04.02.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВНИЛНИК за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

МОТИВИ за разработване и приемане на Правилник-помощи

03.01.2019 г.

Д О К Л А Д Н А: ОТНОСНО: Изменение на «Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Медковец», във връзка с Протест на Окръжна прокуратура-Монтана с изх. №2633/2018г. от 17.12.2018г.

 

11.12.2018 г.

  Д О К Л А Д Н А:  ОТНОСНО: Изменения и допълнения на «Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец», накратко НОАМТЦУ, съгласно констатации и препоръки по Одитен доклад№0200302116 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Медковец

Д О К Л А Д Н А : ОТНОСНО: Изменения и допълнения на «Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Медковец», накратко НОРМДТ, съгласно констатации и препоръки по Одитен доклад№0200302116 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Медковец

18.01.2017 г.
ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ  ЗА ПЕРИОДА  2017-2020  год.

03.01.2017г  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

21.12.2016 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ  КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

 

 24.10.2016 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, НАГРАДИТЕ И

ПАМЕТНИТЕ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

         Мотиви за приемането на Правилник за символите

             Мнения и предложения всеки работен ден в ЦУИГ община Медковец