СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура BG06RDNP001-7.001 Улици – „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

1. - ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО РАСОВО И СЕЛО МЕДКОВЕЦ, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

 

еЕЕДОП - Електронна система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТОЧНАТА ДАТА И ЧАС НА КАЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ГЕНЕРИРА АВТОМАТИЧНО В КРАЯ НА ТАЗИ СТРАНИЦА

 

9.06.2020 „Доставка на хляб ,тестени изделия и хранителни продукти за нуждите на ДГ „Щурче“-с. Расово, ДГ „Слънчева дъга“-с. Медковец, ОСП „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” - с. Медковец , „Осигуряване топъл обяд“, Дневен център за стари хора, общински съвет, общинска администрация” по две обособени позиции

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Хляб и тестени изделия
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Хранителни продукти

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ №1

ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ №2

 

 

27.03.2020 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ КВ.10
ПРОЕКТ КВ.25
ПРОЕКТ КВ.43
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В УПИ XII - 371

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РАЗЯСНЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ 1

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

ПРОТОКОЛ чл.181

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

 

 24.03.2020 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ,ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

24.03.2020 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ."

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

16.03.2020 "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

12.03.2020  „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО РАСОВО И СЕЛО МЕДКОВЕЦ, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

09.03.2020  "АВАРИЙНО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО НА РЕКА ТУРЛУВИЦА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА С. МЕДКОВЕЦ, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ".

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОГОВОР

 

09.03.2020  "АВАРИЙНО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО НА РЕКА ДУШИЛНИЦА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОГОВОР

 

17.02.2020 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

2. - ПРОЕКТ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

 

03.02.2020 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО РАСОВО И СЕЛО МЕДКОВЕЦ, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

 

20.12.2019 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО РАСОВО И СЕЛО МЕДКОВЕЦ, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

 

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

2. - ПРОЕКТ - ДОГОВОР

3. - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

4. - ОБРАЗЦИ

5.- ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (105MB)

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

 

 

09.12.2019 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

 

09.12.2019 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

 

 

28.11.2019 „ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ-СМР БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО РАСОВО И СЕЛО МЕДКОВЕЦ “

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКЛАД

 

 

27.11.2019  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО РАСОВО И СЕЛО МЕДКОВЕЦ, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДОГОВОР

 

30.09.2019 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1132 /ІІІ-114/ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА - ГРАНИЦА ОБЩ. ( ЛОМ-МЕДКОВЕЦ ) -АСПАРУХОВО - РАСОВО - /II-81/“

1. ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

30.09.2019 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ :РЕКОНСТРУКЦИЯ,РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СРЕДНО ОБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С.МЕДКОВЕЦ

1. ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

 

03.09.2019 - ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА
по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

Относно: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Благоустрояване на улична мрежа в село Расово и село Медковец, община Медковец“

 

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКЛАД

 

 

07.06.2019 -  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция на общински път MOН 1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /”

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 3

ПРОТОКОЛ 4

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

 

23.05.2019 - „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на ДГ „Щурче“-с. Расово, ДГ „Слънчева дъга“-с. Медковец, ОСП „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” - с. Медковец и проект: BG05FMOP001-3.002-0031-С01 „Осигуряване топъл обяд“ Община Медковец“, Дневен център за стари хора, общински съвет, общинска администрация” по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Хляб и тестени изделия
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Хранителни продукти

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ1 - ХЛЕБНИ

СЪОБЩЕНИЕ - ХЛЕБНИ

ПРОТОКОЛ2 - ХРАНИТЕЛНИ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР - АПЕ

ДОГОВОР - ЕЛИНА

 

13.05.2019 - Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на общински път MON 1132 /ІІІ-114/ - Сталийска махала - Граница общ. ( Лом-Медковец ) -Аспарухово - Расово - /II-81/“

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ОТ 16.05.2019Г

ПРОЕКТ ОБЩ ПЪТ (420MB)

РАЗЯСНЕНИЕ - 1

РАЗЯСНЕНИЕ - 2

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ - 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

 

15.04.2019 - ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ -Относно: "Реконструкция на общински път MOН 1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.1 - ДОКУМЕНТАЦИЯ (копие)

ДОКЛАД

 

11.04.2019 - Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект "Реконструкция на общински път MOН 1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ - 1

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

28.03.2019 - ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ - Относно: „Предоставяне на консултантски услуги по управление, изпълнение и отчитане на проект № 12/07/2/0/00083 "Реконструкция на общински път MOН 1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОФЕРТА

ДОКЛАД

 

19.03.2019 -  Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект "Реконструкция на общински път MOН 1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ В РОП ЗА ОТТЕГЛЕНА ОБЯВА

 

28.02.2019 -  „ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ - 1

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ - 2

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

 

 

19.02.2019 - "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

Информация относно удължаване на срока

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

ДОГОВОР

 

