Medkovec logoA РЕШЕНИЯ на Общински Съвет МЕДКОВЕЦ

 

 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

 

 

ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 05.07.2024 Г.

 

РЕШЕНИЕ №172 Докладна записка от Людмила Торньова – председател на Общински съвет – Медковец относно: Свикване на неприсъствено общо събрание на съдружниците на Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

 

ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 27.06.2024 Г.

 

РЕШЕНИЕ №171 Молба от Габриела Мариянова Ангелова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 500,00 лв. за лечение на детето ѝ.

РЕШЕНИЕ №170 Молба от Кристияна Петкова Иванова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №169 Молба от Стефка Катинова Методиева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №168 Докладна записка от Людмила Торньова – председател на Общински съвет – Медковец относно: Свикване на неприсъствено общо събрание на съдружниците на Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №167 Докладна записка от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Съгласие за временно прехвърляне на средства от депозитната сметка в извънбюджетната сметка – KSF на община Медковец.

 

ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 23.05.2024 Г.

 

РЕШЕНИЕ №166 Молба от Юри Иванов Борисов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №165 Молба от Крум Найденов Александров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства

РЕШЕНИЕ №164 Молба от Ели Георгиева Кочова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №163 Молба от Гергина Георгиева Кирилова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №162 Молба от Донка Милкова Борисова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №161 Молба от Василка Сашова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №160 Молба от Румен Иванов Александров от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №159 Молба от Иванка Тодорова Петкова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ за преглед и лечение.

РЕШЕНИЕ №158 Предложение от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Да се възложи на кмета на община Медковец да сформира екип от специалисти за оглед на помещенията в Народно читалище „Развитие – 1898 г. – с. Медковец“, за да може до края на месец юни 2024 г. да бъде изготвена и предложена финансова рамка на средствата, с които община Медковец да финансира отстраняването на проблемите в сградата на читалището, възникнали в резултат на проливните валежи.

РЕШЕНИЕ №157 Докладна записка от Людмила Торньова – председател на Общински съвет – Медковец относно: Свикване на извънредно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №156 Докладна записка от инж. Иван Иванов – За кмет на община Медковец относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Медковец за периода 2021 – 2028г. (ПООС) с част: Програма за управление на отпадъците на община Медковец за периода 2021-2028г. /ПУО/ и раздел: „Лечебни растения“.

РЕШЕНИЕ №155 Докладна записка от инж. Иван Иванов – За кмет на община Медковец относно: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №154 Докладна записка от Людмила Торньова – председател на Общински съвет – Медковец относно: Отмяна на Решение № 143 от Протокол № 9 на Общински съвет - Медковец от проведено заседание на 25.04.2024г.

РЕШЕНИЕ №153 Предложение от Теодор Антонов - общински съветник в ОбС – Медковец относно: Да се възложи на кмета на общината да направи работен проект за временна организация на движението по общински път MON1132 Расово-Аспарухово-Сталийска махала съгласуван с Областна дирекция на МВР – Монтана и с Областно пътно управление – Монтана. Срок на изпълнение – 30 юли 2024г.

РЕШЕНИЕ №152 Докладна записка от Людмила Торньова – председател на Общински съвет – Медковец относно: Отмяна на Решение № 138 от Протокол № 9 на Общински съвет - Медковец от проведено заседание на 25.04.2024г.

РЕШЕНИЕ №151 Предложение от Теодор Антонов – Иван Торньов да води заседанието по т. 1 от дневния ред.

 

ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 25.04.2024 Г.

 

РЕШЕНИЕ №150 Предложение от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Предстоящият празник - събор на с. Аспарухово, който ще се състои на 24.05.2024 г.

РЕШЕНИЕ №149 Молба от Стефан Герасимов – кмет на село Расово относно: Предстоящият празник - събор на с. Расово на 06.05.2024 г.

РЕШЕНИЕ №148 Молба от Благуна Асенова Йонова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №147 Молба от Румяна Вълчева Виткова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №146 Молба от Петруна Борисова Арсенова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №145 Молба от Виолета Благоева Александрова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №144 Молба от Валерия Божидарова Славчева от село Аспарухово относно: Искане на финансова помощ за покриване на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №143 Молба от Кристияна Петкова Иванова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за следоперативно лечение.

РЕШЕНИЕ №142 Молба от Лиляна Илиева Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №141 Молба от Юри Иванов Борисов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №140 Писмо с Вх. № ОбС141/24.04.2024 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Монтана относно: Свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №139 Докладна от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2024 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №138 Докладна от Стефан Герасимов – кмет на село Расово и Людмила Макавеева – кмет на село Аспарухово относно: Ограничаването на движението на товарни автомобили с маса с товар по-голяма от 12 тона по общински път MON1132 Расово-Аспарухово-Сталийска махала.

РЕШЕНИЕ №137 Докладна записка от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Вземане на решение за използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

РЕШЕНИЕ №136 Докладна записка от инж. Иван Иванов – зам. - кмет на община Медковец относно: Определяне на брутната заплата на кмета на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №135 Докладна записка от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Определяне на брутната заплата на кметовете на кметства в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №134 Докладна записка от Радослава Радкова – общински съветник към Общински съвет – Медковец относно: Искане на финансова помощ за организиране на екскурзия на група от деца от СУ „Отец Паисий“, с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №133 Докладна записка от Павлина Лазарова – председател на ЧН на НЧ „ПРОСВЕТА – 1927 ГОДИНА“, с. Аспарухово относно: Застрахователна полица на читалищна сграда.

РЕШЕНИЕ №132 Докладна записка от Павлина Лазарова – председател на ЧН на НЧ „ПРОСВЕТА – 1927 ГОДИНА“, с. Аспарухово относно: Разпореждане с общинско имущество, стопанисвано от НЧ „ПРОСВЕТА – 1927 ГОДИНА“, с. Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №131 Докладна записка от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

 

ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 28.03.2024 Г.

 

РЕШЕНИЕ №130 Предложение от Теодор Евгениев Антонов съветник в Общински съвет – Медковец относно: Изплащане на Кръсто Кръстев 1 000 лв за популяризиране на конния спорт в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №129 Молба от Гошо Асенов Каменов от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение и лекарства.

РЕШЕНИЕ №128 Молба от Елица Здравкова Найденова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на дрехи за абитуриентски бал на детето ѝ.

РЕШЕНИЕ №127 Молба от Катя Емилова Тошкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение на детето ѝ.

РЕШЕНИЕ №126 Молба от Кирил Илиев Кръстев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №125 Молба от Ивайло Стефанов Димитров от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за ортопедично лечение.

РЕШЕНИЕ №124 Молба от Надка Милетиева Александрова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №123 Молба от Десислава Иванова Тодорова от село Аспарухово относно: Искане на финансова помощ за покриване на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №122 Молба от Любка Петкова Трайкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №121 Молба от Милка Тодорова Крумова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №120 Молба от Петър Костов Борисов от село Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300,00 лв. за контролен преглед.

РЕШЕНИЕ №119 Докладна записка от Десислава Венциславова – Читалищен секретар на Народно читалище „Развитие – 1898 г. – с. Медковец“ относно: Неотложно изграждане на мълнеозащита на стопанисваната от Народно читалище „Развитие – 1898 г. – с. Медковец“ сграда – публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №118 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и на Програмата за опазване на околната среда на община Медковец през 2023 г

РЕШЕНИЕ №117 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Освобождаване от такса битови отпадъци на два броя имоти за жп транспорт управлявани от ДП „НКЖИ“, гр. София.

РЕШЕНИЕ №116 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. – I етап на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №115 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Приемане на доклад на община Медковец за 2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 -2030 г.) на област Монтана

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 26.02.2024 Г.

 

РЕШЕНИЕ №114 Молба от Борислава Валериева Славчева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №113 Молба от Лида Методиева Тонева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на дърва.

РЕШЕНИЕ №112 Молба от Маргарета Иванова Георгиева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за операция.

РЕШЕНИЕ №111 Молба от Кирил Илиев Митев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за преглед, лечение и лекарства.

РЕШЕНИЕ №110 Молба от Райна Найденова Янакиева от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №109 Молба от Велика Тодорова Борисова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №108 Молба от Марияна Ангелова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №107 Молба от Соня Танова Александрова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за погасяване на здравни осигуровки и лечение.

РЕШЕНИЕ №106 Молба от Елена Николова Петкова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 100,00 лв.

РЕШЕНИЕ №105 Молба от Петрана Личова Илиева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №104 Молба от Красимир Асенов Илиев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №103 Молба от Надка Занова Ангелова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №102 Молба от Таня Иванова Василева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №101 Молба от Искрена Людмилова Иванова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 500,00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №100 Молба от Александра Пароцай от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 500,00 лв.

РЕШЕНИЕ №99 Молба от Росен Генчов Цветанов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 400,00 лв. за оперативно лечение.

РЕШЕНИЕ №98 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на ОбС – Медковец относно: Отмяна на Решение 82 от Протокол № 6 на Общински съвет - Медковец от проведено заседание на 08.02.2024г.

РЕШЕНИЕ №97 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на ОбС – Медковец относно: Отмяна на Решение № 12 от Протокол № 2/ 15.11.2023г. и Решение № 67 от Протокол № 5 на Общински съвет - Медковец от проведено заседание на 29.01.2024г.

РЕШЕНИЕ №96 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на ОбС – Медковец относно: Отмяна на Решение № 11 от Протокол № 2/ 15.11.2023г. и Решение № 66 от Протокол № 5 на Общински съвет - Медковец от проведено заседание на 29.01.2024г.

РЕШЕНИЕ №95 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на ОбС – Медковец относно: Отмяна на Решение № 9 от Протокол № 2/ 15.11.2023г. и Решение № 80 от Протокол № 6 на Общински съвет – Медковец от проведено заседание на 08.02.2024г.

РЕШЕНИЕ №94 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на ОбС – Медковец относно: Отмяна на Решение № 8 от Протокол № 2/ 15.11.2023г. и Решение № 81 от Протокол № 6 на Общински съвет – Медковец от проведено заседание на 08.02.2024г.

РЕШЕНИЕ №93 Докладна записка от Стефан Герасимов – Кмет на с. Расово относно: Кандидатстване на кметство Расово в кампания „За чиста околна среда-2024г.” на тема „Обичам природата - и аз участвам”.

РЕШЕНИЕ №92 Докладна записка от Людмила Макавеева – Кмет на с. Аспарухово относно: Кандидатстване на кметство Аспарухово в кампания „За чиста околна среда-2024г.” на тема „Обичам природата - и аз участвам” .

РЕШЕНИЕ №91 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Актуализация в Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №90 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №89 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №88 Докладна записка от Румяна Динчева – Секретар на община Медковец относно: Ежегоден отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при община Медковец за 2023 г.

РЕШЕНИЕ №87 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Участие на община Медковец в целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“ към фонд „Социална закрила“ на МТСП.

РЕШЕНИЕ №86 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Ново обсъждане и отмяна на Решение № 63 от Протокол № 5 от проведено заседание на 29.01.2024 год. на ОбС-Медковец.

РЕШЕНИЕ №85 Искане с Вх. № ОбС071/16.02.2024г. от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Искане на оставка на председателя на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №84 Предложението на Теодор Антонов – инж. Венцислав Евгениев да води заседанието по т. 1 от дневния ред.

 

ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 08.02.2024 Г.

 

РЕШЕНИЕ №83 Писмо с Вх. № ОбС052/07.02.2024 г. от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Програма за управление на община Медковец за мандат 2023-2027 г. на Веромир Спасов Миланов, кмет на община Медковец, област Монтана.

РЕШЕНИЕ №82 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Определяне на възнаграждението на заместник – председателите на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №81 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Определяне на продължителността на работното време, размера на възнаграждението и размера на допълнителния платен отпуск на председателя на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №80 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Определяне на възнаграждението на общински съветник за участието му в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и на председателите на постоянните комисии към Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №79 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Бюджета на община Медковец за 2024 г.

 

ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 29.01.2024 Г.

 

РЕШЕНИЕ №78 Заявление от Сашо Янев Иванов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 100.00 /сто/ лева.

