П Р О Г Р А М А

За изпълнение на Общински план за развитие 2014 - 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Оперативни насоки и цели на програмата.

2. Мерки и дейности за подкрепа и осигуряване на схемите за финансиране.

3.Проекти, които ще се разработват и изпълняват в рамките на програмата - кратка обосновка и описание на физическите, финансовите и времевите параметри, както и отговорните звена.

4. Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана.

5. Организация и дейности по наблюдението, оценката и актуализацията на програмата.

6.Информация и публичност.

І. ОПЕРАТИВНИ НАСОКИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

       Програмата за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Медковец е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели в развитието на община Медковец.

Общинският план за развитие е разработен като част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателни разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. В тази връзка Общинският план за развитие отразява ключовите приоритети от Националната стратегия за развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта, инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното включване.

                 С Програмата за реализация на Общинския план за развитие се конкретизират мерките за развитие; проектите/дейностите за тяхното изпълнение; финансовият ресурс; звената за изпълнение на проектите; дейностите за информация и публичност; контролът и оценката на изпълнението на ОПР.

 

           

ІІ. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА И ОСИГУРЯВАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕНА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

         В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват всички или част от следните критерии и принципи:

а) етап на готовност за стартиране (ППП, ТП, ОВОС) и др.;

б) ресурсно осигурими проекти;

в) ясно дефинирани целеви групи;

г) да допринасят за развитието на цялата община;

д) проекти с надобщинско значение, допринасящи за развитието на региона;

е) ресурсно осигуряване и разпределяне на средства при реализация на мерките;

ж) функционална, институционална и териториална организация на действията по изпълнение на мерките;

з) оперативно управление и координация между участниците в процеса на реализация, мониторинг, оценка и контрол на изпълнението по отношение на целите и действията;

и) актуализация и усъвършенстване на Програмата и осигуряване на публичност и прозрачност при процеса на реализацията й.

       Източниците за ресурсно осигуряване на средствата за изпълнение на Програмата са:

1. ЕС, чрез предприсъединителните фондове, структурните и Кохезионния фонд и ПРСР.

2. Републиканският бюджет.

3. Общинският бюджет на община Медковец.

4. Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми.

5. Средства от заеми.

       Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част

от Общинския план за развитие.

       От общинския бюджет да се осигури обезпечаването с финансови средства за дейностите по проектиране и разработване на технически проекти, подготовка на апликационните форми и осигуряване на финансов ресурс за финансиране на недопустимите разходи по проекта.

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Медковец изпълнява приоритетите на същия план, с последващо изпълнение на заложените цели, мерки и дейности, за да постигне заложените индикатори и устойчив резултат.

ІІІ.ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗРАБОТВАТ И ИЗПЪЛНЯВАТ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА – КРАТКА ОБОСНОВКА И ОПИСАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ И ВРЕМЕВИТЕ ПАРАМЕТРИ, КАКТО И ОТГОВОРНИТЕ ЗВЕНА


Приоритет

Проект

Срок за изпълнение

Финансов ресурс

(индикативен)

Отговорник

Приоритет 1.1 Насърчаване развитието на селското стопанство като основен отрасъл в местната икономика.

Подкрепа за създаване на земеделска борса на територията на община Медковец

2014-2015г.

  1. .

ОА

Подкрепа за   създаване на доброволни кооперативи на земеделски производители на територията на община Медковец

2014-2015г.

 

ОА

Приоритет 1.2 Насърчаване на предприемачеството за създаване на микро- и малки фирми за преработка на селскостопанска продукция.

Популяризиране на мерките от ПРСР за инвестиции в преработвателни производства

2014-2015г.

 

ОА

Приоритет 1.3 Привличане на външни инвестиции

Осигуряване на подходяща инфраструктура за привличане на инвеститори

2015г.

 

ОА

Приоритет 2.1 Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда

„Социална услуга за качествен живот”

2014–2020 г.

