Medkovec logoA

 

 

МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА СЪСТАВА И КОЛИЧЕСТВАТА НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ -2023Г.

МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА СЪСТАВА И КОЛИЧЕСТВОТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

ОБОБЩЕН ДОКЛАД

ЛЯТО

ЕСЕН

ЗИМА

ПРОЛЕТ

 

 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ 2021 г. – 2025 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ МЕДКОВЕЦ 2022-2025

НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ГРАФИЦИ И ОТЧЕТИ

МОСВ - РЕШЕНИЕ МО 33 / ЕО2023

ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ РЕШЕНИЕ №136 ОТ ПРОТОКОЛ №13/ 29.06.2020 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - Отменен с Решение № 480 от Протокол № 51/25.07.2019 год.

  ЗАПОВЕД за извършване на дейности по управление на отпадъците - 2018г.

  НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА - 2019

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2019-2023

ПОЛИТИКА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 - 2021 ГОДИНА

  ПРОГРАМА за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Медковец за периода 2014 - 2020г.

 ПРОГРАМА за опазване на околната среда на Община Медковец за периода 2017 - 2020 г.

ПРОГРАМА за опазване на околната среда - раздел лечебни растения

ПРОГРАМА ЗА БОРБА С КЪРЛЕЖИТЕ И КОМАРИТЕ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ 2020 – 2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА за борба с кърлежи и комари

НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

НАРЕДБА   ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

НАРЕДБА    НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ   ПАРКОВЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕ

НАРЕДБА    за пожарната безопасност и защита на населението  на територията на община Медковец

НАРЕДБА    Наредба за дейността на Домашен социален патронаж

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ,НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

НАРЕДБА    Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Медковец - Отменена с Решение № 298 от Протокол 38/15.01.2015 г.

НАРЕДБА    НАРЕДБА ЗА РЕДА, СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ

НАРЕДБА    Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

НАРЕДБА   ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА    

отменена с решение № 183 от 26.09.2013 г.    

НАРЕДБА  За реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне /по чл. 56 и 57 ЗУТ/