РЕШЕНИЕ №77 Молба от Вергина Ангелова Димитрова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства и заплащане на битови сметки.

РЕШЕНИЕ №76 Молба от Християн Даниелов Найденов от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ в размер на 300.00 /триста/ лв. за закупуване на агрегат за ток.

РЕШЕНИЕ №75 Молба от Виктория Александрова Александрова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 /триста/ лева за закупуване на астматична помпа.

РЕШЕНИЕ №74 Молба от Ангел Емилов Тонев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на устройство за измерване на кръвната захар и операция на детето му.

РЕШЕНИЕ №73 Молба от Петрана Иванова Борисова от село Сливовик относно: Искане на еднократна финансова помощ за оперативно лечение в размер на 500,00 /петстотин/ лв.

РЕШЕНИЕ №72 Молба от Христо Любомиров Ганчаров – Управител на фирма „Лин Фиш“ ЕООД, гр. София относно: Освобождаване от наем на язовир (имот № 000048 в землището на с. Расово, местност „Сабльовото“) за 2024 год.

РЕШЕНИЕ №71 Предложение с Вх. № ОбС036/29.01.2024 г. от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Промени в ЗИД на ЗМСМА обнародвани в държавен вестник №8/22.01.2024г.

РЕШЕНИЕ №70 Писмо с Вх. № ОбС26/23.01.2024 г. от Горан Лозанов – Зам. – директор на СУ „Отец Паисий“, с. Медковец относно: Предложения за подобрения в материалната база на СУ „Отец Паисий“, с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №69 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Определяне размера, местоположението, предоставянето и актуализирането на ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 2024 година и правилата за тяхното ползване.

РЕШЕНИЕ №68 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Определяне на структурата и числеността на делегираните от държавата дейности по функции и от местни дейности, включително и ОСП към община Медковец, след приемане на бюджета за 2024 г.

РЕШЕНИЕ №67 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Определяне на брутната заплата на кметовете на кметства и кметски наместник в община Медковец, след приемане на Бюджет 2024 година на община Медковец в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г., изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. и във връзка с приемането на закона за държавния бюджет за 2024 г./обн. с ДВ бр. 108 от 30.12.2023 г./

РЕШЕНИЕ №66 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. - кмет на община Медковец относно: Определяне на брутната заплата на кмета на община Медковец, след приемане на Бюджет 2024 година на община Медковец в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г., изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. и във връзка с приемането на закона за държавния бюджет за 2024 г. /обн. с ДВ бр. 108 от 30.12.2023 г./

РЕШЕНИЕ №65 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Приемане и одобрение на инвестициите, направени в активи – общинска собственост от ВиК ООД, гр. Монтана за 2023 г., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 към Договора от 31.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ №64 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на ОбС – Медковец относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 23 от Протокол 3/30.11.2023 г.

РЕШЕНИЕ №63 Докладна записка от Иван Торньов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Народни читалища в община Медковец и техните членове.

РЕШЕНИЕ №62 Докладна записка от Цеца Илева – Председател на ЧН на НЧ “Развитие – 1898 г. – с. Медковец“ относно: Разпореждане с общинско имущество, стопанисвано от НЧ “Развитие – 1898 г. – с. Медковец“.

РЕШЕНИЕ №61 Писмо с Вх. №ОбС008/15.01.2024 г. от НЧ „Пробуда – 1929“, с. Сливовик относно: Искане за закупуване на помещение за нуждите на читалището.

РЕШЕНИЕ №60 Избор на заместник – председатели на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №59 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Предложение за избор на заместник – председатели на Общински съвет – Медковец.

 

ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 28.12.2023 Г.

 

РЕШЕНИЕ №58 Молба от Народно читалище „Просвета – 1927 година“, с. Аспарухово относно: Дофинансиране на читалището от поверения Ви общински Бюджет за 2024 г.

РЕШЕНИЕ №57 Молба от Лида Методиева Тонева от село Расово отново: Искане на еднократна финансова помощ за закупуване на дърва.

РЕШЕНИЕ №56 Молба от Петруна Борисова Асенова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №55 Молба от Светослав Иванов Йончев от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300. 00 лв. за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №54 Молба от Анче Асенова Борисова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства и лечение.

РЕШЕНИЕ №53 Молба от Сашо Янев Иванов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 100.00 лв.

РЕШЕНИЕ №52 Молба от Райна Найденова Янакиева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №51 Молба от Любка Петрова Трайкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №50 Молба от Наташа Алексиева Арсенова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за лечебна терапия и инвалидна пътека.

РЕШЕНИЕ №49 Молба от Катя Емилова Тошкова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства и лечение на детето ѝ.

РЕШЕНИЕ №48 Молба от Иван Димитров Любенов от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №47 Молба от Тодор Митков Тодоров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 350. 00 лв.

РЕШЕНИЕ №46 Молба от Лидия Иванова Найденова от село Расово относно: Искане на финансова помощ до 500.00 /петстотин/ лв. за погасяване на битови сметки и закупуване на зимни дрехи за децата ѝ.

РЕШЕНИЕ №45 Молба от Слави Владимиров Тодоров от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за следоперативно лечение.

РЕШЕНИЕ №44 Докладна от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2023 г. на община Медковец към 22.12.2023 г.

РЕШЕНИЕ №43 Докладна записка от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Покана за партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

РЕШЕНИЕ №42 Докладна записка от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Разрешаване и изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване и регулация /ПЗР/ за включване в регулация на кв. 87, кв. 88, кв. 89 и кв. 90 по плана на село Расово и Проект за попълване на кадастралния и регулационен план на село Расово в частта му за кв. 83, кв. 84, кв. 85, кв. 86, кв. 87, кв. 88, кв. 89 и кв. 90 – попълване на непълноти и грешки.

РЕШЕНИЕ №41 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Създаване на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност.

РЕШЕНИЕ №40 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Проблеми с нерегламентирани сметища в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №39 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Изграждане на площадка за разполагане на съоръжения и инсталации за третиране на строителни отпадъци.

РЕШЕНИЕ №38 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Определяне на допълнително материално стимулиране на кметове на населени места за изминалата 2023 бюджетна година.

РЕШЕНИЕ №37 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. – кмет на община Медковец относно: Изплащане на ДМС за коледните празници на кмета на община Медковец за 2023 г.

РЕШЕНИЕ №36 Докладна записка от Веромир Спасов – кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2024 г.

РЕШЕНИЕ №35 Докладна записка от Райка Николова – Председател на ЧН при НЧ „Димитър Вълнев – 1903“, с. Расово относно: Разпореждане с общинско имущество.

РЕШЕНИЕ №34 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Необходимост от промени в общинските училища.

РЕШЕНИЕ №33 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Инфраструктурното развитие, свързаността и достъпността на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №32 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Определяне на възнаграждението на заместник – председателите на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №31 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Предложение за избор на заместник – председатели на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №30 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Определяне на продължителността на работното време, размера на възнаграждението и размера на допълнителния платен отпуск на председателя на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №29 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Определяне на възнаграждението на общински съветник за участието му в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и на председателите на постоянните комисии към Общински съвет – Медковец.

 

Протокол № 3 от 30.11.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №28 Молби и заявления на граждани.

РЕШЕНИЕ №27 Докладна от Аида Арсенова – Директор на ДГ „Щурче“, с. Расово относно: Изграждане на кухня и склад към нея в двора на детската градина.

РЕШЕНИЕ №26 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2023 г. на община Медковец към 30.11.2023 г.

РЕШЕНИЕ №25 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Предоставен трансфер от бюджета на община Медковец на извънбюджетната сметка за средства от Европейския съюз по проект „Нова възможност за младежка заетост“ в размер на 0,01 лв. за приключване и отчитане на проекта.

РЕШЕНИЕ №24 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2023 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №23 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Медковец през 2024 г.

РЕШЕНИЕ №22 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Одобряване на щат и структура на звеното по чл. 29а от ЗМСМА.

РЕШЕНИЕ №21 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Предложение направено от инж. Венцислав Евгениев на редовно заседание на Общински съвет – Медковец проведено на 28.01.2021 г.

РЕШЕНИЕ №20 Докладна записка от Теодор Антонов – общински съветник в ОбС – Медковец относно: Искане за извършване на финансов одит на община Медковец за срок 10 години назад.

РЕШЕНИЕ №19 Писмо с Вх. № ОбС235/16.11.2023 г. от областен управител на област Монтана относно: Определяне на титулярен представител и заместник в състава на Областния съвет за развитие.

РЕШЕНИЕ №18 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/.

РЕШЕНИЕ №17 Писмо с Вх. № ОбС221/09.11.2023 г. от Национално сдружение на общините в Република България относно: Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

РЕШЕНИЕ №16 Писмо с Вх. № ОбС227/14.11.2023 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана относно: Редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №15 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2023 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №14 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Промяна в състава на постоянните комисии.

 

ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 15.11.2023 Г.

 

РЕШЕНИЕ №13 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2023 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №12 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на община Медковец относно: Определяне на брутните заплати на кметовете на кметства и кметските наместници в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №11 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. – кмет на община Медковец относно: Определяне на брутната заплата на кмета на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №10 Определяне на комисия за подготовка и изготвяне на правилник за работата на общинския съвет.

РЕШЕНИЕ №9 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници.

РЕШЕНИЕ №8 Докладна записка от Иван Торньов – общински съветник относно: Определяне възнаграждението на председателя на общинския съвет.

РЕШЕНИЕ №7 Състав на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към ОбС – Медковец.

РЕШЕНИЕ №6 Състав на Постоянна комисия за „Работа с малцинствени групи, възпитанието, борба с неграмотността и престъпността“.

РЕШЕНИЕ №5 Състав на Постоянната комисия по „Образование, спорт, здравеопазване, култура, вероизповедание, децата и младежта“.

РЕШЕНИЕ №4 Състав на Постоянната комисия по „Устройство на територията, селищна инфраструктура, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, социална политика и молби на граждани“.

РЕШЕНИЕ №3 Състав на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, местна икономика, общинска собственост, инвестиции и нормативни уредби“.

РЕШЕНИЕ №2 Избор на постоянни комисии към общинския съвет и техните състави

 

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 8.11.2023 Г.

 

РЕШЕНИЕ №1 Избор на председател на Общински съвет – Медковец.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № 54 от 19.10.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №612 Определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №611 Молба от Тодор Митков Тодоров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №610 Докладна записка от Райка Николова – Председател на ЧН при НЧ „Димитър Вълнев – 1903“, село Расово, община Медковец относно: Искане на финансова помощ за тържествен концерт по случай 120 г. от създаването на НЧ „Димитър Вълнев – 1903“, село Расово, община Медковец.

РЕШЕНИЕ №609 Писмо с Вх. № ОбС207/12.10.2023 г. от „В и К“ - ООД, гр. Монтана относно: Свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №608 Докладна от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №607 Докладна от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Расово.

 

Протокол № 53 от 29.09.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №606 Заявление от църковното настоятелство при храм „Св. Параскева“, с. Медковец относно: Искане за финансова помощ за храмовия празник.

РЕШЕНИЕ №605 Молба от Десислава Иванова Тодорова от село Аспарухово относно: Искане на финансова помощ за покриване на направен разход за семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №604 Молба от Луиза Младенова Нончева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №603 Молба от Кирил Илиев Митев от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №602 Молба от Лида Методиева Тонева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №601 Молба от Валерия Божидарова Славчева от село Аспарухово относно: Искане на финансова помощ за покриване на направен разход за семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №600 Заявление от местното население на с. Пишурка, община Медковец относно: Съдействие за решаване на проблемите на селището и местното население.

РЕШЕНИЕ №599 Докладна от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Финансиране участието на пенсионерски клуб „Надежда“, с. Расово, община Медковец за участие в Националния преглед на художествената самодейност на хората от третата възраст.

РЕШЕНИЕ №598 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. – II етап на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №597 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Прекратяване договор за наем на язовир – публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №596 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет за изпълнение на Бюджета на община Медковец за 2022 г.

