„ Доставка на специализиран автомобил с рампа за инвалиди за нуждите на проект:Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на Община Медковец-BG05M9OP001-2.002-0079-С001“

Обявление
Покана
Техническа спецификация
Методика
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Проект на договор

 

13.05.2016 г. Протокол

18.05.2016 г.  Договор
25.05.2016 г.  Информация за извършено плащане

26.08.2016г. Информация за извършени плащания, сълг. чл. 22, ал. 4 т. 2 от ЗОП /периодични плащания/ за август  2016