400 000лв

ОА

„Създаване на звено за услуги в домашна среда”

2014–2020 г.

 

ОА

Програми за ограмотяване, квалификация, преквалификация и заетост в община Медковец

2014–2020 г.

 

ОА

Приоритет 2.2 Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура, развитие на възможности за професионално ориентиране на младежите.

Ремонт и подобряване на културен център -читалище "Развитие - 1898" с. Медковец

2014г.

 

Звено за управление на проектите, ОА, Група за наблюдение

Ремонт и подобряване на културен център -читалище "Димитър Вълнев - 1903" с. Расово

2014г.

 

Звено за управление на проектите,ОА, Група за наблюдение

Ремонт и подобряване на културен център -читалище "Просвета-1927" с. Аспарухово

2014г.

 

Звено за управление на проектите,ОА, Група за наблюдение

Ремонт и подобряване на културен център -читалище "Пробуда" с. Сливовик

2015г.

 

Звено за управление на проектите, ОА, Група за наблюдение

Ремонт и подобряване на културен център -читалище "Св.Св. Кирил и Методий" с.Пишурка

2015г.

 

Звено за управление на проектите, ОА, Група за наблюдение

Приоритет 2.3 Подобряване на условията за живот на младите хора:

Развитие на Физическата култура и спорт в Община Медковец (с. Медковец, с. Расово, с. Аспарухово, с. Сливовик и с. Пишурка)

2015–2017 г.

 

Звено за управление на проектите

Изграждане и обновяване на туристическата инфраструктура, съоръженията и атракциите за посетители в община Медковец

2015–2017 г.

 

Звено за управление на проектите

Приоритет 3.1 Обновяване и поддържане на техническата и социалната инфраструктура, обслужваща населението на общината

Изграждане на общински път ІV-11209 Брусарци-Медковец-Долно Церовене                        

2015г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Изграждане на общински път Расово-м.Белене-Якимово    

2017 г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки и енергоспестяващо улично осветление в с. Медковец

2017г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки и енергоспестяващо улично осветление в с. Расово

2014-2015г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки и енергоспестяващо улично осветление в с. Сливовик

2016 г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки и енергоспестяващо улично осветление в с. Пишурка

2015 г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Газифициране на с. Медковец

2015 г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Газифициране на с. Расово

2014-2015г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Газифициране на с. Аспарухово

2015г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа -   село Медковец

2014-2015г.

 

Звено за управление на проектите , Гл. архитект, Група за наблюдение

Реконструкция на водопроводната мрежа на село Сливовик, община Медковец

2014г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Подмяна на напорни водопроводи от помпена станция „Сливовик” до кула-водоем, село Медковец и от помпена станция „Сливовик” до кула-водоем, село Сливовик

2015 г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект, Група за наблюдение

Изграждане на дом за стари хора и хора с увреждания в с. Аспарухово

2015г.

 

Звено за управление на проектите, Група за наблюдение, Гл. архитект

Приоритет 3.2 Опазване на околната среда и биоразнообразието

Изграждане на площадка за разделно събиране на отпадъци

2015г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект

Почистване и корекция на речни корита за предотвратяване на наводнения

2015-2016г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект

Оценка на риска от природни бедствия и възстановяване на обекти, пострадали в следствие на природни бедствия, пожари и аварии

2014-2020г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект

Почистване и облагородяване на замърсени терени

2014-2016г.

 

Звено за управление на проектите, Гл. архитект

Приоритет 3.3 Подобряване на териториалното сътрудничество

Включване на община Медковец към обхвата на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия през периода 2014г-2020 г. като съседна община

2015г.

5 000лв.

ОА

Приоритет 4.1  Ефективна и модерна администрация, способна да отговори на високите очаквания на българските граждани за

по-добро обслужване

и висока професионална етика.

«Община Медковец - компетентна и съвременна»

2014г.