 

Протокол № 52 от 31.08.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №595 Молба от Ангел Емилов Тонев от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №594 Молба от Цанка Цветанова Каменова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №593 Молба от Иванка Тодорова Петкова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ в размер на 250.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №592 Молба от Петър Костов Борисов от село Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300. 00 лв. за такси и транспортни разходи за посещение на болнични заведения.

РЕШЕНИЕ №591 Молба от Василка Петкова Джунова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №590 Молба от Лидия Каменова Василева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 1000.00 лв. за покриване на разходи за ремонт на изгорялата ѝ къща.

РЕШЕНИЕ №589 Молба от Народно читалище „Просвета - 1927“, с. Аспарухово относно: Искане на финансова помощ в размер на 500.00 лв. за участие на Ф.Ф. „Игривите опинки“ в културни мероприятия.

РЕШЕНИЕ №588 Молба от Марияна Ангелова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №587 Молба от Надка Занова Ангелова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №586 Молба от Милка Тодорова Крумова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №585 Молба от Ели Георгиева Кочова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за лечение в размер на 500.00 лв.

РЕШЕНИЕ №584 Докладна от Лазар Лазаров – Председател на културен клуб на пенсионера „Надежда“, село Расово относно: Финансиране участието на пенсионерски клуб „Надежда“, с. Расово, община Медковец за участие в Националния преглед на художествената самодейност на хората от третата възраст

РЕШЕНИЕ №583  Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий“, село Медковец относно: Молба за освобождаване от такса смет за 2024 г.

РЕШЕНИЕ №582 Писмо от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий“, село Медковец относно: Утвърждаване на маломерни паралелки и съществуване на паралелка с изключение от минималния брой на учениците за учебната 2023/2024 година.

РЕШЕНИЕ №581 Докладна записка от Веселка Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, село Расово относно: Освобождаване от такса „Битови отпадъци“ за 2024 г.

РЕШЕНИЕ №580 Докладна от Веселка Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, село Расово относно: Съществуване на паралелки с изключение от минималния брой на учениците в Основно училище „Христо Ботев“, с. Расово, за учебната 2023 – 2024 г.

РЕШЕНИЕ №579 Докладна от Веселка Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, село Расово относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището за учебната 2023/2024 г.

РЕШЕНИЕ №578 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Отчет за дейността на Общински съвет –Медковец и неговите комисии за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

РЕШЕНИЕ №577 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Бюджета на община Медковец за 2023 г.

 

Протокол № 51 от 14.07.2023 г.

 

Протокол № 50 от 29.06.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №576 Молба от Петрана Иванова Борисова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №575 Молба от Фроса Методиева Александрова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №574 Молба от Иванка Тодорова Петкова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №573 Молба от Цуца Шанкова Илиева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №572 Молба от Марияна Ангелова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №571 Молба от Вили Йорданов Иванов от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ за покриване на направен разход за ковчег.

РЕШЕНИЕ №570 Молба от Виолета Благоева Александрова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за лечение и закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №569 Молба от Виолета Благоева Александрова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за лечение и закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №568 Предложение от Теодор Антонов – председател на ОбС – Медковец и председател на Наблюдателната комисия към ОбС – Медковец във връзка с Протокол № 1 от 29.06.2023 год. и решение на наблюдателната комисия да бъде отпусната еднократна помощ на Светла Станимирова Лозанова от село Сливовик.

РЕШЕНИЕ №567 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Участие на община Медковец като партньор за създаване на публично – частно партньорство и учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Местна инициативна група Медковец – Монтана.

РЕШЕНИЕ №566 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на село Расово относно: Инфраструктурното развитие, свързаността и достъпността на територията на община Медковец, както и обслужването на дейностите в кметство Расово с пътно превозно средство.

 

Протокол № 49 от 16.06.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №565 Молба от Димитрин Цветков Генков от село Расово относно: Искане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №564 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Покана за включване на Общински съвет - Медковец като асоцииран партньор в проект „Маршрут на Дунавските гори (DANUBE WOODS ROUTE)“.

 

Протокол № 48 от 25.05.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №563 Молба от Петруна Борисова Арсенова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №562 Молба от Райна Найденова Янакиева от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №561 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на язовири – общинска собственост в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №560 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Продажба на автобуси – общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №559 Писмо с Вх. № ОбС098/03.05.2023 г. от МБАЛ „д-р Стамен Илиев“ АД, град Монтана относно: Редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „д-р Стамен Илиев“ АД, град Монтана

 

Протокол № 47 от 28.04.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №558 Молба от Петруна Борисова Асенова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №557 Молба от Луиза Младенова Нончева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 500.00 лв. за покриване на разходи по погребение.

РЕШЕНИЕ №556 Молба от Надка Занова Ангелова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №555 Молба от Румяна Асенова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №554 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за покриване на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №553 Молба от Миглена Александрова Александрова от село Сливовик относно: Искане на финансова помощ за покриване на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №552 Заявление от Олга Ковачева, Любомир Дебийски, Радослав Амбов, Людмил Софрониев, Исус Найденов от село Медковец относно: Искане за закупуване на имот, който се намира на ул.“ Г. Димитров“ № 20 /зад блоковете/.

РЕШЕНИЕ №551 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Еднократна финансова помощ за отворен турнир по конен спорт – прескачане на препятствия организиран в конна база „Св. Георги“, село Расово, община Медковец.

РЕШЕНИЕ №550 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Имоти с идентификатор 62222.355.356 и 62222.355.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Расово.

РЕШЕНИЕ №549 Докладна записка от Николай Филипов – Председател на ПК по „Устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост” към ОбС – Медковец относно: Решение № 485 от Протокол № 40/11.11.2022 г. на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №548 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с разработване на Национална карта на социалните услуги.

РЕШЕНИЕ №547 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Подадено проектно предложение BG05SFPR002-2.001-0221, одобрено с решение № РД21-163/23.02.2023 г. на Министерство на труда и социалната политика и сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Медковец по процедура BG05SFPR002-2.001- „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услуги за полагане на дългосрочни грижи, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

РЕШЕНИЕ №546 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за разделяне на общински имот съставляващ УПИ III – 315 „За смесено предназначение“ в кв. 66 по плана на с. Сливовик, община Медковец на два нови имоти.

 

Протокол № 46 от 30.03.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №545 Молба от Борислава Валериева Славчева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 500.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №544 Молба от Валерия Божидарова Славчева относно: Искане на финансова помощ за покриване на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №543 Молба от Десислава Иванова Тодорова от село Аспарухово относно: Искане на финансова помощ за покриване на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №542 Молба от Иванка Тодорова Петкова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ в размер на 200.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №541 Молба от Таня Иванова Василева от село Медковец относно: Искане за еднократна финансова помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №540 Докладна записка от Цеца Илиева Бориславова – Главен счетоводител на община Медковец относно: Нарушени норми на Закона за лични данни.

РЕШЕНИЕ №539 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и на Програмата за опазване на околната среда на община Медковец през 2022 г.

РЕШЕНИЕ №538 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Съгласие за временно прехвърляне на средства от депозитната сметка в бюджетната сметка – РА на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №537 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Подадено проектно предложение BG05SFPR002-2.001-0221, одобрено с решение № РД-21-163/23.02.2023 г. на Министерство на труда и социалната политика и сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Медковец с по прецедура BG05SFPR002-2.001- „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услуги за полагане на дългосрочни грижи, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

РЕШЕНИЕ №536 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне размера, местоположението, предоставянето и актуализирането на ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 2023 г. и правилата за тяхното ползване.

РЕШЕНИЕ №535 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: План за действие на община Медковец в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2022 -2024 г.).

РЕШЕНИЕ №534 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2024 – 2026 г. – I етап на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №533 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на прогнозни параметри на Общински бюджет за 2023 г.

РЕШЕНИЕ №532 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Общинска краткосрочна „Програма за Енергийна ефективност 2024 – 2027 г.“ на община Медковец.

 

Протокол № 45 от 24.02.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №531 Молба от Георги Аспарухов Милетиев от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за покриване на разходи по погребението на майка му.

РЕШЕНИЕ №530 Молба от Надка Занова Ангелова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №529 Молба от Наско Георгиев Грозданов от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №528 Молба от Светлинчо Миронов Димитров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №527 Молба от Йордан Тодоров Маринов от село Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 400.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №526 Молба от Цуца Шанкова Илиева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за лекарства.

РЕШЕНИЕ №525 Молба от Мирослав Атанасов Славчев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №524 Молба от Борислава Валериева Славчева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 500.00 лв. за погасяване на разходи свързани с оперативни интервенции.

РЕШЕНИЕ №523 Молба от Йордан Младенов Йорданов от село Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ за операция.

РЕШЕНИЕ №522 Молба от Искрена Людмилова Иванова от село Медковец относно: Искане за еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №521 Писмо с Вх. № ОбС045/24.02.2023 г. от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет на кмета на община Медковец към 31.12.2022 г.

РЕШЕНИЕ №520 Писмо с Вх. № ОбСО43/21.02.2023 г. от „В и К“ - ООД, гр. Монтана относно: Свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №519 Писмо с Вх. № ОбСО43/21.02.2023 г. от „В и К“ - ООД, гр. Монтана относно: Свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №518 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №517 Жалба с Вх. № ОбС035/17.02.2023 г. от Диян Илиев, Боян Боянов, Тони Маринов, Къцо Станков, Цветан Рангелов и Александър Иванов от село Медковец относно: Детска площадка пред блок № 1.

РЕШЕНИЕ №516 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на доклад на община Медковец за 2022 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите на област Монтана 2021 – 2030 г.

РЕШЕНИЕ №515 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Медковец и неговите комисии за периода 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.

РЕШЕНИЕ №514 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение в село Аспарухово, община Медковец.

РЕШЕНИЕ №513 Докладна записка от Румяна Динчева – Секретар на община Медковец и Председател на МКБППМН относно: Ежегоден отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при община Медковец за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №512 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 – 2025 г. на община Медковец.

 

 

 

Протокол № 44 от 26.01.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №511 Молба от Петрана Иванова Борисова от село Сливовик относно: Искане на еднократна финансова помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №510 Писмо с Вх. № ОбС015/20.01.2023 г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана относно: Извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №509 Докладна записка от Райка Николова – Председател на Читалищно настоятелство при НЧ „Д. Вълнев – 1903“, с. Расово относно: Искане за дофинансиране на Народно читалище „Димитър Вълнев – 1903“, село Расово.

РЕШЕНИЕ №508 Докладна от Николай Филипов – Председател на Постоянна комисия по „Устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост” относно: Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №507 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Определяне възнаграждението на общинските съветници при Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №506 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Медковец и неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №505 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2023 г.

РЕШЕНИЕ №504 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.002 – “Укрепване на общинския капацитет”, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, на ОП „РЧР“ 2021 – 2027 г.

РЕШЕНИЕ №503 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 – “Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивиди грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хора с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи, на ОП „РЧР“ 2021 – 2027 г.

РЕШЕНИЕ №502 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец с проект за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

РЕШЕНИЕ №501 Писмо с Вх. № ОбС004/05.01.2023 г. от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Повторно предложение за определяне на план – сметка за необходимите средства за поддържане на чистотата на община Медковец за 2023 г.

 

Протокол № 43 от 29.12.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №500 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпореждане на движими вещи (автобус) по ЗОС.

РЕШЕНИЕ №499 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2022 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №498 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане и одобрение на инвестициите, направени в активи общинска собственост от „ВиК“ ООД Монтана за 2022 г., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране № 1 от Договора от 31.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ №497 Предложение на Николай Филипов за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2023 г.

РЕШЕНИЕ №496 окладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2023 г.

 

Протокол № 42 от 16.12.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №495 Писмо с Вх. № ОбС224/ 09.12.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, град Монтана относно: Свикване на извънредно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №494 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Медковец”.

 

Протокол № 41 от 05.12.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №493 Молба от Стефка Кирилова Александрова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №492 Молба от Йорданка Стефанова Илиева от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №491 Молба от Мери Атанасова Велкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 500.00 лв. необходими за превоз на нейната внучка.

