Ob6tPo2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

 новите в Профил на купувача на начална страница !!!!!!!!!

 

“ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

 Публична покана

 Решение

 Документация

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в община Медковец по обособени позиции:

 

Обособена позиция I.Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Медковец за следните пътища :  

Път IV – 11209 – Брусарци – Медковец от км. 0+000 до   км. 7+686,

Път IV – 11407 Расово – Аспарухово – Сталийска махала от км. 0+000 до   км. 7+800

 

Обособена позиция II.

Ремонт улици в с.Медковец, с.Расово, с.Сливовик, с.Пишурка

 

 

 

 

 

 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ

     ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ

    „ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ  - КОМПЕТЕНТНА И СЪВРЕМЕННА”

 

Публична покана

Документация

 

 

 

 

 

 

     ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ

 

     КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

    „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА

      СЕЛО СЛИВОВИК, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”

 

Публична покана

Документация

 

 

     ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ

 

     ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА

    „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА

      СЕЛО СЛИВОВИК, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”

 Обявление

   Документация

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОПЗА ПЕРИОДИЧНА ПОКУПКА НА ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

Обявление

Документация

 


 

 

 

Процедура Външна техническа помощ за управление на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Медковец”
финансиран по ДБФП № DIR-51011116-С038

 

Обявление

Решение

Документация

 


Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на мерки за информация и публичност по проект по ДБФП № DIR-51011116-С038/17.08.2012 „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Медковец”

 

Публична покана

 

Документация

 


 

Публична покана ОДЗ № 1 – Медковец

 

Публична покана

 

Документация

 


 

Публична покана ЦДГ № 1 – Медковец

 

Публична покана

 

Документация