Население 2007-2010 г.

Териториални

нива

 

2007 г.

 

 

2008 г.

 

 

2009 г.

 

 

2010 г.

 

 

Прираст 2007-2010 г.

общ

 

средногодишен

брой

%

Община Медковец

             

общ брой

4571

4447

4310

4194

-377

-126

-2.9

мъже

2182

2133

2064

1999

-183

-61

-2.9

жени

2389

2314

2246

2195

-194

-65

-2.8

бр.жени/100 мъже

109.5

108.5

108.8

109.8

     

Област Монтана

             

общ брой

161161

158291

155899

153066

-8095

-2698

-1.7

мъже

77870

76396

75158

73798

-4072

-1357

-1.8

жени

83291

81895

80741

79268

-4023

-1341

-1.6

бр.жени/100 мъже

107.0

107.2

107.4

107.4

     

Северозападен район

             

общ брой

929872

916054

902537

886911

-42961

-14320

-1.6

мъже

451859

444546

437668

429894

-21965

-7322

-1.7

жени

478013

471508

464869

457017

-20996

-6999

-1.5

бр.жени/100 мъже

105.8

106.1

106.2

106.3

     

Р България

             

общ брой

7640238

7606551

7563710

7504868

-135370

-45123

-0.6

мъже

3699689

3681280

3659311

3629809

-69880

-23293

-0.6

жени

3940549

3925271

3904399

3875059

-65490

-21830

-0.6

бр.жени/100 мъже

106.5

106.6

106.7

106.8

     

Източник: НСИ

             

 

 

 

 

 

Населението на общината е разпределено в 5 населени места – села.

Според броя на населението си селата са средни с население 1000-2000жит. (Медковец и Расово), малки с население от 250 до 1000жит. (Аспарухово и Сливовик) и много малки (с население до 250жит.) – Пишурка.

 

Промените в броя и структурите на населението на общината се определят от неговото естествено развитие[1] и миграционните процеси.

Формираната тенденция на отрицателен естествен прираст продължава и през периода 2007-2010г.

Раждаемостта е в границите 35-40 родени деца средногодишно като през 2010г. техният брой е 38. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1000души от средногодишния брой на населението) леко нараства от 7.8‰ през 2007г. на 8.9‰ през 2010г. В териториален аспект раждаемостта на населението на община Медковец е близка до средното равнище за област Монтана. Решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и характера на възпроизводство на населението оказват размерът на родилните контингенти и тяхната фертилност. Делът на родилните контингенти през 2010г. е 15.1%, в т.ч. 16.4% за общинския център Медковец и за Расово, 13 до 15% за малките села и само 4% за най-малкото село (Пишурка). Тази структура на населението, дължаща са на загубите на възпроизводствен потенциал в миналото не обезпечава положителен демографски прираст. Съществено значение за равнището на раждаемостта има и заетостта на жените. Според данните от преброяването на населението на страната през 2011г. с по-голям среден брой деца са икономически неактивните (1.6), отколкото икономически активните жени (1.3 при заетите и 1.4 при безработните). Съществени различия във фертилността на жените се наблюдават и в зависимост от източниците на средства за съществуване. Силно влияние върху фертилността на жените оказва и миграцията.

В общата смъртност на населението на общината се наблюдава стабилизиране около едно сравнително високо ниво 28-35‰. През 2010г. броят на умрелите е 123, а коефициентът на обща смъртност (брой на умрели лица на 1000души от средногодишния брой на населението) е 28.9‰ - сходен с този през предходните години. Стойностите на показателя за общината са по-високи от средните за областта (20.1‰) и за Северозападния район (18.8‰).

Детската смъртност като абсолютна величина съставлява общо 4 умрели деца на възраст до 1година за периода 2007-2010г. Средната стойност на коефициента на детска смъртност (брой умрели деца на възраст под 1 година на 1000 живородени) поради малката статистическа величина не е представителна.

Разликата между ражданията и умиранията формира естественият прираст на населението на общината. Той е отрицателен през изследвания период, в резултат на което населението непрекъснато намалява. През 2010г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 85души. Коефициентът на естествен прираст като разлика между броя на живоражданията и умиранията през годината на 1000 души от средногодишното население е -20.0‰. Характерно е, че всички населени места от общината, в т.ч. и с.Медковец са с отрицателно естествено възпроизводство на населението. В най-малкото населено място (Пишурка) естественият прираст се формира от смъртността, тъй като раждаемостта е „нулева”, поради влошената възрастова структура на населението.

За периода 2007-2010г. населението на общината е намаляло с 400души от отрицателен естествен прираст.