РЕШЕНИЕ №490 Молба от Мария Владова Каменова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение на детето ѝ.

РЕШЕНИЕ №489 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на село Расово относно: Отпускане на финансови средства за извършване на погребение на жител на село Расово.

РЕШЕНИЕ №488 Предложение от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Включване на община Медковец в проект „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

РЕШЕНИЕ №487 Писмо с Вх. № ОбС207/ 14.11.2022 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, град Монтана относно: Свикване на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №486 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Медковец през 2023 г.

 

Протокол № 40 от 11.11.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №485 Предложение от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет – Медковец относно: Създаване на комисия за обсъждане и установяване на проблемите в образователната система на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №484 Молба от Мария Георгиева Николова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за освидетелстване от ТЕЛК за децата ѝ.

РЕШЕНИЕ №483 Молба от Мария Янева Захариева от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №482 Молба от Валерия Божидарова Славчева от село Аспарухово относно: Искане на финансова помощ за покриване на разход за платена семестриална такса в размер на 400.00 лв.

РЕШЕНИЕ №481 Молба от Миглена Александрова Александрова от село Сливовик относно: Искане на финансова помощ за покриване на разход за платена семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №480 Молба от Десислава Иванова Тодорова от село Аспарухово относно: Искане на финансова помощ за покриване на разход за платена семестриална такса в размер на 330.00 лв.

РЕШЕНИЕ №479 Молба от Деяна Любомирова Илиева от село Сливовик относно: Искане на финансова помощ за покриване на разход за обучение и квартира.

РЕШЕНИЕ №478 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2022 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №477 Писмо с Вх. № ОбС203/ 31.10.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, град Монтана относно: Свикване на Извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №476 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на село Расово относно: Отпускане на финансови средства за подпомагане на социално слабо семейство за извършване на погребение.

 

Протокол № 39 от 29.09.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №475 Молба от Вергиния Ангелова Димитрова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №474 Молба от Александър Димитров Борисов от село Расово относно: Искане на финансова помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №473 Молба от Деяна Любомирова Илиева от село Сливовик относно: Искане на финансова помощ за покриване на разход за обучение и квартира.

РЕШЕНИЕ №472 Докладна записка от Веселка Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Расово относно: Освобождаване от такса „Битови отпадъци“ за 2023 г.

РЕШЕНИЕ №471 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий“, с. Медковец относно: Молба за освобождаване от такса смет за 2023 г.

РЕШЕНИЕ №470 Докладна записка от инж. Иван Иванов – За кмет на община Медковец относно: Процедура BG05SFPR003 – 1.001 “Топъл обяд“ финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+).

РЕШЕНИЕ №469 Докладна от инж. Иван Иванов – За кмет на община Медковец относно: Предоставен трансфер от бюджета на община Медковец на извънбюджетната сметка за средства от Европейския съюз по проект „Нова възможност за младежка заетост“ в размер на 985,70 лв. за приключване и отчитане на проекта.

РЕШЕНИЕ №468 Докладна записка от инж. Иван Иванов – За кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023 -2025 г. – II етап на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №467 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет на кмета на община Медковец за Бюджет 2021 г.

 

Протокол № 38 от 31.08.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №466 Молба от Райна Найденова Янакиева от село Расово относно: Искане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №465 Молба от Димитър Данчов Кирилов от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №464 Молба от Наташа Алексиева Арсенова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на материали за направата на рампа.

РЕШЕНИЕ №463 Молба от Катя Емилова Тошкова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ за контролен преглед на детето ѝ.

РЕШЕНИЕ №462 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за покриване на разход за платена семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №461 Писмо с Вх. № ОбС180/24.08.2022 г. от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий“, село Медковец относно: Утвърждаване на маломерни паралелки и съществуване на паралелка с изключение от минималния брой на учениците за учебната 2022/2023 година.

РЕШЕНИЕ №460 Докладна записка от Веселка Викентиева Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, село Расово относно: Изтичащ срок за ползване на училищния автобус.

РЕШЕНИЕ №459 Докладна записка от Веселка Викентиева Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, село Расово относно: Освобождаване от такса „Битови отпадъци“ за 2023 г.

РЕШЕНИЕ №458 Докладна от Веселка Викентиева Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, село Расово относно: Съществуване на паралелки с изключение от минималния брой на учениците в Основно училище „Христо Ботев“, с. Расово, за учебната 2022 – 2023 г.

РЕШЕНИЕ №457 Докладна от Веселка Викентиева Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, село Расово относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището за учебната 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ №456 Предложение от Жани Дафинов Петров – управител на фирма „ФИШ – М13“ ЕООД, гр. Монтана относно: Искане за удължаване на срока на договор за наем на язовир в местността „Яза“, с. Расово.

РЕШЕНИЕ №455 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Инвестиционно намерение от Васил Константинов Василев от с. Сливовик за закупуване на имот частна общинска собственост – УПИ VI - 315 с площ 3388 кв. м и Ритуална зала 270 кв. м в регулацията на с. Сливовик, община Медковец.

РЕШЕНИЕ №454 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2022 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №453 Предложение за времето на отсъствие на Теодор Антонов да бъде заместван от зам. – председателя Николай Филипов.

 

Протокол № 37 от 25.07.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №452 Писмо с Вх. № ОбС155/14.07.2022 г. от НЧ „Просвета – 1927 г.“, с. Аспарухово относно: Решение № 439 от Протокол № 36/ 28.06.2022 г. на Общински съвет Медковец за представяне на поименен списък с участници на танцов състав ФФ „Игривите опинки“ при НЧ „Просвета – 1927 г.“, с. Аспарухово и необходима сума за участие в XII Национален събор на българското народно творчество в Копривщица в периода 05. – 07.08.2022 г.

РЕШЕНИЕ №451 Молба от Райна Каменова Борисова от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №450 Молба от Кирил Илиев Митев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №449 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на село Расово относно: Финансиране участие в Дванадесетото издание на Националния събор на народното творчество Копривщица – 2022 г. на Група за автентичен фолклор „Расоха“ към НЧ „Димитър Вълнев - 1903“, с. Расово.

РЕШЕНИЕ №448 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Подадена докладна записка с наш Вх. № 6600-31(1)/21.07.2022 г. до кмета на община Медковец от директора на СУ „Отец Паисий“, с. Медковец с предложение за включване на училището в Списъка на средищните детски градини и училища, съгласно разпоредбите на Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на МС и предложение за определяне на защитено училище, съгласно разпоредбите на Постановление № 121 от 23.06.2017 г. на МС.

РЕШЕНИЕ №447 Докладна записка от Веселка Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Расово относно: Мотивирано предложение за включване в списъка на средищни училища за учебната 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ №446 Отчет с Вх. № ОбС151(1)/22.07.2022 г. от Валерия Йонова – Кметски наместник на село Пишурка за работата на Кметско наместничество с. Пишурка, общ. Медковец за периода 01.01. – 30.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №445 Отчет с Вх. № ОбС156/21.07.2022 г. от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец за работата на Общинското социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности“ в община Медковец за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №444 Отчет с Вх. № ОбС157/21.07.2022 г. от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец за работата на кмета на община Медковец за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №443 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отделяне на част от общински имот ПИ с идентификатор 62222.206.39 – За селскостопански, горски, ведомствен път /общинска публична собственост/ в самостоятелен поземлен имот, смяна на начина на трайно ползване на отделената част от имота, находящ се в землището на село Расово, община Медковец, област Монтана като се промени собствеността от „Публична общинска собственост“ в „Частна общинска собственост“.

РЕШЕНИЕ №442 Писмо с Вх. № ОбС153/13.07.2022 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана относно: Извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана

РЕШЕНИЕ №441 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 56544.7.12, НТП – лозе, II категория в землището на село Пишурка, община Медковец, област Монтана.

 

Протокол № 36 от 28.06.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №440 Молба от Вергиния Ангелова Димитрова от село Расово относно: Искане на финансова помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №439 Молба от Народно читалище „Просвета – 1927 г.“, с. Аспарухово относно: Участие на Ф.Ф. „Игривите опинки“ при НЧ „Просвета – 1927 г.“, с. Аспарухово на XII Национален събор на българското народно творчество в Копривщица в периода 05. – 07.08.2022 г.

РЕШЕНИЕ №438 Молба от Цветанка Петкова Трайкова от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №437 Молба от Кирил Илиев Кръстев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №436 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отделяне на част от общински имот ПИ с идентификатор 62222.206.39 –За селскостопански, горски, ведомствен път /общинска публична собственост/ в самостоятелен поземлен имот, смяна на начина на трайно ползване на отделената част от имота, находящ се в землището на село Расово, община Медковец, област Монтана като се промени собствеността от „Публична общинска собственост“ в „Частна общинска собственост“ и новият имот бъде предложен за продажба.

РЕШЕНИЕ №435 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Вземане на решение за участие на община Медковец в процедура по публична продан на недвижим имот по обявление №20137480400142 на Частен съдебен изпълнител Мая Иванова с рег. № 748, с оглед придобиване на имота от страна на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №434 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Вземане на решение за участие на община Медковец в процедура по публична продан на недвижим имот по обявление №20137480400142 на Частен съдебен изпълнител Мая Иванова с рег. № 748, с оглед придобиване на имота от страна на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №433 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Инвестиционно намерение за закупуване на имот в землището на село Сливовик от „ВЕСИНВЕСТ 777“ ЕООД.

РЕШЕНИЕ №432 Писмо с Вх. № ОбС127/20.06.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Монтана относно: Свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №431 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Участие на община Медковец в местно партньорство на територията на община Медковец и община Монтана, без строителните граници на град Монтана. Местното партньорство се създава с цел представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №430 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Медковец по смисъла на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и определяне на нейния състав.

 

Протокол № 35 от 26.05.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №429 Молба от Виктория Викторова Дамянова от село Аспарухово относно: Искане на възстановяване на сумата от 60.00 лв.(шестдесет лева) за ковчег.

РЕШЕНИЕ №428 Молба от Ангел Василев Борисов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №427 Молба от Светлинчо Миронов Димитров от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №426 Молба от Кирил Илиев Кръстев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №425  Молба от Любка Петкова Трайкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №424 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична общинска собственост – яз. „Расово – 1“, м. „Яза“, землището на с. Расово, област Монтана.

РЕШЕНИЕ №423 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Вземане на решение за използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

РЕШЕНИЕ №422 Докладна записка от Райка Николова Борисова – Председател на читалищно настоятелство на Народно читалище „Димитър Вълнев – 1903 г.“, с. Расово относно: Искане на финансова помощ за участие на група „Берьозка“.

РЕШЕНИЕ №421 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение в общинска сграда – с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №420 Писмо с Вх. № ОбС107/13.05.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Монтана относно: Свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №419 Писмо с Вх. № ОбС106/12.05.2022 г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, град Монтана относно: Редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №418 Уведомление с Вх.№ ОбС088/28.04.2022 г. от „ВЕСИНВЕСТ 777“ ЕООД относно: Инвестиционно намерение за закупуване на имот в землището на село Сливовик.

РЕШЕНИЕ №417 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Определяне на представител за община Медковец, който да вземе участие в изработването на областна аптечна карта.

РЕШЕНИЕ №416 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Определяне на представител за община Медковец, който да вземе участие в изработването на областна здравна карта.

 

Протокол № 34 от 28.04.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №415 Молба от Вергиния Миладинова Данчова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 350,00 лв. (триста и петдесет лева) за лечение на детето ѝ.

РЕШЕНИЕ №414 Молба от Цанка Цветанова Каменова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ в размер на 200,00 лв. (двеста лева).

РЕШЕНИЕ №413 Молба от Веско Недков Найденов от село Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева) за лечение.

РЕШЕНИЕ №412 Молба от Кирил Илиев Кръстев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №411 Молба от Кристина Александрова Трифонова от село Расово относно: Искане на финансова помощ за покриване на разходи, свързани с обучението ѝ.