05.12.2018 - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СМР ПО СГРАДА И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА НА СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ,С.МЕДКОВЕЦ“ ПО ПРОЕКТ №12/07/2/0/00536

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

еЕЕДОП - espd-request

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

ДОГОВОР

 

26.11.2018 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Обект:РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ - 1

01.10.2018 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КОРИТОТО НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИР „СЛИВОВИШКО ДЕРЕ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛИВОВИК, ОБЩ. МЕДКОВЕЦ“

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

25.09.2018 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ - 1

 

21.08.2018 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Закупуване на оборудване и обзавеждане за обществена трапезария в с.Расово, община Медковец"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ - 1

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ - 3

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР

 

03.08.2018 - „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. МЕДКОВЕЦ ПО 4 /ЧЕТИРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1: Обзавеждане кабинети в училището;
Обособена позиция № 2: Оборудване за кабинети (телевизор, прожекционна система);
Обособена позиция № 3: Оборудване физкултурен салон към училище;
Обособена позиция № 4: Оборудване кухня към училище.

1. - Документация

2. - Разяснение 1

3. - Разяснение 2

4. - Разяснение 3

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

СЪОБЩЕНИЕ

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ - 3

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР -1

ДОГОВОР -2

ДОГОВОР -3

ДОГОВОР -4

 

04.07.2018 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1.- Документация

 

04.07.2018 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1. - Документация

 

 

02.07.2018 - „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1. - Обява

2. - Методика

3. - Образци процедура

4. - Техническа спецификация

5. - Договор проект

6. - Указания към участниците

ПРОТОКОЛ -1

ДОГОВОР

 

02.07.2018 - „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

1. - Обява

2. - Методика

3. - Образци процедура

4. - Техническа спецификация

5. - Договор проект

6. - Указания към участниците

ПРОТОКОЛ - 1

ДОГОВОР

 

26.06.2018 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
”ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ:ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЯЗОВИР „РАСОВО 1, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

ПРОТОКОЛ - 3

СЪОБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Решение за прекратяване на процедура

 

20.06.2018 - Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор на СМР по сграда и прилежащи пространства на СОУ „Отец Паисий“, с. Медковец“ по проект № 12/07/2/0/00536“.

1.- Образец обява

2. - ЕЕДОП

3. - Опис

4. - Проект договор

5. - Указания надзор

6. - Декларация за валидност на офертата

7. - Декларация за съгласие за договора

8. - Декларация-Образец6.1

9. - Декларация-Образец6.2

10. - Декларация-Образец6.3

11. - Декларация-Образец6.4

12. - Методика

13. - оферта-образец

14. - Техническа спецификация надзор

15. - Техническо предложение

16. - Ценово предложение

ПРОТОКОЛ 1

ДОГОВОР

СПОРАЗУМЕНИЕ - 1

 

 

14.06.2018 -  [Обособена позиция №1: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ:”РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО” с под обекти:
Под обект:”ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК В СЕЛО МЕДКОВЕЦ, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”
Под обект:”РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК И ГРАДИНИ В СЕЛО РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”
Обособена позиция № 2: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ:”ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА Н С.РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”.

1. - Декларация условия

2. - Образец обява

3. - Ценова оферта

4. - Техническа оферта

5. - Техническо задание

6. - Указания за участие

7. - Административни сведения

8. - Декларация по чл.66 ал.1 от ЗОП за подизпълнители

9. - Декларация по чл.54 aл.1 т.1 2 и 7 от ЗОП

10. - Декларация по чл.54 ал.1 т.3-5 от ЗОП

11. - Декларация подизпълнители

12. - Договор проект Зелени площи

13. - Методика за оценка на офертите

14. - Списък експерти

15. - Списък на документи

16. - Списък проекти

17. - Технически спецификации зелени площи

ПРОТОКОЛ - 1

ДОГОВОР

ДОГОВОР

 

21.05.2018 - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СГРАДА И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА НА СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. МЕДКОВЕЦ

1. - Указания

2. - Опис

3. - Проект на договор

4. - ЕЕДОП

5. - Методика

6. - Предложение за изпълнение

7. - Спецификация

8. - Декларация - съгласие условие договор

9. - Декларация валидност оферта

10. - Декларация осигуровки околна среда

11. - Ценово предложение

12. - КС Медковец

13. - Обявление

14. - Решение

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

ПРОТОКОЛ - 3

СЪОБЩЕНИЕ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ - 4

4.1.2019 - СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 5

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ- 2

РЕШЕНИЕ- 3

ДОГОВОР

 

 

13.04.2018 - ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МЕДКОВЕЦ

 

