ПЛАКАТ   укрепване на общ.капацитет        

 

   ПОКАНА

 

за участие в информационен ден
по проект “Укрепване на общинския капацитет”

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0171-C01 “Укрепване на общинския капацитет” процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, каним всички заинтересовани да заповядат на 07.06.2023 година от 11.00 часа в заседателната зала на община Медковец, с адрес с. Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 26 на информационен ден по проекта.
На събитието ще бъде представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от ЕС и очаквани резултати.

Екип за управление на проекта

 

                   ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ


във връзка с изпълнението на Проект „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма ,,Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.‘‘, съгласно договор № BG05SFPR002-2.002-0171-C01


                О Б Я В Я В А    П О Д Б О Р

 

 


за набиране на лица на длъжност- ,,Социален работник”– 2 бр.;
Място на работа: Общинска администрация Медковец обл. Монтана, ул. „Георги Димитров № 26;
Характер на работа- индивидуална и групова работа, съгласно длъжностни характеристики.
Правоотношение – трудово, за определен срок – до 31.12.2024 г.

І. Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“, както следва:
• Да имат навършени 18 години;
• Да не са осъждани;
• Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
• Минимално изисквано образование – средно
• Допълнителни квалификации и опит са предимство;
• Умения и нагласа за работа;
ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и интервю/събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление – /по образец/;
2. Автобиография /по образец/
3. Копие на документ за придобита професионална квалификация в сферата на социалните услуги (при наличие на такива);
4. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/
ІV. Място и срок на подаване на документите:
Документите от кандидатите за заемане на длъжностите се подават в Център за административно обслужване, в сградата на община Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 26, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 часа от 12.06.2023г. до 19.06.2023г. включително.
Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на община Медковец на адрес: www.medkovec.bg
За повече информация на тел. 0888111459 – Цеца Илиева.

 

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕТАПИ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