БЮДЖЕТ 2019

 

 

№ 1 ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

№ 2 СПРАВКА ЗА СТАВКИ НА ДАНЪЦИ

№ 3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА ПО ЧЛ 66 ОТ ЗМДТ

№ 4 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

№ 4А СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТАТЪК ПО ДЕЙНОСТИ

№ 5 БЮДЖЕТ 2019

№ 5.1 БЮДЖЕТ ДД ОБЩИНА

№ 5.2 БЮДЖЕТ МД ОБЩИНА

№ 5.3 ДОФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2019 ОБЩИНА

№ 5.4 СПРАВКА РАЗХОДИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

№ 6 СПРАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ ПЛАН ПРИХОДИ 2019

№ 6А АНАЛИЗНИ СПРАВКИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

№ 7 СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

№ 7А СПРАВКА - ДЪР. ДЕЙНОСТИ ЧИСЛЕНОСТ И ЗАПЛАТИ

№ 7Б СПРАВКА - МЕСТНИ. ДЕЙНОСТИ ЗАПЛАТИ

№ 8 СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБС. ПО ЧИТАЛИЩА

№ 9 СПРАВКА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2020-2021

№ 10 СПРАВКА ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2020-2021

№ 11 ПРОГНОЗА 2018

№ 12 СПРАВКА - ЗАПЛАТИ СОЦ.ПРЕДПРИЯТИЕ

№ 13 ИНД.РАЗЧЕТ СЕС 2019

№ 14_ОТЧЕТИ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 2018 Г

№ 15 СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ

№ 16 ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019

№ 16А KR_PLAN_2019_6208

№ 16Б НАМЕРЕНИЯ КАПИТАЛОВИ ПО ОБЕКТИ

№ 16В КАПИТАЛОВ ПЛАН 2019

№ 16Г ZO_2019_0_6208

№ 17 СПИСЪК ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ

№ 18 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 2019