РЕШЕНИЕ №410 Молба от Димитър Данчов Кирилов от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №409 Молба от Димитрин Цветков Генков от село Расово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №408 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Еднократна финансова помощ за учениците от 12 клас в СУ „Отец Паисий“, село Медковец.

РЕШЕНИЕ №407 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Еднократна финансова помощ за турнир по конен спорт – прескачане на препятствия организиран в конна база „Св. Георги“, село Расово, община Медковец.

РЕШЕНИЕ №406 Писмо с Вх. №ОбС084/26.04.2022 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана относно: Редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №405 Писмо с Вх. № ОбС077/22.04.2022 г. от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Подадено заявление от Васил Константинов Василев от с. Сливовик за инвестиционни намерения.

РЕШЕНИЕ №404 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Възстановяване на преведени и неусвоени обезпечения и отчисления за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. от РИОСВ - гр. Монтана на община Медковец, съгласно §60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративно подоходно облагане (ДВ 17/01.03.2022 г.).

РЕШЕНИЕ №403 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична общинска собственост – яз. „Расово – 1“, м. „Яза“, землището на с. Расово, област Монтана.

 

Протокол № 33 от 30.03.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №402 Молба от Велко Рангелов Димитров от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300,00 лева за лечение.

РЕШЕНИЕ №401 Молба от Райна Найденова Янакиева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №400 Молба от Евгени Йорданов Георгиев от село Расово относно: Искане на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №399 Молба от Миглена Александрова Александрова от село Сливовик относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №398 Молба от Марияна Ангелова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ в размер на 100.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №397 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №396 Молба от Петруна Борисова Асенова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 100,00 лв.

РЕШЕНИЕ №395 Молба от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №394 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №393 Молба от Десислава Иванова Тодорова от село Аспарухово относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №392 Молба от Рангел Христов Манастирски от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №391 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. – I етап на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №390 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Бюджет на община Медковец за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №389 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Използване на средства от преходни остатъци от предходни години, предназначени за зимно поддържане на пътищата – IV клас в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №388 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Промяна на Решение № 369 от Протокол №32/24.02.2022 г. за утвърждаване на структурата и числеността на делегираните от държавата дейности по функции и от местни дейности, включително и ОСП към община Медковец за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №387 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и на Програмата за опазване на околната среда на община Медковец през 2021 г.

РЕШЕНИЕ №386 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне на брутните заплати на кметовете на кметства и кметски наместници в община Медковец, считано от 01.04.2022 г. в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14.04. 2010 г., изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10.01.2019 г. и във връзка с приемането на закона за държавния бюджет за 2022 г. /обн., ДВ бр. 18 от 14.03.2022 г. и ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №385 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. – кмет на община Медковец относно: Определяне на брутната заплата на кмета на община Медковец, считано от 01.04.2022 г. в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14.04. 2010 г., изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10.01.2019 г. и във връзка с приемането на закона за държавния бюджет за 2022 г. /обн., ДВ бр. 18 от 14.03.2022 г. и ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №384 Докладна от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници.

РЕШЕНИЕ №383 Докладна от Николай Филипов - Председател на постоянна комисия по „Земеделие, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост” към Общински съвет – Медковец относно: Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет Медковец.

РЕШЕНИЕ №382 Писмо с Вх. № ОбС044/07.03.2022 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана относно: Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №381 Писмо с Вх. № ОбС056/22.03.2022 г. от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет за работата на Общинското социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности“ при община Медковец, област Монтана за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №380 Писмо с Вх. № ОбС057/23.03.2022 г. от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет за работата на кмета на община Медковец, област Монтана за 2021 година.

РЕШЕНИЕ №379 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне размера, местоположението, предоставянето и актуализирането на ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 2022 година и правилата за тяхното ползване.

РЕШЕНИЕ №378 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот частна държавна собственост.

 

Протокол № 32 от 24.02.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №377 Молба от Вергина Ангелова Димитрова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за следоперативно лечение.

РЕШЕНИЕ №376 Молба от Мария Янева Захариева от село Расово относно: Искане на финансова помощ за заплащане на изразходвана ел. енергия за месец януари 2022 г.

РЕШЕНИЕ №375 Молба от Евгени Йорданов Георгиев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на битови сметки за м. януари 2022 г.

РЕШЕНИЕ №374 Молба от Димитър Борисов Илиев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за погасяване на задължения към ВиК, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №373 Молба от Елза Найденова Йорданова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №372 Писмо с вх.№ОбС040/24.02.2022 г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана относно: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №371 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение в с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №370 Докладна записка от Веромир Спасов – Кмет на село Расово относно: Кандидатстване на кметство с. Расово, община Медковец, с проектно предложение в кампанията „Чиста околна среда – 2022“, на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“.

РЕШЕНИЕ №369 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне на структурата и числеността на делегираните от държавата дейности по функции и от местни дейности, включително и ОСП към община Медковец за 2022 година.

РЕШЕНИЕ №368 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Вземане на решение част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците да бъдат използвани за разработване на Програма за управление на отпадъците на община Медковец за периода 2021-2028 г.

РЕШЕНИЕ №367 Писмо с Вх. №ОбС024/10.02.2022 г. от Областен управител на област Монтана относно: Размер на патентните дейности по Закона за местните данъци и такси в раздел Фризьорски и козметични услуги в общините на област Монтана.

РЕШЕНИЕ №366 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отреждане на терен на площадка за разполагане на съоръжения и инсталации за третиране на строителни отпадъци за територията на община Медковец, област Монтана.

РЕШЕНИЕ №365 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Отчет за дейността на Общински съвет –Медковец и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

Протокол № 31 от 27.01.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №364 Молба от Вх. №016/26.01.2022 г. Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №363 Молба от Вх. №015/26.01.2022 г. Николина Георгиева Станкова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №362 Молба с Вх. №014/26.01.2022 г. от Цанка Цветанова Каменова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства и дърва.

РЕШЕНИЕ №361 Молба от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №360 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отреждане на терени на площадки за разполагане на съоръжения и инсталации за третиране на строителни отпадъци за територията на община Медковец, област Монтана.

РЕШЕНИЕ №359 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Вземане на решение част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците да бъдат използвани за разработване на Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г., с неразделни нейни части: „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците 2021 -2028 г.

РЕШЕНИЕ №358 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост – яз. „Расово - 1“, м. „Яза“, землището на село Расово, област Монтана.

РЕШЕНИЕ №357 Писмо с Вх. № ОбС004/10.01.2022 г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана относно: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №356 Докладна записка от Румяна Динчева – Секретар на община Медковец и Председател на МКБППМН относно: Ежегоден отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при община Медковец за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №355 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2022 г.

РЕШЕНИЕ №354 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разглеждане, обсъждане и приемане на Общински план за интегрирано развитие на община Медковец за периода 2021 – 2027 г.

 

Протокол № 30 от 29.12.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №353 Писмо с Вх. № ОбС214/23.12.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана относно: Свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №352 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Предложение направено от инж. Венцислав Евгениев на редовно заседание на Общински съвет- Медковец, проведено на 28.01.2021 г.

РЕШЕНИЕ №351 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на разходи за покриване на здравни осигуровки на Георги Макавеев Иванов от село Сливовик.

РЕШЕНИЕ №350 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2021 г. на община Медковец, към 31.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ №349 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2021 г. на община Медковец.

 

Протокол № 29 от 24.11.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №348 Молба от Тодор Борисов Беремлийски от село Медковец относно: Искане на помощ в размер на 300.00 лв. за следоперативно лечение.

РЕШЕНИЕ №347 Молба от Христо Любомиров Ганчаров – Управител на фирма „Лин Фиш“ ЕООД, гр. София относно: Освобождаване от наема на язовир (имот № 000048 в землището на с. Расово, местност „Сабльовото“) за 2022 год., в размер на 2 073.60 лева без ДДС.

РЕШЕНИЕ №346 Относно: Молба от Димитър Борисов Илиев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 1500.00 лв.

РЕШЕНИЕ №345 Молба от Васка Найденова Трайкова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 600.00 лв. за покриване на разходи за погребението на съпруга ѝ.

РЕШЕНИЕ №344 Молба от Миглена Александрова Александрова от село Сливовик относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №343 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №342 Молба от Петко Марков Петков от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №341 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Представяне на писмена информация за всички наложени финансови корекции, глоби, санкции, неустойки и обезщетения, лихви за забава, както и всички други плащания със санкционен или обезщетителен характер на община Медковец за периода 10.02.2011 г. до 31.10.2021 год.

РЕШЕНИЕ №340 Предложение от инж. Иван Иванов – Зам.-кмет на община Медковец относно: Кандидатстване за безвъзмездна помощ по програма Европейско градско управление (EU City Facility, EUCEF).

РЕШЕНИЕ №339 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам.-кмет на община Медковец относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Медковец през 2022 г.

РЕШЕНИЕ №338 Докладна записка от Веселка Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Расово относно: Ремонт на физкултурен салон и складово помещение.

РЕШЕНИЕ №337 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Учредяване право на прокарване за външно кабелно ел. захранване на обект: „Външно кабелно ел. захранване - 0,4 kV на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот 47593.340.16 в землището на село Медковец“.

РЕШЕНИЕ №336 Писмо с Вх. № ОбС191/25.10.2021 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана относно: Извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №335 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Медковец 2021 – 2025 г.“

РЕШЕНИЕ №334 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам.-кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. - II етап на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №333 Докладна от инж. Иван Иванов – Зам.- кмет на община Медковец относно: Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2021 г. на община Медковец към 30.11.2021 г.

 

Протокол № 28 от 30.09.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №332 Молба от Петър Костов Борисов от село Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 150 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №331 Молба от Петя Божидарова Иларионова чрез Никола Макавеев Николов от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №330 Молба от Мери Атанасова Велкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300 лв. за превоз на нейната внучка Николета Викторова Дамянова.

РЕШЕНИЕ №329 Молба от Любен Шанков Григоров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №328 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №327 Молба от Александър Петков Борисов от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №326 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №325 Молба от Зорка Захариева Тодорова от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №324 Молба от Стефка Катинова Методиева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №323 Молба от Иванка Симеонова Борисова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №322 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на село Расово относно: Инфраструктурното развитие, свързаността и достъпността на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №321 Писмо с Вх. № ОбС176/23.09.2021 г. от „Лин Фиш“ ЕООД относно: Искане за освобождаване от плащане на наем за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №320 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет на кмета на община Медковец за Бюджетната 2020 година.

 

Протокол № 27 от 25.08.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №319 Молба от Цветанка Петкова Трайкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №318 Молба от Георги Макавеев Иванов от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ в размер на 250.00 лв.

РЕШЕНИЕ №317 Писмо с Вх. № ОбС157/18.08.2021 г. от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №316 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. – кмет на община Медковец относно: Съществуване на ПДГ паралелки с изключение от минималния брой на деца и учениците в Основно училище „Христо Ботев” с. Расово за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №315 Докладна записка от Наталия Дичова Асенова – ЗА Директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Расово относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №314 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. – кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение - част от младежки клуб в село Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №313 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. – кмет на община Медковец относно: Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2021 г. на община Медковец към 31.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ №312 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2021 г. на община Медковец.

 

Протокол № 26 от 29.07.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №311 Молба от Цветанка Манастирска от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №310 Молба от Красимир Цветанов Иванов от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №309 Молба от Светлинчо Миронов Димитров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №308 Молба от Мария Георгиева Николова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за освидетелстване на децата ѝ от ТЕЛК в размер на 200.00 лв.

РЕШЕНИЕ №307 Молба от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №306 Молба от Петра Борисова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за покриване на разходи за погребението на съпруга ѝ в размер на 200.00 лв.

РЕШЕНИЕ №305 Молба от Росен Генчов Цветанов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение в размер на 200.00 лв.

РЕШЕНИЕ №304 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпореждане с движима вещ (Моторно превозно средство – автобус) по ЗОС.

