ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ“ ПО ПРОГРАМА ,,РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027 Г.‘‘, СЪГЛАСНО ДОГОВОР № BG05SFPR002-2.002-0171-C01

 

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 - ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2022-2024 г.)

 

 

Планът за действие на Община Медковец за период 2022 – 2024 година е в изпълнение на Областна стратегия на Област Монтана за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030, както и Националния план за действия на Република България за периода 2022-2023 г. и Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030, приети с Решение № 278 / 05.05.2022 г. на Министерския съвет на Република България.
Настоящият план за действие на Община Медковец за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2022 – 2024 година има за цел да подобри жизнения стандарт на маргинализираните групи от ромски произход, както и на други граждани в сходна ситуация, повишаване на здравната култура, значимостта и ценността на образованието и равен достъп до здравни, социални услуги и заетост, повишаване мотивацията за промяна към по-качествен и здравословен начин на живот.

1. Планът за действие ще се изпълнява в периода: 2022 – 2024год.
2. Планът за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите /2022 – 2024г./, е разработен съгласно Заповед на Кмета на Община Медковец от екип специалисти, представители на:

• Общинска администрация –Медковец, сектори:
„Здравеопазване и спорт, социална и жилищна политика”;
„Образование, култура и младежки дейности”
„Център за административно обслужване” и представители от ОбС - Медковец

• Дирекция” Социално подпомагане” - Монтана

• Дирекция „ Бюро по труда”

• Представители на ПУ- с. Медковец

3. При изготвянето на плана е предоставена актуална информация от отдел „Гражданска регистрация“
4. Планът за действие е изготвен като отворен документ, който може да бъде актуализиран, допълван и изменян съобразно реалната обстановка в Общината.
5. Планът за действие следва да се разглежда, като приемлива основа за взаимно участие на всички жители на община Медковец, споделящи идеята за по-добро достойно бъдеще и мирно съжителство.
6. Планът прилага общ и целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход и не изключва оказването на подкрепа, и за граждани в неравностойно положение, и лица от други етнически групи.
Планът съдържа визия, цели и приоритети за утвърждаване на интегриран подход при провеждане на политиките за приобщаване и участие на ромите и ще допринесе за постигане на съответствие, и взаимно допълване между секторните политики, които спомагат насърчаване равнопоставеността, приобщаването и участието.

 

 

 

 

 

                ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

 Настоящият Областен План за Развитие на Горските Територии (ОПРГТ) в област Монтана е документ за стратегическо планиране на горското стопанство и регионалното развитие. Чрез него се определя стратегическата рамка за развитие на горските територии в областта, която задава целите и приоритетите за устойчиво интегрирано областно развитие. За постигане на устойчиво развитие на горските територии в Монтанска област в контекста на целите на ЕС, отчитайки планинския характер на района, с по-трудни условия на живот и бизнес е необходимо държавата и заинтересованите страни да предприемат конкретни действия, съобразени с местните условия.

Връзка към сайта с ГИС платформата : https://www.oprgtmontana.net

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

Проект ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Характеристика на собствеността на горските територии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Терминологичен речник

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 CICES_Finalised-V5.1_01012018

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Анкетно проучване на експертното мнение за разработване на ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Запитване към специализираната общинска администрация за разработването на ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Зони на уязвимост

ПРИЛОЖЕНИЕ I.1 Идентифицирани несъответствия

ПРИЛОЖЕНИЕ II.1 Функционални категории

ПРИЛОЖЕНИЕ II.2 Екосистемни ползи предоставяни от горските територии

ПРИЛОЖЕНИЕ III.1 Ползватели на възмездни ползи

ПРИЛОЖЕНИЕ III.2 Горски територии предоставящи възмездни екосистемни ползи

ПРОТОКОЛ От проведено обществено обсъждане в Община Медковец, във връзка с изпълнение на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

 

 

 

 

desain 1

 

проект „Нови възможности за грижа”

Обявление
Приложение1
Приложение1а
Приложение6 

Информация

 

 


 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Изграждане на улична мрежа в с.Аспарухово”

 

срок на изпълнение - 30 мес.

стойност на проекта - 1 387 946 лв. без ДДС

очаквани резултати - асфалтирани 13 улици

 


 

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на село Расово, община Медковец”

 

срок на изпълнение - 30 мес.;

стойност на проекта - 4 914 906лв.без ДДС

очаквани резултати - изградена канализационна мрежа и ПСОВ

 

 


Списък на проекти, в процес на изпълнение по Оперативните програми - наименование, оперативна програма, период на изпълнение стойност, очаквани резултати

 

 

 

Проект „Подкрепа за достоен живот”,ОПРЧР,2010-2012г.,77000лв.


 

«Нов избор-развитие и реализация»,ОПРЧР,2010-2012г.,

 


 

«Създаване на социално предприятие ,,Озеленяване и благоустройство`` в община Медковец,област Монтана»ОПРЧР,2012г.,171 323.81лв.


 

„Помощ в дома” ОПРЧР,2012г.,196950лв.


 

Внесен за финансиране:

Повишаване на квалификацията на служителите в община Медковец,ОПАК,2012,36158лв.

 

 


 

Внесени за финансиране проекти:

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Ремонт и подобряване на културен център-читалище "Димитър Вълнев- 1903" с.Расово,350 641.41лв.

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Ремонт и подобряване на културен център-читалище "Просвета-1927" с.Аспарухово,345 140.44лв.

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Ремонт и подобряване на културен център-читалище "Развитие- 1898" с.Медковец, 350 058.50лв.