Вторник, 09 Август 2016 14:34

Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти

Написана от
Оценете
(0 гласа)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


           Относно: Промяна в Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти за

търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана
          Във връзка с искане на Окръжна прокуратура гр.Монтана за отмяна на разпоредбите на

чл.5, ал.2, чл.8, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти

за търговия и други обслужващи дейности и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана информираме заинтересованите лица, че е извършена

промяна в горецитираните членове, съгласно разпоредбите на ЗУТ.
        Наредбата е на разположение в техническа служба на община Медковец.

АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Прочетена 5215 пъти