РЕШЕНИЕ №303 Писмо с Вх. № ОбС144/27.07.2021 г. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Монтана относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №302 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец относно: Искане за обявяване на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец за средищно и защитено училище за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №301 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец относно: Молба за освобождаване от такса смет за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №300 Докладна записка от Наталия Асенова – ЗА Директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Расово относно: Освобождаване от такса за битови отпадъци за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №299 Предложение от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Освобождаване на училищата на територията на община Медковец от заплащане на такса битови отпадъци за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №298 Докладна записка от Наталия Асенова – ЗА Директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Расово относно: Мотивирано предложение за включване в списъка на средищните училища за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №297 Докладна от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Сключване на договор за правно обслужване на Общински съвет-Медковец.

РЕШЕНИЕ №296 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение в с. Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №295 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Медковец и неговите комисии за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г.

 

Протокол № 25 от 30.06.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №294 Молба от Георгия Найденова Димитрова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №293 Молба от Десислава Иванова Тодорова от село Аспарухово относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №292 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №291 Молба от Вася Димитров Фонков от село Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №290 Молба Димитър Борисов Илиев от село Расово относно: Искане на финансова помощ за лечение в размер на 400.00 лв.

РЕШЕНИЕ №289 Молба от Марияна Ангелова Георгиева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №288 Молба от Ангел Василев Борисов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №287 Молба от Петко Славчев Рибарски от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за покриване на разходи по закупуване на ковчег.

РЕШЕНИЕ №286 Молба от Петруна Борисова Асенова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №285 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в с. Медковец, ул. „Антим Първи“ №6.

РЕШЕНИЕ №284 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Вземане на решение за използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

РЕШЕНИЕ №283 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Връчени наказателни постановления, с № НЯСС-93/04.06.2021 г. и № НЯСС-94/04.06.2021 г., от Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор – гр. София на община Медковец, представлявана от кмета на общината – инж. Венцислав Евгениев Куткудейски.

РЕШЕНИЕ №282 Писмо с Вх. № ОбС112/07.06.2021 г. от ДП НКЖИ – ЖПС Враца относно: Освобождаване от такса битови отпадъци за имот с идентификатор 47593.401.1 по КККР на с. Медковец, предоставен за управление на ДП НКЖИ – ЖПС Враца.

РЕШЕНИЕ №281 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху апартамент № 5, бл. 1, ет. 2 находящ се в с. Медковец.

 

Протокол № 24 от 26.05.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №280 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на ОбС Медковец относно: Еднократна помощ за ученик с отличия.

РЕШЕНИЕ №279 Молба от Галина Ефремова Мирчева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300,00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №278 Молба от Миглена Александрова Александрова от село Сливовик относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №277 Молба от Иван Фидосов Аврамов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 250.00 лв. за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №276 Молба от Луиза Младенова Нончева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за погасяване на задължения към „ВиК”, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №275 Писмо с Вх. № ОбС094/16.04.2021 г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД, гр. Монтана относно: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №274 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №273 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и на Програмата за опазване на околната среда на община Медковец през 2020 г.

РЕШЕНИЕ №272 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Вземане на решение за използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

Протокол № 23 от 29.04.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №271 Питане от Милен Горанов Табаков относно: Подадено заявление с вх. № ОбС057/08.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ №270 Молба от граждани на кв. „Жеравица” в село Медковец относно: Поставяне на пътни знаци на ремонтираната улица в кв. „Жеравица” в село Медковец.

РЕШЕНИЕ №269 Молба от Ели Георгиева Кочова от село Расово относно: Еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №268 Молба от Величка Иванова Радкова от село Медковец относно: Еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №267 Молба от Валентина Борисова Цекова от село Расово относно: Еднократна помощ в размер на 250.00 лв.

РЕШЕНИЕ №266 Молба от Вергиния Миладинова Данчова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за лечение на децата ѝ.

РЕШЕНИЕ №265 Молба от Димитър Борисов Илиев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №264 Молба от Ангел Василев Борисов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №263 Молба от Йорданка Василева Тодорова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ в размер на 150.00 лв. за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №262 Молба от Райка Димитрова Петкова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №261 Молба от Надка Занова Ангелова от село Расово относно: Искане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №260 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №259 Молба от Борислав Сашов Григоров от село Медковец относно: Искане за финансово подпомагане в размер на 250.00 лв.

РЕШЕНИЕ №258 Молба от Боряна Тодорова Каменова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 250.00 лв.

РЕШЕНИЕ №257 Молба от Рангел Христов Манастирски от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ за лечение и медикаменти.

РЕШЕНИЕ №256 Молба от Марияна Ангелова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №255 Молба от Любен Шанков Григоров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №254 Молба от Цветан Борисов Василев от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение и медикаменти за дъщеря му Димитринка Цветанова.

РЕШЕНИЕ №253 Молба от Виктор Спасов Петков от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 200.00 лв.

РЕШЕНИЕ №252 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Стопанската експлоатация на училищните автобуси и други проблеми.

РЕШЕНИЕ №251 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение „ГАРАЖ” в с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №250 Писмо с Вх. № ОбС077/16.04.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана относно: Свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №249 Докладна записка от инж. Горан Лозанов – Зам. – директор на СУ”Отец Паисий”, с. Медковец относно: Изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №248 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Aктуализация на Бюджет 2021 г. на община Медковец.

 

Протокол № 22 от 02.04.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №247 Писмо с Вх. № ОбС056/08.03.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана относно: Свикване на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана по предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, представляващ държавата, в качеството си на съдружник, притежаващ 51 % от капитала на дружеството, отправено с писмо Изх. № 03-01-27/25.02.2021 г.

РЕШЕНИЕ №246 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2022 -2024 г. – I етап на община Медковец.

 

Протокол № 21 от 24.02.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №245 Молба от Йорданка Крумова Петрова от село Медковец относно: Еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №244 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №243 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №242 Молба от Тотка Борисова Амбова от село Медковец относно: Искане за финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №241 Молба от Илчо Захариев Викторов от село Медковец относно: Финансова помощ за закупуване на лекарства в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №240 Молба от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №239 Молба от Павлина Петрова Антова от село Медковец относно: Еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №238 Молба от Борянка Иванова Кръстева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за нейната внучка Гергана Любенова Борисова.

РЕШЕНИЕ №237 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Бюджета на община Медковец за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №236 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпределяне на възстановени средства от РИОСВ гр. Монтана, съгласно &58 и &60 от ЗИД на ДОПК, превеждани от община Медковец по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

РЕШЕНИЕ №235 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне размера, местоположението, предоставянето и актуализирането на ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 2021 г. и правилата за тяхното ползване.

РЕШЕНИЕ №234 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж”, финансирана от Фонд „Социална закрила” към МТСП.

РЕШЕНИЕ №233 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Наредба по чл. 1, ал. 2 за определяне размера на Местните данъци в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №232 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на доклад на община Медковец за 2020 г. в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите -2012 г. – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №231 Писмо с Вх. № ОбС024/02.02.2021 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, град Монтана относно: Редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №230 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Проект за изменение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №229 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Проект за изменение в Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №228 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Проект за изменение в Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №227 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет Медковец и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

 

Протокол № 20 от 28.01.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №226 Заявление от Ангел Василев Борисов относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №225 Молба от Йорданка Крумова Петрова относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №224 Молба от Бойко Генчов Илиев относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №223 Писмо с Вх. № ОбС 017/22.01.2021 год. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД относно: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите.

РЕШЕНИЕ №222 Докладна записка от Румяна Иванова Динчева – Секретар на община Медковец и Председател на МКБППМН относно: Ежегоден отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при община Медковец през 2020 година.

РЕШЕНИЕ №221 Докладна записка от Анелия Аврамова Монова – Директор на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец относно: Искане за закупуване на нов котел на течно гориво за нуждите на СУ „Отец Паисий“ с. Медковец, средищно училище за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №220 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Допълнение към структурата и числеността на делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ дейност „Асистентска подкрепа“ към община Медковец, за 2021 година.

РЕШЕНИЕ №219 Докладна записка от Веромир Спасов Миланов– Кмет на с. Расово, общ. Медковец относно: Плащане на изразходваната електроенергия от църква „Свети ВМЧК Георги”, с. Расово, община Медковец, област Монтана.

РЕШЕНИЕ №218 Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ пред ПУДООС

РЕШЕНИЕ №217 Кандидатстване на кметство с. Сливовик, община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ с проект „Почистване, залесяване, озеленяване и изграждане на зона за отдих в центъра на с. Сливовик”

 

Протокол № 19 от 29.12.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №216 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №215 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2020 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №214 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предоставен трансфер от бюджета на община Медковец на извънбюджетната сметка за средства от Европейския съюз по проект „Нова възможност за младежка заетост“ в размер на 3 303,01 лв. за приключване и отчитане на проекта.

РЕШЕНИЕ №213 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Oпределяне на структурата и числеността на делегираните от държавата дейности по функции и от местни дейности, включително и ОСП към община Медковец, за 2021 година.

РЕШЕНИЕ №212 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план – сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №211 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Временна комисия за избор на съдебни заседатели относно: Предложение за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Лом.

РЕШЕНИЕ №210 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Временна комисия за избор на съдебни заседатели относно: Предложение за избор на нов кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд – Монтана.

РЕШЕНИЕ №209 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Изпращане по електронен път на протоколи, решения и материали на Общински съвет Медковец с личен електронен подпис на Председателя на ОбС Медковец – Теодор Антонов до представителите на държавните институции и учреждения, както и до всички заинтересовани лица с тяхно съгласие и предоставен електронен адрес за връзка.

РЕШЕНИЕ №208 Предложение от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ с обхват: поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 47593.84.24 в землището на с. Медковец, община Медковец и одобряване на Задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

РЕШЕНИЕ №207 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2021 г.

РЕШЕНИЕ №206 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

 

Протокол № 18 от 26.11.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №205 Молба от Райна Найденова Янакиева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на битови сметки.

РЕШЕНИЕ №204 Молба от Димитър Данчов Кирилов от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №203 Молба от Любка Петкова Трайкова от село Расово относно: Еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №202 Молба от Цветанка Петкова Трайкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №201 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №200 Писмо с Вх. № ОбС260/25.11.2020 г. от Районно управление – град Лом относно: Необходимост от ремонт на Участъка в село Медковец.

РЕШЕНИЕ №199 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на капиталовите разходи към 30.11.2020 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №198 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Медковец през 2021 г.

РЕШЕНИЕ №197 Уведомление от „ЛИН ФИШ” ЕООД относно: Преразглеждане на наем за 2020 год. на имот общинска собственост № 000048 намиращ се в землището на с. Расово.

РЕШЕНИЕ №196 Писмо с Вх. № ОбС238/29.10.2020 г. от Видинска Света Митрополия относно: Искане на размяна на имоти – гробищен парк в с. Аспарухово за земеделска земя.

РЕШЕНИЕ №195 Писмо с Вх. № ОбС 252/19.11.2020 г. от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Преразглеждане и ново обсъждане на прието Ваше решение № 189 от Протокол № 17/29.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ №194 Писмо с Вх. № ОбС240/30.10.2020 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, град Монтана относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №193 Докладна записка от д-р Георги Крумов – Председател на ВК за подготовка и изготвяне на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Медковец относно: Приемане на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Медковец.

 

Протокол № 17 от 29.10.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №192 Молба от Цветанка Асенова Славчева от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на учебници за дъщеря ѝ.

РЕШЕНИЕ №191 Молба от Венцислав Евгениев Методиев от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на ел. енергия за м. септември 2020 г.

РЕШЕНИЕ №190 Молба от Вергиния Миладинова Данчова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на дрехи и учебни пособия за децата ѝ.

РЕШЕНИЕ №189 Докладна записка от Веромир Спасов Миланов – Кмет на село Расово относно: Необходимите работници и разработване на нови дейности и действия, с цел повишаване ефективността и рентабилността на Обществена кухня с. Расово.

РЕШЕНИЕ №188 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд”.

 

Протокол № 16 от 24.09.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №187 Молба от Любка Петкова Трайкова от село Расово относно: Искане на финансова помощ за операция.

РЕШЕНИЕ №186 Молба от Радослава Борисова Радкова – здравен медиатор в община Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ за пет деца от село Медковец за закупуване на дрехи и учебни пособия.

РЕШЕНИЕ №185 Молба от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец относно: Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №184 Молба от Ангел Василев Борисов от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №183 Молба от Петра Борисова Пунчева (Чукашка) от село Медковец относно: Искане за асфалтиране на участък от ул. „Екзарх Йосиф”.

РЕШЕНИЕ №182 Молба от Горана Борисова Дяволска от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №181 Писмо от Окръжен съд - Монтана с Вх. № ОбС222/24.09.2020 г. относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Лом за следващия мандат.

РЕШЕНИЕ №180 Писмо от Окръжен съд - Монтана с Вх. № ОбС221/24.09.2020 г. относно: Процедура за избор на нов кандидат за съдебен заседател за Окръжен съд – Монтана.

РЕШЕНИЕ №179 Докладна записка от Теодор Антонов - Председател на Общински съвет – Медковец относно: Отчет за дейността на Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство в община Медковец за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ №178 Докладна записка от Теодор Антонов - Председател на Общински съвет – Медковец относно: Създаване на комисия, която да изготви Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни.

РЕШЕНИЕ №177 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2021 – 2023 г. – II етап на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №176 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет на Кмета на община Медковец за Бюджетната 2019 г.

 

Протокол № 15 от 26.08.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №175 Молба от Катрин Красимирова Христофорова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на учебници.

РЕШЕНИЕ №174 Предложение от д-р Илия Целов относно: Искания за ремонт на здравен кабинет в село Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №173 Докладна записка от Николай Иванов Филипов – Председател на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост към ОбС – Медковец относно: Присъствие на медицинско лице в ОУ „Христо Ботев” село Расово, община Медковец.

РЕШЕНИЕ №172 Докладна записка от Веромир Миланов Спасов – Кмет на село Расово относно: Безвъзмездно ползване на обект публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №171 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на капиталовите разходи към 31.08.2020 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №170 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Съществуване на паралелка с изключение от минималния брой на учениците в СУ „Отец Паисий”, село Медковец за учебната 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ №169 Докладна от Адриана Славчева Евлогиева – Директор на ДГ „Слънчева дъга”, село Медковец относно: Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

РЕШЕНИЕ №168 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Съществуване на ПДГ и паралелки с изключение от минималния брой на учениците в ОУ „Христо Ботев”, село Расово за учебната 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ №167 Докладна записка от Красиела Страхилова Колева – Целова – За Директор на ОУ „Христо Ботев” село Расово относно: Мотивирано предложение за включване в списъка на средищни училища за 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ №166 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий” село Медковец относно: Молба за освобождаване от такса смет за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №165 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий” село Медковец относно: Искане за обявяване на СУ „Отец Паисий” село Медковец за средищно и защитено училище.

РЕШЕНИЕ №164 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий” село Медковец относно: Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2020-2021 г.

РЕШЕНИЕ №163 Докладна записка от Красиела Страхилова Колева – Целова – За Директор на ОУ „Христо Ботев” село Расово относно: Освобождаване на ОУ „Христо Ботев” село Расово от такса битови отпадъци.

РЕШЕНИЕ №162 Докладна от Красиела Страхилова Колева - Целова – За Директор на ОУ „Христо Ботев” село Расово относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището за учебната 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ №161 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Допълнение към Докладна с изх. №30/25.03.2020 г. от община Медковец и вх. № ОбС109/25.03.2020 г. на Общински съвет – Медковец, касаещо дофинансиране на възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници в село Сливовик и село Пишурка за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №160 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Трансформиране на длъжност от кмет на кметство Сливовик в кметски наместник на кметство и прехвърляне към община Медковец.

РЕШЕНИЕ №159 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ №158 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджета към 31.08.2020 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №157 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ искане за финансиране на ДДС към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0054-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Благоустрояване на уличната мрежа в село Расово и село Медковец, община Медковец”, сключен между община Медковец и ДФ „Земеделие”.

РЕШЕНИЕ №156 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0054-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Благоустрояване на уличната мрежа в село Расово и село Медковец, община Медковец”, сключен между община Медковец и ДФ „Земеделие”.

 

Протокол № 14 от 30.07.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №155 Молба от Светла Станимирова Лозанова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №154 Заявление от Арсен Димов Александров от село Расово относно: Разрешение за поставяне на павилион тип „съединение” (бивш тото пункт) върху имот публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №153 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам.- кмет на община Медковец и председател на Временна комисия създадена с Решение № 60 от протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет – Медковец със задача да установи проблемите на обект „Пречиствателна станция и канализационна система на с. Расово, община Медковец относно: Изпълнение на Решение № 60 от протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №152 Докладна от д-р Илия Целов относно: Молба за спешен ремонт на лекарски кабинет в село Аспарухово, община Медковец.

РЕШЕНИЕ №151 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на годишните наемни цени за отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №150 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на План – схема по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 56, ал. 8 от ЗУТ за разполагане на преместваем обект – павилион тип „Съединение” в УПИ V, кв. 25 по плана на село Расово с отреждане ”За площад и парк” – публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №149 Докладна записка от Теодор Антонов - Председател на Общински съвет – Медковец относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Медковец и неговите комисии.

 

Протокол № 13 от 29.06.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №148 Йорданка Стефанова Илиева от с. Расово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №147 Зоя Стоянова Фонкова от с. Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №146 Васка Найденова Трайкова от с. Медковец относно: Искане на финансова помощ в размер на 300 лв.

РЕШЕНИЕ №145 Христина Ангелова Христова от с. Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №144 Павлина Петрова Антова от с. Медковец относно: Искане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №143 Филарета Александрова Асенова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №142 Зита Николова Методиева от с. Медковец относно: Отпускане на финансова помощ за детето й - Ерик Венциславов Евгениев.

РЕШЕНИЕ №141 Молба от Геновева Кирилова Найденова от с. Расово относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №140 Молба от Ани Качова Кирилова от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №139 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Постъпило искане от „Булгартрансгаз” ЕАД за определяне на такса за промяна на предназначението на имоти с идентификатори 62222.580.764, 62222.582.765 и 62222.582.766 по КККР на с. Расово, общ. Медковец – общинска собственост с учредено право на строеж на „Булгартрансгаз” ЕАД.

РЕШЕНИЕ №138 Писмо с вх. № ОбС147/15.06.2020 г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана относно: Редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №137 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №136 Докладна записка от Людмила Торньова - Председател на Временна комисия за подготовка и изготвяне на проект „Правила за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на община Медковец” относно: Приемане на проект на „Правила за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на община Медковец”.

 

Протокол № 12 от 28.05.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №135 Молба от Арсен Димов Александров относно: Право на ползване върху общински имот УПИ V „За площад и парк” в кв. 25 по плана на село Расово.

РЕШЕНИЕ №134 Молба от Евгения Торньова – Управител на Дневен център за стари хора относно: Искане на средства за ремонт на сградата, в която се помещава ДЦСХ.

РЕШЕНИЕ №133 Молба от Катя Митова Николова относно: Освобождаване от такса наем на имот общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №132 Докладна записка от Николай Филипов - Председател на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост относно: Създаване на комисия, която да изготви „Правила за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансова помощи на физически лица от бюджета на община Медковец”.

РЕШЕНИЕ №131 Писмо с вх. № ОбС133/19.05.2020 г. от „В и К” ООД, град Монтана относно: Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация” ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №130 Предложение от „Уърлд Енерджи” АД относно: Предложение за наемане на сгради общинска собственост намиращи се на територията на кметство Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №129 Докладна записка от Николай Филипов относно: Приемане на проект на Правилник на Общински съвет– Медковец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

РЕШЕНИЕ №128 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Временна комисия за избор на съдебен заседател относно: Предложение за избор на съдебен заседател към Окръжен съд – Монтана за мандат 2020 г. - 2024 г.

 

Протокол № 11 от 30.03.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №127 Молба от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на еднократна помощ 3000,00 лв. за празника на ромите.

РЕШЕНИЕ №126 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и на Програмата за опазване на околната среда на община Медковец за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №125 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Дофинансиране на възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в село Сливовик и село Пишурка за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №124 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово” в землището на село Расово към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-турската граница”.

РЕШЕНИЕ №123 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предоставен трансфер от бюджета на община Медковец (местни дейности) на извънбюджетната сметка за средства от Европейския съюз по проект „Нова възможност за младежка заетост” в размер на 2 750,11 лв. за приключване и отчитане на проекта.

РЕШЕНИЕ №122 Предложение от „Уърлд Енерджи“ АД за изграждане на малки соларни панели върху терени общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №121 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложения, свързани с учебните заведения в община Медковец.

 

Протокол № 10 от 03.03.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №120 Предложение от Теодор Антонов – Председател общински съвет Медковец относно: Създаване на комисия, която да изготви „Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на община Медковец“ и отлага разглеждането на молби за финансово подпомагане до приемане на същия.

РЕШЕНИЕ №119 Предложение от Теодор Антонов – Председател общински съвет Медковец относно: Внасяне на отчет от Кмета на общината и кметовете на кметства за дейността им, на всяко тримесечие /3, 6, 9, 12 месец/.

 

Протокол № 9 от 27.02.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №118 Заявление от Мара Крумова Кирилова от село Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №117 Молба от Радослава Борисова Радкова от село Медковец относно: Финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №116 Молба от Катя Емилова Тошкова от село Расово относно: Финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №115 Заявление от Венета Софрониева Ефремова от село Расово относно: Финансово подпомагане за ковчег.

РЕШЕНИЕ №114 Молба от Стефка Кирилова Александрова от село Расово относно: Отпускане на 300,00лв.

РЕШЕНИЕ №113 Молба от Радослав Кирилов Найденов от село Расово относно: Необходимост от финансови средства.

РЕШЕНИЕ №112 Молба от Любка Петкова Трайкова от село Расово относно: Финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №111 Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на студентски такси от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец.

РЕШЕНИЕ №110 Молба от Димитър Борисов Илиев от село Расово относно: Дърва за огрев и финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №109 Молба от Теменужка Руменова Иванова от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ за дъщеря й Гергана Любенова Борисова.

РЕШЕНИЕ №108 Молба от Силвия Крумова Филипова от село Расово относно: Отпускане на 300,00 лв.

РЕШЕНИЕ №107 Молба от Цветан Неофитов Василев от село Аспарухово относно: Отпускане на еднократна помощ за лечение на съпругата му.

РЕШЕНИЕ №106 Молба от Райна Найденова Кубратова от село Расово относно: Финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №105 Молба от Димо Борисов Димитров от село Сливовик относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №104 Молба от Ангел Василев Борисов от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №103 Молба от Венко Илиев Панталеев от село Расово относно: Финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №102 Молба от Наталия Здравкова Методиева от село Медковец относно: Еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №101 Молба от Пенка Дончева Каменова от село Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №100 Заявление от Фроса Методиева Александрова от село Расово относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №99 Докладна записка от Радослава Борисова Радкова – здравен медиатор от село Медковец относно: Искане за финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №98 Заявление от Иванка Бойчева Манчева от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ 200,00 лв.

РЕШЕНИЕ №97 Заявление от Боряна Тодорова Каменова от село Медковец относно: Отпускане на помощ.

РЕШЕНИЕ №96 Заявление от Райка Петкова от село Медковец относно: Отпускане на помощ.

РЕШЕНИЕ №95 Заявление от Росен Генчов Цветанов от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №94 Молба от Петър Костов Борисов от село Аспарухово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №93 Молба от Величка Генчова Илиева от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №92 Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00536 от 12.10.2017 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на Средно Общообразователно Училище "Отец Паисий" - с. Медковец”,, сключен между Община Медковец и ДФ „Земеделие”.

РЕШЕНИЕ №91 Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ искане за финансиране на ДДС към заявка за авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00536 от 12.10.2017 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на Средно Общообразователно Училище "Отец Паисий" - с. Медковец”,, сключен между Община Медковец и ДФ „Земеделие”.

