Община Медковец
Сряда, 21 Октомври 2015 15:02

Мерки за пожарна безопасност

maxresdefault

Във връзка със зачестилите произшествия през отоплителен сезон, Районна служба  „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Лом, напомня на гражданите за повишената пожарна опасност в бита. Свързано със сезонната специфика, битовите пожари възникват в жилища, офиси, търговски обекти, работни помещения и в изоставени сгради.
 

Инвестиционно предложение за "Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София":Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

За заинтересованите лица повече информация в община Медковец ул."Г.Димитров" 26

Понеделник, 12 Октомври 2015 14:57

КЗД

ОБЯВА

На 22.10.2015 г. от 10:00 часа в община Медковец ще има
регионален представител на КЗД (комисия за защита от дискриминация).

Сряда, 07 Октомври 2015 07:33

Становище по екологична оценка

Становище по екологична оценка документът в pdf формат.

Петък, 18 Септември 2015 03:24

Басейнова дирекция

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от  Закона за водите
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1,т.1, б."ж" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова  Дирекция „ Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи…

Съобщението в .pdf формат

Четвъртък, 17 Септември 2015 14:00

ВАЖНО

ВАЖНО !!!

ТРАДИЦИОННИЯТ СЪБОР НА СЕЛО МЕДКОВЕЦ ТАЗИ ГОДИНА
ОТНОВО ЩЕ СЕ ПРАЗНУВА ВЪВ ВТОРАТА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ.

ТОВА СА ДАТИТЕ
10 и 11 ОКТОМВРИ 2015 год.

Понеделник, 24 Август 2015 14:23

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А
На основание Решение № 361 от Протокол № 44/30.07.2015 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед № 124/24.08.2015 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажба на съоръжение – Сондажен кладенец в имот № 047025 в землището на с. Медковец, общ. Медковец с дълбочина 90 м и диаметър на сондажната колона 0,40 м:

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.)

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. София, СО - район „Сердика", бул. „Кн. Мария Луиза" № 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участък II: „Медковец - Руска Бяла" и участък III: "Руска Бяла - Столник". Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия „Видин - София" предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Реализирането на проекта изисква значителен финансов ресурс, поради което е разработен нов актуализиран вариант на трасето на жп линията, който в по-голямата си част съвпада с предишния. Актуализацията предвижда оптимизиране на криви, радиуси, наклони и съоръжения. Дейностите включват: изграждане па нова контактна мрежа, строителство на железен път, железопътни съоръжения и изграждане на нови гари. За реализиране на проекта е необходимо провеждането на отчуждителни процедури.
Проектът трябва да осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.
Разработеният вариант на инвестиционното предложение попада на територията на областите Враца, Монтана и Софийска област.

Министерство на земеделието и храните
    Областна дирекция “Земеделие”- гр.Монтана


В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 253 от 05.08.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Медковец ще се проведат в сградата на общински пазар с. Медковец, както следва:


На 12.08.2015г. от 10.00ч. – за землищата на с.Аспарухово и с. Расово;

На 12.08.2015г. от 14.00ч. – за землищата на с.Медковец и с. Сливовик

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на Община Медковец и в сградата на Общинска служба по земеделие - с. Медковец. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Медковец и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.
                        


З А П О В Е Д № 253 Монтана, 05.08.2015г.

Проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", с финансовата подкрепа
на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

 

            На 30.07.2015г. /четвъртък/ от 10.00ч. в заседателната зала на  община Медковец  се проведе заключителна пресконференция на проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", по  договор за безвъзмездна финансова помощ №М 13-22-76/07.08.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


                                                    Съобщението в .pdf формат