Община Медковец
Вторник, 26 Април 2016 05:35

ЮБИЛЕЙ

T1T2T3

 


На 24 април 2016 г.  Евтима Белчева /баба Тинка/ от с. Медковец навърши 100 години. Съседи и близки я посетиха, за да поздравят с юбилея единствения столетник в селото. Рожденичката посрещна всички с усмивка и топли думи.
Кметът на общината инж. Венцислав Евгениев изпрати парична премия и поздравителен адрес, в който се казва: „…Ти си ценен свидетел на историята на почти целия двадесети век и дори само заради това заслужаваш нашата почит и признателност. Вярвам, че по-младите ще вземат от теб силата на характера и житейската мъдрост, за да изградят един по-добър свят! Благодарим ти, че ни показа как се живее достойно до дълбоки старини!“
Заедно с покойния си съпруг дядо Иван, баба Тинка е отгледала две дъщери, две внучки и един внук. Има един правнук, две правнучки,  а вече и праправнучка.

Петък, 22 Април 2016 14:25

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ГР. МОНТАНА.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685


УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец има следното инвестиционно предложение:

Откриване на процедура за промяна на начина на трайно ползване на имот с                     № 213002, в землището на с. Расово, м. „Греда“ собственост на община Медковец. Начин на трайно ползване по скица: пасище, мера с площ от 2.915 дка.


Към документа

Петък, 22 Април 2016 14:24

„Арт Фокус“ ЕООД


Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 23.04.2016 г. до 29.04.2016 г. /вкл./
от 8.30 до 11.00 ч. и след 19.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница
срещу плевели, с наземна техника,
с препаратите  АСМ - комплекс и Сулигор.
Карантинен срок – 28 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността до поделението, на отстояние 2 км от селото.

Вторник, 19 Април 2016 14:08

Фирма „Златия Агро“ ЕООД

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Златия Агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 22.04.2016 до 23.04.2016 г. /вкл./
до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе третиране на пшеница и ечемик
с наземна техника, с препаратите  
Аканто 250 СК, Импакт 25 СК и Циперфор 100 ЕВ.
Карантинен срок – 42 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността „Пояки“ на отстояние 1 км от село Медковец.

Неделя, 17 Април 2016 04:44

ЧЕЗ

На 20.04.2016 г. /09:45 - 10:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец Извън Регулацията Пс
Ha 20.04.2016 r. /15:45 - 16:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец Извън Регулацията Пс

Неделя, 17 Април 2016 04:43

ЖП СЕКЦИЯ-ВРАЦА

НА  28.04.2016 Г.  ОТ  7.00 ДО 10.00 ЧАСА   И  НА 03.05.2016 Г.  ОТ 7.00 ДО 10.00 ЧАСА      ЖП  СЕКЦИЯ-ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА  СЕРВИТУТНАТА ЖП-ИВИЦА ПО ЛИНИЯТА БРУСАРЦИ – МЕДКОВЕЦ И ЛИНИЯТА МЕДКОВЕЦ- МЪРЧЕВО  С  ПРЕПАРАТ   ЕФАЗАТ 36 СЛ, С ВЛЕКАЧ.

ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА  СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ – РАСТЕНИЯ. ЩЕ СЕ ОБРАБОТВА ТЕРЕНЪТ  ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ, НА РАЗСТОЯНИЕ 6 М. ОТ ГЛАВНАТА РЕЛСА, ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.


Молим собствениците на пчелни семейства  и домашни животни да предприемат мерки по опазването им  от отравяне.


ОТ   ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ

Неделя, 17 Април 2016 04:40

„Златия агро“ ЕООД

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. София
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 19.04.2016 до 21.04.2016 г. /вкл./
до 11.00  и от 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница
срещу плевели и вредители, с наземна техника,
с препаратите  Рубрик 125,  Импакт 25, Циперфор 100.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местности  на отстояние 1.3 км. от с. Медковец.

Четвъртък, 07 Април 2016 14:06

Железопътна линия Видин – София

Изх.№ ОП - 04 - 13
            06.04.2016 г.

                       Съобщаваме Ви, че във връзка с изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда и съгласно указанията на Министъра на околната среда и водите, посочени в писмо изх.№ОВОС-39/07.08.2015 г.  е изготвена ИНФОРМАЦИЯ  по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение  на Държавно предприятие „НКЖИ“ за „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин – София: Актуализация на идеен проект за участък II: Медковец – Руска Бяла“ и участък „Руска Бяла – Столник“.
                    Информацията е на разположение на заинтересованите лица  в техническа служба на община Медковец в 14-дневен срок, считан от 07.04.2016 г.

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ:/пп/
Кмет на община Медковец

Понеделник, 04 Април 2016 14:55

ЧЕЗ

Понеделник, 04 Април 2016 14:53

ЗУТ

Изх.№  ОП-04-11
     04.04.2016 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  с издадена заповед №26/18.03.2016г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Подробен устройствен план- план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ V от кв.1 по плана на с.Сливовик, община Медковец, съгласно представено задание по чл.125 от ЗУТ.
                       Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец