Численост

 

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) определя общината като юридическо лице на бюджетна издръжка с право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

Настоящата численост на персонала в администрацията на община Медковец е 35 души, разпределени както следва:

 

chislenost