 


[1] Естественият прираст на населението (раждаемост, смъртност, естествен прираст) е по настоящ адрес. Настоящият адрес заменя действащата в страната до 01.01.2000 г. адресна регистрация на гражданите. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

 

 

 

Намалението на населението на община Медковец се дължи както на отрицателния естествен прираст (повече починали от родени лица), така също и на миграция (повече изселени отколкото заселени).

 

 

 

1.10.2Възрастова структура

 

 

 

Промените във възрастовата структура на населението се изразяват в непрекъснато намаляване на броя на контингентите и в трите основни възрастови групи (0-14г.; 15-64г.; на 65 и повече години). На фона на общото намаление относителните дялове на населението до 15г. и от 15 до 64г. се запазват, дори леко нарастват. През 2007г. относителният дял на младите хора до 15г. е 11.2%, а този на лицата над 65 години – 37.7%, през 2010г. тези дялове са съответно 11.7% и 36.4% (виж таблица14). Процесът на остаряване ясно изразен, всеки трети от населението на община Медковец е над 65 години.

 

Тенденция на остаряване на населението се наблюдава в населените места на цялата област, Северозападния район и страната. Стойностите на показателя за община Медковец са по-неблагоприятни в сравнение със средните за област Монтана и района.

 

Териториални

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

нива

Брой

Структура - %

Община Медковец

Общо

4571

4447

4310

4194

100.0

100.0

100.0

100.0

0-14 г.

510

510

490

490

11.2

11.5

11.4

11.7

15-64 г.

2334

2285

2222

2178

51.1

51.4

51.6

51.9

65+

1727

1652

1598

1526

37.7

37.1

37.0

36.4

Област Монтана

Общо

161161

158291

155899

153066

100.0

100.0

100.0

100.0

0-14 г.

20920

20427

20207

20001

13.0

12.9

13.0

13.1

15-64 г.

103801

101933

100279

98199

64.4

64.4

64.3

64.2

65+

36440

35931

35413

34866

22.6

22.7

22.7

22.7

Северозападен район

Общо

929872

916054

902537

886911

100.0

100.0

100.0

100.0

0-14 г.

122360

119915

118450

117230

13.2

13.1

13.1

13.2

15-64 г.

610783

601642

590914

578196

65.6

65.7

65.5

65.2

65+

196729

194497

193173

191485

21.2

21.2

21.4

21.6

Р България

Общо

7640238

7606551

7563710

7504868

100.0

100.0

100.0

100.0

0-14 г.

1023409

1021594

1026200

1032440

13.4

13.4

13.6

13.8

15-64 г.

5293641

5261118

5211619

5141057

69.3

69.2

68.9

68.5

65+

1323188

1323839

1325891

1331371

17.3

17.4

17.5

17.7

 

 

 

Коефициентът на възрастова зависимост показва броят на лицата от населението в "зависимите" възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в "независимите" възрасти (от 15 до 64 години). За периода стойностите на показателя са изключитилно високи, сходни с тези на община Якимово като варират от 95.8% през 2007г. на 92.6% през 2010г. (виж таблица №4), дължащо се предимно на по-високият дял на населението на общината във възрастовата група над 65 години.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициентът на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15–19г.) и излизащите от трудоспособна възраст (60–64г.). За община Медковец този коефициент намалява от 64.0 през 2007г. на 58.5 през 2010г. Всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 58 млади хора. Ситуацията в общинския център е аналогична на тази за общината.

За сравнение в област Монтана и Северозападния район всеки 100 лица излизащи от трудоспособна възраст се заместват от 67 млади хора. Общо за страната този коефициент е 73.6.

 

1.10.3Механично движение на населението

 

През 2010г. формираната тенденция на отрицателен механичен прираст на населението на община Медковец се запазва. Заселените лица са 78, изселените – 109. Механичният прираст е минимален отрицателен (-31души) (виж таблица 16).

Демографските характеристики на мобилното население според социологическите изследвания са следните:

-Възрастова структура: с най-висок относителен дял сред мигриралите са лицата на възраст 20-29 навършени години, а най-малък е относителният дял на лицата на възраст 50-59 навършени години;

-Структура по пол: сред мигрантите на възраст от 30 до 59 години преобладават мъжете, докато жените са с по-висок относителен дял сред по-младите възрастови групи (до 30 години) и сред лицата на 60 и повече навършени години;

-Образователна структура: най-висок е делът на мигриралите лица със средно образование, а най-нисък е този показател за лицата, никога не посещавали училище;

-Структурата на мигриралите лица по семейно положение показва, че по-голям е относителният дял на неженените/неомъжените като делът на неженените мъже сред мигриралите лица е по-висок отколкото на неомъжените жени;

-Структурата на мигрантите по етническа принадлежност възпроизвежда структурата на населението по този признак.

-По отношение на упражняваните професии с най-висок относителен дял сред мигрантите са лицата, заети с „услуги за населението, търговия и охрана” и „специалистите”.