Община Медковец
Четвъртък, 10 Април 2014 06:57

СЪОБЩЕНИЕ

С  Ъ  О   Б  Щ   Е   Н   И   Е


За изработване на проект на нормативен акт  от  ЗУТ  за  приемане от ОбСС – Медковец.
 
    Във връзка с изпълнение на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 /Глава III/ от ЗНА,  уведомяваме

заинтересованите  лица,  че могат  да подават всеки работен ден до 24.04.2014 г.  мнения,

становища и възражения в Техническа служба на община Медковец.    

към документа

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за гранулиране на люцерна и складови помещения в имот № 206 004 -с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана".


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


В община Медковец постъпи уведомление с наш вх. № П02-377/11.08.2016 г., от Иван Георгиев Велков за инвестиционно намерение "Изграждане на цех за гранулиране на люцерна и складови помещения в имот № 206 004 - с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана".
При реализирането на проекта не се очакват вредни емисии и замърсяване на въздуха. Няма отпадъчни води и опасни химични вещества.
 
Инж. Венцислав Евгениев ' Кмет на община Медковец

Мнения, становища и възражения относно инвестиционното намерение
могат да се представят до 26.08.2016 г. в ЦИУГ на община Медковец.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


           Относно: Промяна в Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти за

търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана
          Във връзка с искане на Окръжна прокуратура гр.Монтана за отмяна на разпоредбите на

чл.5, ал.2, чл.8, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти

за търговия и други обслужващи дейности и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана информираме заинтересованите лица, че е извършена

промяна в горецитираните членове, съгласно разпоредбите на ЗУТ.
        Наредбата е на разположение в техническа служба на община Медковец.

АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Понеделник, 01 Август 2016 14:22

„ДАЛИЯ АГРО“ ЕООД

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на

въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „ДАЛИЯ АГРО“ ЕООД  с ЕИК 204033537, със седалище и адрес на управление с. Медковец 3670,

община Медковец, област Монтана, ул. „Дано Опинчев“ No 24
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

Събота, 30 Юли 2016 04:58

Военно окръжие – Монтана

Със заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват 209 длъжности за приемане на служба в доброволния резерв във военните формирования на СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ.

За ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА са обявени следните длъжности:
1. Младши експерт със звание капитан – 1 бр.
2. Специалист със звание старши сержант – 1 бр.
3. Старши оператор на ЕИТ със звание ефрейтор – 1 бр.


Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Сряда от 08,30 ч. до 16,00 ч.
Любомир Симеонов, тел. 0889937865

Четвъртък, 28 Юли 2016 09:54

Агенция за социално подпомагане

Във връзка с одобрено финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“  по Оперативна програма за храни и/или основно материална подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г., община Медковец сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0031-С01. В рамките на договора от 11.05.2016г. до 30.09.2016г. ще се предоставя безплатно топъл обяд на 54 потребители от следните целеви групи:
1.    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП,
2.    Самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност.

Събота, 09 Юли 2016 04:49

ОМБУДСМАН

Омбудсманът Мая Манолова организира едновременно 11 приемни за гражданите от всички общини в

област Монтана

Националният омбудсман Мая Манолова, заместник-омбудсманът Диана Ковачева и експерти от

институцията за първи път ще дадат едновременно 11 изнесени приемни за гражданите от всички

общини в област Монтана. Повод за инициативата са множество жалби на хората от този регион.

На 13 юли 2016 г., сряда, във всички общини от областта /Берковица, Бойчиновци, Брусарци,

Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово/ ще бъдат

организирани приемни.

Срещата на омбудсмана Мая Манолова с гражданите ще се състои от 10.30 часа в Областна

администрация Монтана, а нейният заместник Диана Ковачева ще приема в Общинска администрация Лом

от 10.30 часа и в Общинска администрация Якимово от 14.00 часа. В останалите общини от областта

гражданите ще бъдат приети от екипа на националния омбудсман.

Записването на гражданите за приемната ще се осъществява до 10.00 часа на 12 юли 2016 г.

/вторник/ както следва:

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Начален час – 10.30
Телефони за записване: 09727 2864; 09727 23 23
Място:  Общинска администрация – заседателна зала на 2 етаж

Сряда, 29 Юни 2016 14:03

Фирма „Златия агро“ ЕООД

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 04.07.2016 до 05.07.2016 г. /вкл./
 до 10.00 ч. и от 19.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на слънчоглед
срещу плевели, с наземна техника,
с препаратите Ретенго 20 ЕК, Фокус ултра (Стратос ултра),
Фузилад Форте 150 ЕК .
Карантинен срок – 60 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират в местността Слатина на отстояние 0,9 км от селото.

Четвъртък, 23 Юни 2016 14:17

Доброволните формирования

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание Заповед №66/21.06.2016 г. на Кмета на община Медковец, Решение № 84 от Протокол №

9/27.04.2016 г. и Решение № 100 от Протокол № 10/26.05.2016 г. на Общински съвет Медковец, чл.

41 от Закона за защита при бедствия и Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността

на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни

ситуации и отстраняване па последиците от тях.


О Б Я В Л Е Н И Е
Приложение 1
Приложение 2 

01.08.2016 г. ПРОТОКОЛ № 1

15.08.2016 г. Протокол № 2

Четвъртък, 23 Юни 2016 14:14

Препоръки за безопасност

sturnishtepojar

Опазване на горския фонд от пожари!

Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на

планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите,

предпазва почвите от ерозия, пречиства въздуха. Горските пожари нанасят сериозни щети на

стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви.

Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото

За недопускане на такива произшествия, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на

населението” – Лом обръща внимание на гражданите за Абсолютната законова забрана за изгаряне на

стърнища и растителни отпадъци в земеделските земи - чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на

земеделските земи.