 

Звено за управление на проектите

Приоритет 4.2 Подобряване на административния капацитет за успешно управление на проектите и усвояване на европейските средства ,за реализиране на целите и задачите на ОПР.

«Съвременни компетенции за управление на проекти»

2014-2015г.

 

Звено за управление на проектите


ІV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА

       Оценката е количествено измерване на резултатите, ефекта и въздействието от реализацията на Програмата. Нейната цел е да направи систематичен преглед на конкретните управленски дейности за осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни въздействия върху бенефициентите и потребителите.

       Оценката на изпълнението на Програмата се извършва от група за наблюдение на Общинския план за развитие, която е съставена от председателите на комисии в общинския съвет на община Медковец. Оценката трябва да проследява не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчита и физическия прогрес върху територията на общината (настъпващите промени в състоянието на средата, в резултат от предприетите инвестиции).

Във връзка с това се предвижда изпълнението на следните индикатори:

Приоритет 1.1 Насърчаване развитието на селското стопанство като основен отрасъл в местната икономика.

1.Бр.борси, открити на територията на общината.

2. Бр. Кооперативи, създадени на територията на общината.

Приоритет 1.2 Насърчаване на предприемачеството за създаване на микро- и малки фирми за преработка на селскостопанска продукция.

Бр. организирани семинари, бр.създадени рекламни материали.

Приоритет 1.3 Привличане на външни инвестиции.

Бр. обособени места, подходящи за развитие на малки производства.

Приоритет 2.1 Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда.

1. Бр. назначени лични асистенти.

2. Бр. подпомогнати лица.

3. Бр. преминали обучения.

Приоритет 2.2 Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура, развитие на възможностите за професионално ориентиране на младежите.

Бр.обновени читалища

Приоритет 2.3 Подобряване условията за живот на младите хора:

1. Бр. обновени площадки.

2. Бр. изградени обекти и атракции.

Приоритет 3.1 Обновяване и поддържане на техническата и социална инфраструктура, обслужваща населението на общината.

1. Км. изградени асфалтови пътища.

2. Бр. асфалтирави улици.

3. Км. асфалтирани улици.

4.Км. изградена газоснабдителна мрежа.

5. Км.изградена канализационна мрежа.

6. Км. подменени водопроводни тръби.

7. Бр. разкрити работни места.

Приоритет 3.2 Опазване на околната среда и биоразнообразието.

1. Км. прочистени речни корита.

2. Бр. почистени и облагородени терени.

3. Бр. Мерки, проведени за предотвратяване на бедствия и пожари.

Приоритет 3.3 Подобряване на териториалното сътрудничество.

Бр. участия в трансгранични проекти.

Приоритет 4.1 Ефективна и модерна администрация, способна да отговори на високите очаквания на българските граждани за по-добро обслужване и висока професионална етика.

Бр. преминали обучение.

Приоритет 4.2 Подобряване на административния капацитет за успешно управление на проектите и усвояване на европейските средства за реализиране на целите и задачите на ОПР.

1. Бр. обучени служители.

2. Бр. компетентности.

V.ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

         Програмата, в оперативен аспект, ще се координира и изпълнява основно от дирекция “Специализирана администрация” и п.т. звеното за изпълнение на проектите. Служителите от отдела ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки и дейности, заложени в програмата; ще координират работата на отделните институции; ще съдействат за изпълнението на приоритетите и дейностите, включително при търсене на източници за финансиране и при разработката на конкретни проекти и програми; ще анализират изпълнението и ще изготвят предложения за корекции, изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите промени; ще изготвят ежегодни доклади по извършените наблюдения, които ще се представят на Общинския съвет.Контролът по изпълнението ще се осъществява от заместник-кмета на общината, който е и ръководител на звеното.

VІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

       Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за успешното изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Медковец.

       Възможностите на модерните телекомуникационни средства трябва широко да се използват в процеса на информиране на обществеността за съдържанието, етапите, сроковете, начините за контрол и оценка на Програмата и за проблемите при нейното изпълнение.