Община Медковец
Вторник, 26 Май 2015 13:46

Фирма „Арт Фокус”ЕООД

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус”ЕООД, гр. Козлодуй предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 28.05.2015 до 02.06.2015 г. /вкл./ от 7.00 до 10.00 ч. и от 19.30 ч.
в землището на община Медковец ще се проведе пръскане с наземна техника
с препаратите  Пулсар 40, Фокус Ултра, Фолиар Екстра.
Карантинен срок – 40 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в землището на община Медковец.

Фирми „Златия Агро”ЕООД и „Дива Агро 2012“ ЕООД
 предупреждават собствениците на пчелни семейства,
че от 20.05.2015 до 22.05.2015 г. /вкл./
до 11.00 ч. и от 18.30 ч.
в землището на селоМедковец
ще се проведе пръскане на слънчоглед с наземна техника
с препаратите  Пулсар 40 /Листего 40;Пасат 40/.
Карантинен срок – 90 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местностите Манастирското, Пояки, Долните ливади, Козоровец, Слатина, Суха падина.

Сряда, 06 Май 2015 05:05

Пръскане

О   Б   Я   В   А
На  11.05.2015 г.  от 7.00 до 10.00 часа, ЖП-СЕКЦИЯ ВРАЦА   ЩЕ  ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ  НА  СЕРВИТУТНАТА  ЖП -ИВИЦА  ПО ЛИНИЯТА БРУСАРЦИ – МЕДКОВЕЦ
С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.На 12 и 13.05.2015  г. от  7.00 до 10.00 часа,  
ЩЕ   СЕ ПРОВЕДЕ  ТРЕТИРАНЕ НА  СЕРВИТУТНАТА  ЖП-ИВИЦА  
ПО ЛИНИЯТА  МЕДКОВЕЦ – МЪРЧЕВО  С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.
  КАРАНТИНЕН СРОК – 30 ДНИ ПРИ ДОЗА 3% РАЗТВОР.

Четвъртък, 23 Април 2015 14:08

О Б Я В А

О  Б  Я  В  А


    На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 год., Наредба № Iз – 1669 от 17.08.2012 год. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях и Решение № 170 от 25.07.2013 год. на Общински съвет – село Медковец

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в доброволно формирование „ЩИТ 112“ на община Медковец, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях.

Четвъртък, 23 Април 2015 14:07

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх.№ ОП 04-14
21.04.2015 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  с издадена заповед №52/15.04.2015г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за имот №1861 в кв.66 по плана на с.Медковец, община Медковец, съгласно представено задание по чл.125 от ЗУТ.
                       Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Четвъртък, 23 Април 2015 14:06

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх.№ ОП 04-13
21.04.2015 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  с издадена заповед №51/15.04.2015г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-план за застрояване /ПЗ/ за имот №265003 в местността „Червения брег” в землището  на с.Расово, община Медковец, съгласно представено задание по чл.125 от ЗУТ.
                       Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Четвъртък, 02 Април 2015 15:48

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

ДО

ОБСС –  С. МЕДКОВЕЦ
КМЕТОВЕ  НА  КМЕТСТВА
КМЕТСКИ   НАМЕСТНИК – С. ПИШУРКА
ДИРЕКТОРИ  НА  УЧИЛИЩА
ДИРЕКТОРИ  НА  ОДЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА ЧИТАЛИЩА

О  Б  Р  Ъ  Щ  Е  Н  И  Е

от инж. Венцислав Евгениев
Кмет на община Медковец

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

        За да живеем в по-чиста околна среда, тази година решихме да организираме  кампания: „Да почистим родното място“. Призовавам Ви  да се включите  активно,  като организирате, съобразно Вашите правомощия, почистването и съдействате на всеки желаещ доброволец да се включи в акцията на 03.04.2015 г. /петък/.
    
МЕСТА  ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ,
ПРЕДВИДЕНИ  ЗА  ПОЧИСТВАНЕ  НА 03.04.2015 г.  

              село Медковец:

1.    Сервитутът на читалището в  с. Медковец.
2.    Сервитутът на  жилищните  блокове  и детската площадка.    
3.    По поречието на реката, около мостовете.
4.    Училище и ОДЗ  /отговорност на директора/.

Областна дирекция "Земеделие" Монтана Ви уведомява за реда, относно установяване на щети по земеделски

култури от неблагоприятни климатични условия.


При настъпило неблагоприятно климатично условие,всеки земеделски производител или стопанин може да

подаде писмено заявление за извършване на обследване на площите с култури. Заявленията се подават в

Общинските служби по земеделие /ОСЗ/ или Областна дирекция „Земеделие" /ОДЗ/ по местонахождение на

имотите. В заявлението се посочват номерата на парцелите по ИСАК. След получаване на заявлението за

оглед на щетите, сформираната експертна комисия извършва обследване на културите. Експертна комисия

установява щетите и издава протоколи.