1. - Указания

1.1 - Опис

2. - Проект на договор

2.1 - ЕЕДОП

3. - Методика ВиК

3.1 - Предложение за изпълнение

4. - Спецификация ВиК

4.1 - Декларация - съгласие условие договор

5. - Декларация валидност оферта

6. - Декларация осигуровки околна среда

7. - Ценово предложение

8. - КС Медковец

9. - Обявление 1

10. - Решение

11. - РАЗЯСНЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

04.07.2018 - СЪОБЩЕНИЕ

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

 

 

02.04.2018 г. Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на ДГ „Щурче“-с. Расово, ДГ „Слънчева дъга“-с. Медковец, ОСП „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” - с. Медковец и проект: BG05FMOP001-3.002-0031-С01 „Осигуряване топъл обяд“ Община Медковец“, Дневен център за стари хора, общински съвет, общинска администрация”

Указания

образец 1 - ЕЕДОП

образец 2 - оферта

образец 4 - ценово предложение

образец 5 -

образец 6 - съгласие подизпълнител

образец 7 - валидност на офертата

образец 8 - списък доставки

образец 9 - списък техника

образец 10 - списък обекти

образец 11 - чл.54 от ЗОП

образец 12 - Подизпълнител

образец 13 - проект на договор

образец 13А - проект на договор

Приложение 2

Приложение 3_1

Приложение 3_2

Приложение 3_3

Приложение 3_4

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

АКТУАЛНИ ОБРАЗЦИ

РАЗЯСНЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ - КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ - 2

22.05.2018 - СЪОБЩЕНИЕ

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

 

 

14.02.2018 г.  Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Медковец

Обява за обществена поръчка

Техническа спецификация

Образци

Договор - проект

Заповед процедура

Протокол - Комисия

ДОГОВОР

 

====================================================================================

02.01.2018 г. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.СЛИВОВИК,ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ-ВТОРИ ЕТАП

УКАЗАНИЯ

ОПИС

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЕЕДОП

МЕТОДИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ - ВАЛИДНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ - ОСИГУРОВКИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РАБОТЕН ПРОЕКТ - ТОМ V

РАЗЯСНЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ - КЗК

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Протокол - Комисия

ПРОТОКОЛ-2

ПРОТОКОЛ-3

ПРОТОКОЛ-4

доклад по чл 103 ал 3 от ЗОП Сливовик1

решение за определяне на изпълнител 1

25.04.2018г. - СЪОБЩЕНИЕ

ДОГОВОР

====================================================================================

13.11.2017 г.

„Основен ремонт на общинска сграда за предоставяне на комплексни социални услуги – с. Расово„

ОБЯВА - ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ1 - Технически спецификации

ПРИЛОЖЕНИЕ2 - Указания

 

====================================================================================

 

11.10.2017 г.

„Основен ремонт на общинска сграда за предоставяне на комплексни социални услуги – с. Расово„

ОБЯВА - ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ1 - Технически спецификации

ПРИЛОЖЕНИЕ2 - Указания

СЪОБЩЕНИЕ - Прекратяване на поръчката

====================================================================================

03.04.2017 г.
"Реконструкция,основен ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на
Средно Общообразователно Училище "Отец Паисий" - с.Медковец"

====================================================================================

21.03.2017 г.

Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на ДГ“Щурче“ с.Расово,ДГ“Слънчева дъга“ с.Медковец ОСП„Озеленяване,благоустройство и социални дейности”- с. Медковец ” и проект:BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване топъл обяд“ Община Медковец по обособени позиции както следва:1.Обособена позиция 1-Хляб и хлебни изделия
            2.Обособена позиция 2-Хранителни продукти

 

====================================================================================

 

2016

======================================================================================

 

     21.09.2016 г.  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

======================================================================================

     12.09.2016 г.   Обява за събиране на оферти (Строителство)

 

                          Документи по проект MON 1132/III-114/

                                ЗАПОВЕД

                                РЕГИСТЪР

                                ОФЕРТА 1

                                ОФЕРТА 2

                                ОФЕРТА 3

                                РЕШЕНИЕ 1

======================================================================================

      04.04.2016 г. „ Доставка на специализиран автомобил с рампа за инвалиди за нуждите на проект:Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на Община Медковец-BG05M9OP001-2.002-0079-С001“

      ======================================================================================

       08.03.2016 г.   РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.СЛИВОВИК,ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ-ПЪРВИ ЕТАП

 

      ======================================================================================

       16.02.2016 г.  

                  Определяне на изпълнител на договор за проектиране с предмет: Аварийно

                   възстановяване коритото на преливника на яз.Сливовишко дере,в землището на с.Сливовик

 

        ======================================================================================

         15.02.2016 г.  

                    „Реконструкция на общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница

                    общ.(Лом-Медковец)-Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850,

                    община  Медковец и благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община

                    Медковец”, необходим на община Медковец за кандидатстване по Програмата за

                    развитие на селските райони 2014-2020г., със следните обособени позиции:

                              Обособена позиция 1: „Изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на

                              проектно предложение, необходимо на община Медковец за кандидатстване по

                              Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект: „Реконструкция

                              на общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница общ.(Лом-

                              Медковец)-Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850, община  

                              Медковец и благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община Медковец”;

 

                               Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционен проект „Реконструкция на

                               общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница общ.(Лом-Медковец)-

                               Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850, община  Медковец и

                               благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община Медковец”, необходим на

                                община Медковец за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020г.”

         ======================================================================================

           06.01.2016 г.     

                              „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ С РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ ЗА НУЖДИТЕ НА

                               ПРОЕКТ :ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА

                               ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ- BG05M9OP001-2.002-0079-С001“

 

======================================================================================

07.12.2015 г.  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ ІV -11407 ,
                               РАСОВО-АСПАРУХОВО-СТАЛИЙСКА МАХАЛА ОТ КМ.0+000 ДО КМ.7+800

======================================================================================

24.08.2015   Консултантски услуги за проект: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово, община Медковец

======================================================================================

19.05.2015 г.  проект „Благоустрояване на улична мрежа в с.Расово ,Община Медковец”

======================================================================================

       13.01.2015      Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на общинските служители по

                                   ключови компетентности в изпълнение на проект: "Повишаване квалификацията на служителите в

                                   Община Медковец чрез обучения", по Приоритетна ос II "Управление на човешките

                                   ресурси",Подприоритет:2.2."Компетентна и ефективна държавна администрация"

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

 

