Община Медковец


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда


ОБЯВА

От ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) , със седалище: гр. София 1000, ул. „Уилям Гладстон" № 67, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Триадица" № 4 , етаж 3.

В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за инвестиционното ни предложение „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита".

Четвъртък, 12 Юни 2014 00:00

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев

кмет на община Медковец

Относно: Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за периода 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от общинската програма за околна среда и се разработва, приема и отчита по реда на глава пета от Закона за опазване на околната среда.    Чрез тази програма се цели да се постигне екологосъобразно управление на отпадъците в общината.

Програмата е разработена в съответствие с целите и приоритетите на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, която от своя страна кореспондира с изискванията на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците, Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци и Стратегията на общността за управление на отпадъците СОМ(96) 399final.

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата Европейска и Национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

Настоящата програма обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, формирани на територията на община Медковец.

П Р Е Д Л А Г А М

           На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 14 -дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет-страницата на община Медковец, да поканим заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за периода 2014-2020 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Медковец, на ул. „Георги Димитров” № 26. Обществено обсъждане на проекта ще се проведе на 23.06.2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на общината.

                       

Програмата в pdf формат

С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец

Събота, 14 Юни 2014 00:00

ПОКАНА

ПОКАНА

На 23.06.2014 г. от 9.00 ч.

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТО-ПЛАНА

ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ

КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2019 ГОДИНА

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ,

КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ МЕСТНАТА ИСТОРИЯ,

ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

Плана в pdf формат

Събота, 07 Юни 2014 07:41

ЖП-СЕКЦИЯ ВРАЦА

О   Б   Я   В   А

На 09.06.2014 г. от 7.00 до 10.00 часа,                    

ЖП-СЕКЦИЯ ВРАЦА   ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ

НА СЕРВИТУТНАТА ЖП -ИВИЦА

ПО ЛИНИЯТА БРУСАРЦИ – МЕДКОВЕЦ

С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.

От 10 до 13.06.2014 г. от 7.00 до 10.00 часа,

ЩЕ   СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ

НА СЕРВИТУТНАТА ЖП-ИВИЦА

ПО ЛИНИЯТА МЕДКОВЕЦ – БОЙЧИНОВЦИ  

С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.

КАРАНТИНЕН СРОК – 30 ДНИ

 

Предоставяне на помощ с оглед лошите метеорологични условия.

 

документа в .pdf формат

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

        Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия /чл. 37, ал. 1 от ИК/, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец до 04.05.2014 г. включително. За целта е необходимо да се свържат с дежурния служител /охраната/ в община Медковец или да се обадят на следните телефони:

0882 293685 –Румяна Динчева

0885 318961 – Тотка Маркова

0887 846119 – Соня Кръстева.

Вторник, 29 Април 2014 17:35

Фирма „Арт Фокус” ЕООД

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус” ЕООД предупреждава

собствениците на пчелни семейства, че

от 08.05.2014 до 13.05.2014 г.

от 8.30 ч. до 11.00 ч. и след 19.30 ч.

в землището на село Медковец

 

Вторник, 29 Април 2014 17:33

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че с издадена заповед №ДС-12-1/23.04.2014 г. на Областен управител на област Монтана е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект „Оптична кабелна линия с.Расово - с.Комощипа, разположен на територията на общините Якимово и Медковец, област Монтана

Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.

 

АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА

/ Гл. архитект на община Медковец/

„Да изчистим България за един ден!”

Община Медковец се присъедини към кампанията на bTV Media Group - „Да изчистим  България за един ден”. Амбицията на инициативата е всички заедно да направим света по-чист, по-уютен и по-зелен.

Снимки в галерия

Четвъртък, 24 Април 2014 15:10

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев

кмет на община Медковец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Във връзка с кампанията на БТВ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”, Ви призовавам да се включите активно, като организирате почистването и съдействате на всеки, който желае да участва в акцията на 26.04.2014 г. /събота/.