oblMONOb6Medkov 

Община Медковец е разположена в западната Дунавска равнина. Общината граничи на север с община Лом, на изток с община Якимово, на юг-югозапад с община Монтана и община Брусарци. Центъра на общината – с. Медковец се намира на 38 км. от областния град Монтана и на 26 км. от гр. Лом. Общината попада в териториалния обхват на Северозападния район за планиране, в който са обособени три области – Враца, Монтана и Видин.

 

Географска характеристика и местоположение

Община Медковец е разположена на площ 191 090 м² в западната Дунавска равнина и граничи със следните общини: на север – Община Лом; на изток-Община Якимово; на юг и югозапад – Община Монтана и Община Брусарци; на запад и северозапад – Община Лом.Територията и се пресича от едни от основните артерии в страната - Е 79 (Лом-София), и ж.п. линия София – Видин. Връзките със съседните общини се осъществяват чрез пътища от националната пътна мрежа и железопътен транспорт.

Климатична характеристика

Областта на Западната Дунавска равнина има умерено континентален климат. Тук освен характера на релефа и неговата надморска височина – 240 м., за формирането на климата оказва влияние простирането на нейната територия в пояса на умерените географски ширини, високата й връзка с континента, въздействието на далечните и близки водни басейни и решаващата роля на въздушния пренос.

Високите линейно-простиращи се орографски бариери в Карпатите и Стара планина, предизвикват значителна трансформация на нахлуващите откъм северозапад влажни океански въздушни маси и преминаващите през студеното полугодие, студени континентални въздушни маси, които определят коренно различен климатообразуващ ефект.

Районът се характеризира с преобладавощо умерено-континентални климатични условия. Характерна е добре изразената валежна сянка и средно годишните валежи са над 500 л. на кв. Режимът на валежите е с подчертан късно пролетен (юнски) максимум и зимен (февруарски) минимум и изразената тенденция за балансиране на сезонните валежни суми. В Западната Дунавска равнина средно годишните валежни количества са значително от средно годишната валежна сума за цялата страна. Този факт се обяснява с преобладаването на Северозападния въздушен пренос и с постепенното намаляване на значително обеднелите на влага океански въздушни маси.

Сравнително висока е средната януарска температура (-1,6 /3,20 градуса), а средно Юлската е 23 градуса. Средната годишна температура за района е 9-10 градуса. Валежите имат голяма роля в процесите на замърсяването и самоочистването на атмосферата. Средногодишната сума на валежите е под 500 л. на кв.м., като средните валежи по сезони са:

  • пролет - 150 –200 л. на кв. м.;
  • лято 175 л. на кв.м.;
  • есен 125-150 л.на кв.м.;
  • зима 100-125 на кв.м.

Сравнително високата сума на валежите е положителен фактор за самоочистването на атмосферата от замърсители. Това обаче намалява разсейването и довежда до значително по-високо натоварване на почвите и повърхностните води.

Снежната покривка се задържа 50 до 80 дни през годината, а средната й височина е 10-20 см.

Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за периода април-октомври е 4,5 – 5,0. Сумарната слънчева радиация е 20,0 - 20,5 и под 3,0 декември, като годишната й стойност е под 13,3.

Орографските способности на района силно влияят на скоростта и посоката на вятъра.Средна скорост на вятъра в 85% от случаите на наблюденията е под 2 м./сек., в 42,7 % времето през годината е тихо – през есента това е 51%, а през лятото 32,7%. Преобладаващи са западни и северозападни ветрове.

 

Геоложка характеристика

В геоложко отношение е установено, че теренът на Община Медовец е изграден от еднообразни квартерни глини, представляващи част от деградирали и овлажнени льосовидни глини, загубили характерните за льоса свойства. По дълбочина на профила са разкрити следните пластове характезиращи геоложката основа на района:

- черноземна глина богата на хумосни вещества и богата коренова растителност. Мощността и е постоянна 1,30 – 1, 50 м.

- глина льосовидна, светложълта, слабо песъклива, влажна с характерни варовити повлекла и включвания. Под 3,5 – 4,0 м. от терена е силно песъклива и водонаситена.

Полезни изкопаеми

В Община Медковец полезни изкопаеми с национално значение няма. Възможен е добив на инертни материали – баластра и пясък от коритото на река Цибрица.

Водни ресурси

Подземните води на територията на Община Медковец съществуват в алувиалните наслаги на речните тераси и наносните конуси. В четирите от съставните села минават селски реки, които пълнят 10 микроязовира. Най-големият от тях е язовир “Расоха”, намиращ се в с. Расово с големина 422 дка.

Почви

Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от няколко групи почви:

1.Около 30% от равнинната територия е заета от карбонатни черноземи.

2.Стабилният равнинен терен е зает от излужени черноземи около 60%.

3.Останалите 10% са ливадни почви.

 


 

Община Медковец е разположена на площ 191 090 км² в западната Дунавска равнина. Територията й се пресича от едни от основните артерии в страната - Е 79 (Лом-София), и ж.п. линия София – Видин.
Населените места в община Медковец са 5. Административен център на общината е село Медковец, а съставни села са: Расово, Аспарухово, Сливовик и Пишурка. Населението на община Медковец към 2009 г. е 4863 души.
Отрасловата характеристика на икономиката на община Медковец се доминира изцяло от селското стопанство.
Община Медковец има добри условия за развитие на селски туризъм. На територията на общината има 10 микроязовира, които биха могли след сериозни инвестиции да станат привлекателни места за отдих и развлечение.
Читалищата са единствените средища за съхраняване и развитие на културните традиции. На територията на общината има изградени и действащи и в момента пет читалища.

 

 

 

 

 

Община Медковец е разположена в Северозападен планов регион на България в област Монтана. Общината се състои от 5 градове и села. Центърът на община Медковец е Село Медковец.

Забележителности Община Медковец >> Църква "Св. Никола", Църква "Свети Георги", Войнишки паметник...

Основни факти за Община Медковец
Името на английски: Medkovets
Транскрипции на английски: Medkovec, Medkovetz
Местоположение: Северозападен регион
Област: Montana
Площ на община Медковец: 188km2
Население на община Медковец: 4918
Брой села в община Медковец: 5
Център на община Медковец: Село Медковец
Градове и села в община Медковец: Село Аспарухово, Село Медковец, Село Пишурка, Село Расово, Село Сливовик

Географска широчина (Latitude): Мярка за отдалеченост на север или юг от екватора. Един градус от географската широчина е равен приблизително на 110 километра (69 мили).
Географска дължина (Longitude): Мярка за отдалеченост на изток и запад от линията прокарана между Севрният и Южният полюс и минаваща през Кралската Обсерватория в Гринуич, Англия.
Надморска височина (Altitude): Височината на която е разположена дадена площ спрямо морското равнище


Географски широчина (Latitude), дължина (Longtitude), Надморска височина (Altitude) и карта местонахождение на всички градове и села в община Медковец, област Монтана, Северозападен регион.

Село Аспарухово - Latitude: 43.7N, Longitude: 23.217E, Altitude: от 100м до 199м надм.вис.
Село Медковец - Latitude: 43.62972N, Longitude: 23.18111E, Altitude: от 100м до 199м надм.вис.
Село Пишурка - Latitude: 43.65N, Longitude: 23.25E, Altitude: от 100м до 199м надм.вис.
Село Расово - Latitude: 43.7N, Longitude: 23.233E, Altitude: от 100м до 199м надм.вис.
Село Сливовик - Latitude: 43.6N, Longitude: 23.117E, Altitude: от 100м до 199м надм.вис.