Списък на документите по дата и час

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file ДС за прекратяване на ДОП14 от 04.11.2020_001_17022020.pdf 154.36 KB 2021-09-23 15:55:51
An Adobe Acrobat file Дог ДОП2 с ДЗЗД АПП СТРОЙ_27032020.pdf 12.47 MB 2021-07-26 08:37:46
An Adobe Acrobat file Решение_27032020.pdf 138.38 KB 2021-04-29 13:18:48
An Adobe Acrobat file Протокол по чл.181_27032020.pdf 286.3 KB 2021-04-27 14:15:50
An Adobe Acrobat file Protocol N 2 - 28.10.2020_27032020.pdf 215.87 KB 2021-04-27 14:15:50
An Adobe Acrobat file Протокол №3_27032020.pdf 122.56 KB 2021-04-27 14:15:50
An Adobe Acrobat file СЪОБЩЕНИЕ_27032020.pdf 92.1 KB 2021-04-05 14:44:00
An Adobe Acrobat file дог ДОП15_09122019.pdf 17.9 MB 2020-12-21 11:23:24
An Adobe Acrobat file ДОП-14_17022020.pdf 8.1 MB 2020-11-12 14:20:14
An Adobe Acrobat file Решение класиране_09122019.pdf 103.21 KB 2020-10-13 13:16:24
An Adobe Acrobat file ПРОТОКОЛ №3_09122019.pdf 101.33 KB 2020-10-13 13:16:24
An Adobe Acrobat file Окончателен протокол_09122019.pdf 106.79 KB 2020-10-13 13:16:24
An Adobe Acrobat file ПРОТОКОЛ 1_27032020.pdf 136.34 KB 2020-10-12 15:29:02
An Adobe Acrobat file Договор ЕЛИНА ДОП 12_09062020.pdf 10.51 MB 2020-09-28 09:08:49
An Adobe Acrobat file ДОП 13 АПЕ_09062020.pdf 4.29 MB 2020-09-28 09:07:35
An Adobe Acrobat file Договор ДОП 11_03022020.pdf 14.07 MB 2020-09-15 16:05:35
An Adobe Acrobat file договор евростарт ДОП10_27112019.pdf 10.61 MB 2020-09-11 09:57:30
An Adobe Acrobat file СЪОБЩЕНИЕ_09122019.pdf 92.13 KB 2020-09-11 09:55:32
An Adobe Acrobat file Протокол №2_09122019.pdf 132.9 KB 2020-09-11 09:55:32
An Adobe Acrobat file Решение за изпълнител_17022020.pdf 100.65 KB 2020-09-09 12:14:03
An Adobe Acrobat file Protocol N 3 - 20.08.2020_17022020.pdf 126.56 KB 2020-09-04 16:00:31
An Adobe Acrobat file Окончателен протокол_17022020.pdf 115.54 KB 2020-09-04 16:00:31
An Adobe Acrobat file решение спортна площадка_17022020.pdf 2.14 MB 2020-09-01 10:50:52
An Adobe Acrobat file Протокол №2_17022020.pdf 125.9 KB 2020-09-01 10:50:52
An Adobe Acrobat file обявление спортна площадка_17022020.pdf 2.78 MB 2020-09-01 10:50:52
An Adobe Acrobat file решение за определяне на изпълнител_09062020.pdf 107.37 KB 2020-08-18 10:13:54
An Adobe Acrobat file СЪОБЩЕНИЕ_17022020.pdf 90.97 KB 2020-08-17 15:08:18
An Adobe Acrobat file Протокол №2 Хранителни продукти_09062020.pdf 116.35 KB 2020-08-17 11:19:57
An Adobe Acrobat file Протокол №3_09062020.pdf 92.84 KB 2020-08-17 11:19:57
An Adobe Acrobat file Окончателен протокол_09062020.pdf 101.43 KB 2020-08-17 11:19:57
An Adobe Acrobat file СЪОБЩЕНИЕ_09062020.pdf 94.62 KB 2020-08-07 11:06:59
An Adobe Acrobat file Протокол 1_09062020.pdf 241.76 KB 2020-07-15 14:57:10
An Adobe Acrobat file Протокол 1_17022020 .pdf 265.92 KB 2020-07-15 14:57:10
An Adobe Acrobat file Съобщение до Проконсулт и управление ЕООД_27112019.pdf 112.45 KB 2020-07-10 12:58:33
An Adobe Acrobat file договор СМР улична мрежа_20122019.pdf 3.18 MB 2020-07-09 09:47:12
An Adobe Acrobat file Решение_03022020.pdf 129.33 KB 2020-07-08 11:12:30
An Adobe Acrobat file Окончателен протокол_03022020.pdf 111.44 KB 2020-07-07 12:58:41
An Adobe Acrobat file Протокол № 3 - строителен надзор_03022020.pdf 112.92 KB 2020-07-07 12:58:41
An Adobe Acrobat file СЪОБЩЕНИЕ_03022020.pdf 91.03 KB 2020-06-23 15:27:24
An Adobe Acrobat file Протокол 2_03022020.pdf 222.55 KB 2020-06-23 15:27:24
An Adobe Acrobat file дог ДОП7 авт надзор спортна_24032020.pdf 5.25 MB 2020-06-18 10:30:09
An Adobe Acrobat file дог ДОП8 авт надзор паркове_24032020.pdf 5.36 MB 2020-06-18 10:30:09
An Adobe Acrobat file Решение-3_27112019.pdf 107.51 KB 2020-06-16 11:25:11
An Adobe Acrobat file Протокол 3_27112019.pdf 56.42 KB 2020-06-11 14:47:10
An Adobe Acrobat file Окончателен протокол_27112019.pdf 101.58 KB 2020-06-11 14:47:10