РЕШЕНИЕ №90 Докладна от Веромир Спасов Миланов – Кмет на с. Расово относно: Промяна в структурата и числеността в местни дейности кметство Расово.

РЕШЕНИЕ №89 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на кметско наместничество село Сливовик, община Медковец, област Монтана в Национална кампания „Чиста околна среда – 2020 г.”

РЕШЕНИЕ №88 Докладна записка от Николай Иванов Филипов – Председател на ПК „Земеделие, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост“ към ОбС - Медковец и Венцислав Панайотов Методиев – Общински съветник относно: Обида на общински съветници и кметове от служител на общинска администрация.

РЕШЕНИЕ №87 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. – I етап на Община Медковец.

РЕШЕНИЕ №86 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за 2020 година и определяне на правилата за тяхното ползване.

РЕШЕНИЕ №85 Писмо Вх. № ОбС 061/18.02.2020 год. от Окръжен съд - Монтана относно: Процедура по избор на нови съдебни заседатели на ОС - Монтана.

РЕШЕНИЕ №84 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Наредба по чл. 1, ал. 2 за определяне размера на Местните данъци в община Медковец

РЕШЕНИЕ №83 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на кметско наместничество село Пишурка, община Медковец, област Монтана в Национална кампания „Чиста околна среда – 2020 г.”

РЕШЕНИЕ №82 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 г.“

 

Протокол № 8 от 07.02.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №81 Предложение от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разрешение на Общинския съвет за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ с обхват: поземлен Имот /ПИ/ № 47593.340.16 в землището на с. Медковец, община Медковец и одобряване на Задание по чл. 125 от ЗУТ.

РЕШЕНИЕ №80 Писмо вх. № ОбС 007-/2/03.02.2020 год. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, град Монтана относно: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №79 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпореждане с имоти общинска собственост, предназначени за отдаване под наем за здравни нужди при спазване на чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

РЕШЕНИЕ №78 Докладна записка от Румяна Иванова Динчева – Секретар на община Медковец и Председател на МКБППМН относно: Ежегоден отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните (МКБППМН) при община Медковец през 2019 година.

РЕШЕНИЕ №77 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на мониторингов доклад за 2019 година на община Медковец относно изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №76 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Общински Бюджет 2020.

РЕШЕНИЕ №75 Докладна записка от Николай Иванов Филипов – Председател на ПК „Земеделие, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост“ към ОбС - Медковец относно: Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №74 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов – Председател на ОбС - Медковец относно: Определяне на възнаграждението на общинските съветници при ОбС – Медковец.

РЕШЕНИЕ №73 Допълнение в Решение № 68 от Протокол 7/30.01.2020 г. относно: Определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2020 год.

 

Протокол № 7 от 30.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №72 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне на основната месечна заплата на кметовете на кметства и кметски наместници в община Медковец, за 2020 година в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. и във връзка с приемането на бюджет 2020 година.

РЕШЕНИЕ №71 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. Кмет на община Медковец относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на община Медковец, за 2020 година в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. и във връзка с приемането на бюджет 2020 година.

РЕШЕНИЕ №70 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне на структурата и числеността на делегираните от държавата дейности по функции и от местни дейности, включително ОСП към община Медковец, от 2020 година.

РЕШЕНИЕ №69 Предложение от Читалищното настоятелство на НЧ „Развитие – 1898 г. – с. Медковец“ и жители на село Медковец относно: Искане за дофинансиране на НЧ „Развитие – 1898 г. – с. Медковец“.

РЕШЕНИЕ №68 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2020 година.

РЕШЕНИЕ №67 Докладна от Цеца Илиева Бориславова – главен счетоводител при община Медковец относно: Искане от Теодор Антонов относно статута, значението и работата на Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №66 Молби на граждани

Протокол № 6 от 15.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №65 Инвестиционно намерение с вх. № ОбС018/13.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №64 Участие на община Медковец в създаване и развитие на високотехнологичен регионален иновационен център по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“ от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020.

 

Протокол № 5 от 30.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №63 Молби и заявления на граждани

РЕШЕНИЕ №62 Докладна от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №61 Отлага за следващо редовно заседание разглеждането на Инвестиционно намерение от „БЕРК АГРО“ ЕООД гр. Берковица.

РЕШЕНИЕ №60 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов относно: Създаване на временна комисия за установяване на проблемите в обект „Изграждане на конализационна система и пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец“, сключен между община Медковец и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и внасяне на конкретни предложения за пълното отстраняване и привеждането му в нормално експлоатационно състояние

РЕШЕНИЕ №59 Предложение от Теодор Евгениев Антонов относно: Одобряване на щат и структура на звеното, което подпомага работата на Общински съвет – Медковец и на неговите комисии, и осъществява оргонизационно - техническото и административно обслужване на тяхната дейност

 

Протокол № 4 от 20.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №58 Молби и заявления на граждани

РЕШЕНИЕ №57 Писмо Вх. № ОбС252/16.12.2019 год. от ОД „Земеделие“ гр. Монтана относно: Осигуряването на качествено обслужване на потребителите на административни услуги в Общинска служба по земеделие с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №56 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Приемане и одобрение на инвестициите, направени в активи общинска собственост от "ВиК" ООД Монтана за 2019 год., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК - Монтана на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране № 1 от Договора от 31.03.2016 год.

РЕШЕНИЕ №55 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2020 г.

РЕШЕНИЕ №54 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Предварително съгласие за преминаване през общински имоти във връзка с изграждането на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап КС „Расово“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

РЕШЕНИЕ №53 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Съгласувателно становище от община Медковец за заустване на отпадъчни води във води по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.

РЕШЕНИЕ №52 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Становище относно въздействието върху язовир Расово 2 /яз. Сабльовото/, землище на с. Расово, на количеството заявени за засушаване отпадъчни води и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на водите.

РЕШЕНИЕ №51 Заповед № АК-04-8/11.12.2019 год. относно: Връщане на Решения № 11 и № 15 от Протокол № 3 от проведено заседание на 28.11.2019 год. на ОбС-Медковец.

РЕШЕНИЕ №50 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2019 г. на община Медковец.

 

Протокол № 3 от 28.11.2019 г.

 

РЕШЕНИЕ №49 Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на студентски такси от Христина Ангелова Христова от с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №48 Молба от Вергиния Миладинова Данчова от с. Медковец относно: Отпускане на финансова помощ

РЕШЕНИЕ №47 Заявление от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на финансова помощ

РЕШЕНИЕ №46 Заявление от Снежана Николова Флорова от с. Расово относно: Финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №45 Заявление от Любка Петкова Трайкова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ

РЕШЕНИЕ №44 Заявление от Ани Качова Кирилова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №43 Заявление от Мария Янева Захариева от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №42 Молба от Александър Кирилов Александров относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №41 Молба от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №40 Молба от Петрана Личева Илиева от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №39 Молба от Димитър Борисов Илиев от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №38 Молба от Людмила Мирославова Каменова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ;

РЕШЕНИЕ №37 Молба от Мара Крумова Кирилова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №36 Заявление от Вергина Ангелова Димитрова от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №35 Молби и заявления на граждани

РЕШЕНИЕ №34 Избор на заместник председатели.

РЕШЕНИЕ №33 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00083 от 29.01.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на общински път MON1132 /III-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом - Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/“, сключен между община медковец и ДФ „Земеделие“.

РЕШЕНИЕ №32 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00083 от 29.01.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на общински път MON1132 /III-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом - Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/“, сключен между община медковец и ДФ „Земеделие“.

РЕШЕНИЕ №31 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Медковец през 2020 година.

РЕШЕНИЕ №30 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Учредяване безвъзмездно право на управление на част от имот общинска собственост на Агенция по заетостта, за осъществяване на дейността на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Лом – Филиал с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №29 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Фактическото състояние на масивна сграда /читалище/ - публична общинска собственост, находящ се в УПИ VI-315 в кв. 66 по плана на с. Сливовик, във връзка с решение № 482 от протокол № 51/25.07.2019 год. на ОбС и конструктивно становище вх. № ТС-УС.15/10.10.2019 год., изготвено от инж. Маргарита Върбанова.

РЕШЕНИЕ №28 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа /ЕЕСМ/ за общински администрации“, подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, община Медковец“.

РЕШЕНИЕ №27 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Кандидатстване пред Министерство на енергетиката по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление“.

РЕШЕНИЕ №26 Писмо Вх. № ОбСС227/26.11.2019 год. от ЦИК относно: Утвърждаване на образци на декларации за общинските съветници и кметове по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ

РЕШЕНИЕ №25 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2019 г. на община Медковец, към 30.11.2019 год.

РЕШЕНИЕ №24 Писмо Вх. № ОбСС224/21.11.2019 год. от МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом относно: Помощ за поемане на финансов ангажимент за реализиране на необходим ремонт на 16 срезов компютърен томограф.

РЕШЕНИЕ №23 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен банков заем за предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни разриви по бюджета на общината, а именно – разплатена финансова корекция, наложена от ДФ „Земеделие“.

РЕШЕНИЕ №22 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец с проектно предложение по реда на Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

РЕШЕНИЕ №21 Докладна записка от Веромир Спасов Миланов – кмет на с. Расово относно: Осигуряване на финансови средства за извършване на допълнителни строително-монтажни работи и дооборудване на обект „Дневен център за стари хора и обществена трапезария в с. Расово“

РЕШЕНИЕ №20 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Промяна в структурата и числеността на общинска администрация Медковец.

РЕШЕНИЕ №19 Докладна записка от инж. Иван Иванов – зам. кмет на община Медковец относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на община Медковец до края на 2019 год. в съответствие с чл. 5, ал. 1 от ПМС № 67 от 14 април 2010 год. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 година.

РЕШЕНИЕ №18 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове на кметства и кметски наместник в община Медковец до края на 2019 год. в съответствие с чл. 5, ал. 1 от ПМС № 67 от 14 април 2010 год. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 година.

РЕШЕНИЕ №17 Искане от Теодор Евгениев Антонов относно: Предоставяне на информация и извлечение от документи.

РЕШЕНИЕ №16 Писмо Вх. № ОбСС201/05.11.2019 год. от Областен управител на област Монтана относно: Определяне на титулярен представител и заместник в състава на Областния съвет за развитие.

РЕШЕНИЕ №15 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов относно: Предложение за изменение на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №14 Писмо Вх. № ОбСС204/12.11.2019 год. от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ относно: Определяне на делегат на Общинския съвет – Медковец в Общото събрание на НСОРБ.

РЕШЕНИЕ №13 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов относно: Членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/.

РЕШЕНИЕ №12 Писмо Вх. № ОбСС207/15.11.2019 год. от Окръжен съд – Монтана относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана с мандат 2020-2024 г.

РЕШЕНИЕ №11 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

Протокол № 2 от 15.11.2019 г.

 

 

РЕШЕНИЕ №10 Определяне на комисия за подготовка и изготвяне на правилник за работата на общинския съвет.

РЕШЕНИЕ №9 Определяне възнагражденията на общинските съветници.

РЕШЕНИЕ №8 Определяне възнаграждението на председателя на общинския съвет на съветниците – Медковец.

РЕШЕНИЕ №7 Състав на „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към ОбСС – Медковец“

РЕШЕНИЕ №6 Състав на Постоянна комисия за работа с малцинствени групи

РЕШЕНИЕ №5 Състав на Постоянна комисия по образование, спорт, здравеопазване, социална политика, култура, вероизповедание, децата, младежта, борба с корупцията и молби на граждани

РЕШЕНИЕ №4 Състав на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост

РЕШЕНИЕ №3 Състав на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба

РЕШЕНИЕ №2 Избиране на Постоянни комисии към Общински съвет.

РЕШЕНИЕ №1 Избор на председател на Общински съвет Медковец.

 

 

 Протокол № 1 от 11.11.2019 г.

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ 2019-2023 ГОДИНА

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ 2015-2019 ГОДИНА

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ 2011-2015 ГОДИНА