник, 30 Декември 2014 13:15

Отмяна на бедственото положение

                                       З А П О В Е Д                               Препис!

130 / 30.12. 2014 г.

На основание чл.44 ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.49, ал.1 и чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия,  поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедствено положение на територията на Община Медковец, изразяващи се в спиране на ураганния вятър, разчистване на снегонавяванията в района на третокласен път 81057 Лом-Расово-Медковец-Сливовик-Славотин-Монтана и четвъртокласен път Расово-Аспарухово-Сталийска махала и овладяване на бедствието,

Н А Р Е Ж Д А М:


1. Отменям обявеното с моя заповед № 129/29.12.2014г. бедствено положение на територията на община Медковец, считано от  10:00 часа на 30.12.2014г. /вторник/.

2. Прекратявам  изпълнението на Общинския план за защита при бедствия в частта  „Усложнена зимна обстановка”.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Областен управител на Област Монтана, всички длъжностни лица и гражданите на община Медковец.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Николай Динчев – ст.експерт ОПЕФ и ГЗ.

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец      ПП.........................

Понеделник, 29 Декември 2014 14:25

Бедствено положение

Бедствено положение на територията на община Медковец!

 

Документа в .pdf  формат

Сряда, 17 Декември 2014 16:06

Апел

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

 

Община Медковец подкрепя обявената и стартирала кампания на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите за опазване на българската гора и природа.

Апелът към Вас е да се присъедините към инициативата и за коледните празници да си купите живо коледно дръвче. След това то ще бъде посадено отново в природата.

 

Документът в .pdf формат