A Compressed file food_09062020.rar 402.06 KB 2020-06-09 15:47:04
An Adobe Acrobat file решение 2 от 01_06 ул_мрежа Расово_20122019.pdf 758.56 KB 2020-06-01 09:26:49
An Adobe Acrobat file Окончателен протокол_20122019.pdf 120.71 KB 2020-05-29 14:28:37
An Adobe Acrobat file Протокол 3_20122019.pdf 113.13 KB 2020-05-29 13:45:27
An Adobe Acrobat file Протокол 2 Консултанти улици_27112019.pdf 206.58 KB 2020-05-29 12:21:56
An Adobe Acrobat file СЪОБЩЕНИЕ 29.05.2020г_27112019.pdf 92.08 KB 2020-05-29 12:21:56
An Adobe Acrobat file дог ДОП 6 28.05.2020г надзор спортна_09122019.pdf 7.26 MB 2020-05-29 09:32:29
An Adobe Acrobat file ДОП 5 от 26.05.2020г авт надзор улици_12032020.pdf 7.74 MB 2020-05-26 14:05:43
A Microsoft Word file Протокол_24032020sp.doc 62 KB 2020-05-26 11:34:01
A Microsoft Word file ПРОТОКОЛ-1_24032020zp.doc 62 KB 2020-05-26 11:34:01
A Microsoft Word file Протокол 2_20122019.docx 55.71 KB 2020-05-19 15:27:44
A Microsoft Word file СЪОБЩЕНИЕ_20122019.doc 41.5 KB 2020-05-19 15:27:29
An Adobe Acrobat file сметосъбиране договор_16032020.pdf 5.24 MB 2020-05-19 08:46:19
An Adobe Acrobat file дог ДОП2 река Медковец_09032020m.pdf 2.63 MB 2020-05-12 12:45:04
An Adobe Acrobat file дог ДОП 3 река Расово_09032020r.pdf 2.64 MB 2020-05-12 12:45:03
An Adobe Acrobat file разяснение запитване_27032020.pdf 489.36 KB 2020-04-29 12:58:29
An Adobe Acrobat file ПРОТОКОЛ_12032020.pdf 238.7 KB 2020-04-27 12:52:27
An Adobe Acrobat file решение за изменение_27032020.pdf 1.27 MB 2020-04-22 15:00:51
An Adobe Acrobat file Протокол_16032020.pdf 115.07 KB 2020-04-22 13:31:16
An Adobe Acrobat file Протокол 1_16032020.pdf 112.8 KB 2020-04-10 14:18:36
An Adobe Acrobat file Протокол_1_ 09122019.pdf 117.06 KB 2020-04-03 14:49:52
A Compressed file 27032020_zp.rar 481.24 KB 2020-03-27 15:10:35
A Compressed file 24032020_sp.rar 203.23 KB 2020-03-24 11:34:12
A Compressed file 24032020_pg.rar 202.23 KB 2020-03-24 11:34:12
A Microsoft Word file Решение_09122019.docx 34.89 KB 2020-03-19 09:52:05
A Microsoft Word file Окончателен протокол_09122019.doc 67.5 KB 2020-03-18 08:38:13
A Compressed file smet_16032020.rar 188.14 KB 2020-03-16 14:59:02
A Microsoft Word file ПРОТОКОЛ 3_09122019.doc 67 KB 2020-03-16 11:44:51
A Compressed file D_12032020.rar 206.88 KB 2020-03-12 15:51:15
A Compressed file 09032020m.rar 131.76 KB 2020-03-09 14:54:30
A Compressed file 09032020r.rar 134.83 KB 2020-03-09 14:54:30
An Adobe Acrobat file Протокол 1_03022020.pdf 356.31 KB 2020-03-04 08:24:27
An Adobe Acrobat file Протокол 1_27112019.pdf 442.8 KB 2020-02-21 17:54:15
A Compressed file smr_sportna_17022020.rar 375.81 KB 2020-02-17 14:37:21
A Microsoft Word file СЪОБЩЕНИЕ_09122019.doc 41.5 KB 2020-02-07 12:05:30
A Microsoft Word file Протокол 2-2_09122019.docx 59.51 KB 2020-02-07 12:05:30
A compressed ZIP file strnadzor_03022020.zip 698.49 KB 2020-02-03 14:08:08
An Adobe Acrobat file дог ДОП-1 от 29.01.2020г надзор общ.път07062019.pdf 9.57 MB 2020-01-29 15:53:40
An Adobe Acrobat file прот 1 улици СМР_20122019.pdf 1.82 MB 2020-01-15 14:59:53
An Adobe Acrobat file Протокол 1_09122019.pdf 112.1 KB 2020-01-13 15:07:47
A Microsoft Word file Doklad_28112019.docx 34.82 KB 2020-01-03 14:29:56
A compressed ZIP file docs_20122019.zip 236.27 KB 2019-12-20 18:01:52
A Microsoft Word file Документация за участие_20122019.docx 230.06 KB 2019-12-20 18:00:09
A Microsoft Word file Техническа спецификация_20122019.docx 59.65 KB 2019-12-20 18:00:09
A Microsoft Word file Проект - Договор за строителство_20122019.docx 219.18 KB 2019-12-20 18:00:09
An Adobe Acrobat file РЕШЕНИЕ_07062019.pdf 242.88 KB 2019-12-17 10:16:59
A Microsoft Word file Протокол 1_05122018.docx 90.61 KB 2019-12-17 09:22:57
A Microsoft Word file Окончателен протокол - строителен надзор 07062019г.doc 96 KB 2019-12-16 11:30:27
