Местна комисия за борба с противообществени прояви

         на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

 

 

ДЕЦАТА СА НАШИ!
ДАЙТЕ ИМ ШАНС ЗА ПО-СИГУРНО И ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ!


Кражба, побой, опит за изнасилване, разпространение на наркотици.
Това са част от деянията, които определяме като неприемливи за обществото и затова наричаме противообществена проява.
Специалисти от социални дейности, полицейски служители, юрист, психолог, обществени възпитатели и други, част от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)- Медковец, работят за установяване и превенция на тези деяния у малолетните и непълнолетните.
Децата престъпили общоприетите граници не заслужават наказание, а корекционни мерки относно възпитанието и поведението. Това е и една от основните задачи на МКБППМН съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
МКБППМН изпълнява следните дейности:
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е орган за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община. Като орган по превенцията на местно ниво, местната комисия осъществява различни програми и дейности по предотвратяване извършването на противообществени прояви и криминални деяния от малолетни и непълнолетни. Комисията ангажира местните власти с анализите на състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината. В центъра на вниманието на цялата система за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е детето и неговия най-добър интерес - така, както изисква Конвенцията на ООН за правата на детето. Борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и постигането на ефективни резултати в това направление е немислимо без осъществяване на пълен и действен синхрон между заинтересованите от проблема специализирани структури. Местната комисия си взаимодейства успешно с инспекторите на ДПС, органите по образованието, МКБППМН, отдела за закрила на детето, съд, прокуратура и следствие. Различните структури, ангажирани с проблемите на децата имат една цел - осигуряване нормалното развитие на детето като човек и гражданин. Всяка от тези структури въз основа на своята професионална компетентност и правомощия допринася за постигането на тази цел. Основното за тази система е, че детето е поставено в центъра, във фокуса на взаимодействието на различните структури.
Комисията:
ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
• Разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;
ПОДПОМАГА родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ са помощен орган на местната комисия и имат за задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните. За обществени възпитатели се определят лица с необходимата общообразователна подготовка и опит. Работата им се ръководи и контролира от МКБППМН. Обществен възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви. Местната комисия може да определи обществен възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание. Определянето на обществен възпитател не освобождава родителите или лицата, които ги заместват, от задълженията им във връзка с възпитанието на малолетните и непълнолетните и от отговорността за тяхното поведение.
Общественият възпитател има следните задължения:
ОКАЗВА на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните;
СЪДЕЙСТВА за правилното организиране на обучението на малолетните и непълнолетните;
СЛЕДИ за поведението на малолетните и непълнолетните и полага грижи за правилното им насочване;
СИГНАЛИЗИРА компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния;
ПОСТАВЯ за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция „Социално подпомагане”;
Общественият възпитател има следните права:
ДА ПОСЕЩАВА малолетния или непълнолетния в неговото жилище или в училището му;
ДА ОБРЪЩА внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;
ДА ИЗИСКВА необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетния или непълнолетния от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;
ДА ПОСТАВЯ пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните или непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на съответните мерки.

НЕКА ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА НИ!

 

 

 

  • По инициатива на МКБППМН при община Медковец, на 15 април 2022 г. в парка до жп-гарата на с. Медковец общински служители, съвместно с ученици от СУ „Отец Паисий“, засадиха млади дръвчета, част от които бяха предоставени безвъзмездно от Гората.бг.