A compressed ZIP file str_nadzor09122019.zip 973.22 KB 2019-12-09 15:18:49
A compressed ZIP file proc_zel_ploshti02122019.zip 973.57 KB 2019-12-09 12:31:25
A Microsoft Word file ПРОТОКОЛ 4 надзор Багачина07062019.doc 100.5 KB 2019-12-02 14:25:58
A compressed ZIP file Пазарни консултации СМР улици Расово и Медковец28112019.zip 42.16 KB 2019-11-28 14:02:46
A compressed ZIP file Консултанска услуга улици Расово и Медковец27112019.zip 432.79 KB 2019-11-27 14:17:26
A Microsoft Word file ПРОТОКОЛ 3_07062019.doc 87.5 KB 2019-11-13 15:45:39
An Adobe Acrobat file договор ДОП 11 училище21052018.pdf 3.19 MB 2019-11-07 15:34:56
An Adobe Acrobat file договор авт_път_30092019.pdf 1.13 MB 2019-10-23 16:32:00
An Adobe Acrobat file договор авт_уч-ще_30092019.pdf 1.22 MB 2019-10-23 16:32:00
A Microsoft Word file ПРОТОКОЛ_07062019.doc 209 KB 2019-10-22 16:02:44
A Microsoft Word file СЪОБЩЕНИЕ_07062019.doc 42.5 KB 2019-10-22 16:02:44
An Adobe Acrobat file Договор за консултантски услуги11042019.pdf 1.73 MB 2019-10-08 10:37:06
An Adobe Acrobat file Договор за стрителен надзор05122018.pdf 3.34 MB 2019-10-07 16:22:00
An Adobe Acrobat file Протокол авторски надзор училище07102019.pdf 275.13 KB 2019-10-07 15:29:59
An Adobe Acrobat file Протокол авторски надзор път07102019.pdf 279.27 KB 2019-10-07 15:29:59
An Adobe Acrobat file Договор за строителство13052019.pdf 5.05 MB 2019-10-07 13:54:29
A compressed ZIP file Авторски надзор училище 07102019.zip 204.75 KB 2019-10-07 13:33:00
A compressed ZIP file Авторски надзор общински път 07102019.zip 209.29 KB 2019-10-07 13:33:00
An Adobe Acrobat file Доклад пазарни консултации_03092019.pdf 180.1 KB 2019-09-13 16:17:19
A Microsoft Word file Протокол 2-окончателен-05122018.docx 107.1 KB 2019-09-03 14:31:32
A compressed ZIP file Пазарни консултации Улици Расово_03092019.zip 816.05 KB 2019-09-03 12:44:36
An Adobe Acrobat file РЕШЕНИЕ-1_13052019.pdf 307.52 KB 2019-09-02 16:40:06
An Adobe Acrobat file Окончателен протокол_13052019.pdf 236.98 KB 2019-08-30 16:47:44
An Adobe Acrobat file Protokol_3_Medkovec_pat13052019.pdf 160.57 KB 2019-08-30 14:49:39
A Microsoft Word file СЪОБЩЕНИЕ_13052019.doc 42.5 KB 2019-08-27 11:52:37
An Adobe Acrobat file Протокол 2_13052019.pdf 368.63 KB 2019-08-27 11:52:37
An Adobe Acrobat file Протокол 1 - надзор_07062019.pdf 447.01 KB 2019-08-20 15:18:58
An Adobe Acrobat file договор доп 10 ЕЛИНА_001_23052019.pdf 3.23 MB 2019-08-13 08:48:08
An Adobe Acrobat file договор доп 9 АПЕ_23052019.pdf 4.17 MB 2019-08-13 08:48:08
An Adobe Acrobat file договор астон сервиз19022019.pdf 1.19 MB 2019-08-07 13:10:28
An Adobe Acrobat file Решение за определяне на изпълнител23052019.pdf 207.67 KB 2019-07-15 13:44:23
An Adobe Acrobat file Доклад по чл103ал3 от ЗОП23052019.pdf 218.93 KB 2019-07-12 22:30:20
An Adobe Acrobat file Протокол Консултанска услуга11042019 .pdf 460.93 KB 2019-07-10 14:04:04
An Adobe Acrobat file ПРОТОКОЛ2_23052019.pdf 164.17 KB 2019-07-10 14:04:04
An Adobe Acrobat file решение3_21052018.pdf 890.68 KB 2019-07-10 09:40:16
A Microsoft Word file Протококол 1_13052019.docx 44.74 KB 2019-07-08 19:51:13
An Adobe Acrobat file протокол1 хлебни_23052019.pdf 1.65 MB 2019-07-02 12:27:32
An Adobe Acrobat file съобщение хлебни_23052019.pdf 250.78 KB 2019-07-02 12:27:32
A compressed ZIP file pazkonsult_15042019-9.zip 37.92 KB 2019-06-18 10:26:55
An Adobe Acrobat file разяснение 2_13052019.pdf 341.38 KB 2019-06-07 15:39:34
An Adobe Acrobat file разяснение 1_13052019.pdf 879.56 KB 2019-06-07 15:39:34
A compressed ZIP file Строителен надзор Общински път_07062019.zip 880.15 KB 2019-06-07 14:27:39
An Adobe Acrobat file договор Строител Криводол_28022019.pdf 1.31 MB 2019-06-05 16:13:40
An Adobe Acrobat file договор интерхолд_01102018.pdf 851.71 KB 2019-06-05 16:13:40
A compressed ZIP file Хранителни продукти 23.05.2019г.zip 395.27 KB 2019-05-23 15:56:30
A compressed ZIP file Решение от 16.05.2019г_13052019.zip 5.11 KB 2019-05-17 15:57:29
A compressed ZIP file Общински път MON 1132_13052019.zip 650.89 KB 2019-05-13 14:11:59
An Adobe Acrobat file Решение_2802.pdf 95.47 KB 2019-05-03 13:51:22
An Adobe Acrobat file Доклад_2802.pdf 562.76 KB 2019-05-03 13:51:22
An Adobe Acrobat file Протокол 2_28_02.pdf 120.07 KB 2019-05-02 12:51:46
An Adobe Acrobat file Доклад_1504.pdf 102.34 KB 2019-05-02 11:31:18
An Adobe Acrobat file Suobstenie-Medkovec-1104.pdf 61.78 KB 2019-04-22 16:34:28
An Adobe Acrobat file договор ДОП -2 от 28.03.2019г.pdf 1.74 MB 2019-04-17 14:19:01
An Adobe Acrobat file договор ДОП -3 от 28.03.2019г.pdf 1.84 MB 2019-04-17 14:19:01
An Adobe Acrobat file договор ДОП -1 от 25.03.2019г.pdf 1.86 MB 2019-04-17 14:19:01
An Adobe Acrobat file договор ДОП -4 от 28.03.2019г.pdf 6.36 MB 2019-04-17 11:15:54
A Microsoft Word file Протокол 1_2802.doc 1.71 MB 2019-04-17 09:18:46
A Microsoft Word file СЪОБЩЕНИЕ_2802.doc 41 KB 2019-04-17 09:18:46
A compressed ZIP file pazkonsult_15042019.zip 38.01 KB 2019-04-15 17:10:39
A Microsoft Word file Разяснение 1_1104.docx 16.6 KB 2019-04-15 15:23:13
A compressed ZIP file Консултанска услуга 11042019.zip 195.71 KB 2019-04-11 16:17:34
An image file Оферта от ВИК КОНСУЛТИНГ ЕООД2803.jpg 1.13 MB 2019-04-10 14:59:00
A Microsoft Word file Доклад-окончателен2803.docx 33.51 KB 2019-04-10 14:59:00
An Adobe Acrobat file 19022019ПРОТОКОЛ2.pdf 105.59 KB 2019-03-29 16:14:10
A compressed ZIP file pazkonsult28032019.zip 95.23 KB 2019-03-28 10:55:17
An Adobe Acrobat file Съобщение в РОП за оттеглена обява_kons.pdf 74.18 KB 2019-03-26 15:37:59
An Adobe Acrobat file Решение_sliv.pdf 210.26 KB 2019-03-22 10:19:07
A compressed ZIP file konsuslrek.zip 211.55 KB 2019-03-19 17:20:45
An Adobe Acrobat file Доклад комисия-sliv.pdf 289.08 KB 2019-03-19 12:54:40
An Adobe Acrobat file Протокол 3-sliv.pdf 409.78 KB 2019-03-19 12:54:40
An Adobe Acrobat file Протокол комисия 28022019.pdf 103.1 KB 2019-03-13 13:31:36
A compressed ZIP file Ремонт улици 28.02.2019г.zip 217.6 KB 2019-02-28 15:21:58
An Adobe Acrobat file 19022019Документ (159).pdf 1.55 MB 2019-02-27 16:41:48
A compressed ZIP file Сметосъбиране 2019.zip 237.22 KB 2019-02-19 15:07:25
A Microsoft Word file ПРОТОКОЛ 3-3SOU.docx 57.19 KB 2019-02-13 16:04:06
A Microsoft Word file Решение-1SOU.docx 40.46 KB 2019-02-13 16:04:06
A Microsoft Word file Доклад-1SOU.doc 176.5 KB 2019-02-13 16:04:06
An Adobe Acrobat file Протокол 2-ПП_sliv.pdf 399.31 KB 2019-02-07 14:50:10
An Adobe Acrobat file СЪОБЩЕНИЕ_sliv.pdf 186.97 KB 2019-02-07 14:50:10
A Microsoft Word file Протокол 1_10_2018.doc 103.5 KB 2018-12-17 15:49:56
A Microsoft Word file СЪОБЩЕНИЕ 03082018.doc 42.5 KB 2018-12-13 15:13:08
A Microsoft Word file ПРОТОКОЛ 2 13122018.docx 63.4 KB 2018-12-13 15:13:08
A compressed ZIP file espd-request05122018.zip 89.73 KB 2018-12-06 15:35:07
A compressed ZIP file Строителен надзор СОУ 04.12.2018г.zip 1.2 MB 2018-12-05 17:03:09
An Adobe Acrobat file протокол 1 пазарни2611.pdf 4.97 MB 2018-12-05 17:03:09
A compressed ZIP file Пазарни консултации зелени площи 26112018.zip 4.34 MB 2018-11-26 17:22:54
A Microsoft Word file Протокол 1 Оборудване СОУ Медковец-1.doc 111.5 KB 2018-10-19 13:37:49
An Adobe Acrobat file Решение за одобряване на обявление за изменение - доп.информация.pdf 2.43 MB 2018-10-18 16:52:04
A compressed ZIP file slivovishko_dere.zip 486.65 KB 2018-10-18 16:47:55
A Microsoft Word file Разяснение 3SOU.doc 69.5 KB 2018-08-23 13:07:26
A Microsoft Word file Разяснение 2SOU .doc 46 KB 2018-08-22 17:14:06
A Microsoft Word file Разяснение1SOU.doc 46 KB 2018-08-14 16:35:46
A compressed ZIP file oborudvaneSOU_.zip 389.67 KB 2018-08-03 20:34:38
An Adobe Acrobat file Protokol_1-- Marian 4 1.pdf 238.98 KB 2014-10-27 14:11:18