Община Медковец

Община Медковец

Вторник, 30 Декември 2014 13:15

Отмяна на бедственото положение

                                       З А П О В Е Д                               Препис!

130 / 30.12. 2014 г.

На основание чл.44 ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.49, ал.1 и чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия,  поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедствено положение на територията на Община Медковец, изразяващи се в спиране на ураганния вятър, разчистване на снегонавяванията в района на третокласен път 81057 Лом-Расово-Медковец-Сливовик-Славотин-Монтана и четвъртокласен път Расово-Аспарухово-Сталийска махала и овладяване на бедствието,

Н А Р Е Ж Д А М:


1. Отменям обявеното с моя заповед № 129/29.12.2014г. бедствено положение на територията на община Медковец, считано от  10:00 часа на 30.12.2014г. /вторник/.

2. Прекратявам  изпълнението на Общинския план за защита при бедствия в частта  „Усложнена зимна обстановка”.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Областен управител на Област Монтана, всички длъжностни лица и гражданите на община Медковец.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Николай Динчев – ст.експерт ОПЕФ и ГЗ.

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец      ПП.........................

Понеделник, 29 Декември 2014 14:25

Бедствено положение

Бедствено положение на територията на община Медковец!

 

Документа в .pdf  формат

Сряда, 17 Декември 2014 16:06

Апел

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

 

Община Медковец подкрепя обявената и стартирала кампания на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите за опазване на българската гора и природа.

Апелът към Вас е да се присъедините към инициативата и за коледните празници да си купите живо коледно дръвче. След това то ще бъде посадено отново в природата.

 

Документът в .pdf формат

Понеделник, 15 Декември 2014 16:01

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение „Създаване на лозово насаждение и изграждане на система за капково напояване"

 

Документа в .pdf формат

Понеделник, 08 Декември 2014 15:54

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че с издадена заповед №117/02.12.2014 г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП-ПП/ на УПИ IX, УПИ XII, УПИ VIII, УПИ XVIII, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XIV и УПИ X от кв.ЗЗ по плана на с.Расово, като част от имот пл. № 762, в размер на 1 000 кв.м. да се придаде към УПИ XII, а останалата част да бъде отредена изцяло за УПИ IX. Дворищнорегулационните линии между новообразуваните урегулирани поземлени имоти и УПИ VIII, УПИ XVIII, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XIV и УПИ X от същия квартал да бъдат прокарани по имотните

граници.

Документа в pdf. формат

Понеделник, 08 Декември 2014 15:46

Воден ад

Воден ад постави на колене земеделието в село Медковец. Публикуваните снимки са направени на 8 декември 2014 г. в землището на селото.

Необходима е спешна подкрепа от държавата!

 

Следват снимки

 

 

 

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 17 от Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Общината предоставя за публично обсъждане проектобюджета на общината за 2015 година.

 

Материалите са на разположение от 21.11.2014 година, всеки работен ден между 9 и 16 часа в сградата на общинска администрация. Публичното обсъждане на проектобюджета за 2015 година на община Медковец, ще се състои на 28.11.2014 година от 15 часа в залата на общинска администрация.

Петък, 17 Октомври 2014 10:05

Обява за търг

О Б Я В А

На основание Решение № 282 от Протокол № 35/24.09.2014 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед №108/16.10.2014 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост /лозя/ в землището на село Расово, община Медковец, област Монтана

 

 

Обявата в .pdf формат

Сряда, 08 Октомври 2014 14:13

"Подкрепи една мечта"

            СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с инициативата на Президента на Република България "Подкрепи една мечта",свързана с получаване на еднократна финансова помощ за 2014 г. за младежи в неравностойно положение която е в размер до 2000 лв., желаещите младежи,които искат да продължат образованието си във висше учебно заведение могат да кандидатстват с документи,които се подават в Администрацията на Президента в срок до 20.10.2014 г.

Едно от условията за отпускане на помоща е кандидатите да представят Удостоверение от Дирекция "Социално подпомагане" -Брусарци,че отговарят на условията за подпомагане по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Удостоверението ще се използва единствено за целите на инициативата "Подкрепи една мечта" и е неразделна част от необходимата документация,освен в случаите, в които кандидатът за еднократна финансова помощ притежава документ,удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

Правилата за получаване на финансова помощ са публикувани на интернет страницата на президента.

(htt://www.prezident.bg/news2121/opredelenJ-sausloviyata-zapolucavane-na-finansova-podkrepa-po-iniciativata-na-rosen-plevneliev-podkrepi-edna-mechta-za-2014-godina.html)

от ръководството на ДСП-Брусарци

Понеделник, 15 Септември 2014 15:52

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

О Б Я В А

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия,чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012г.,Наредба Із-1669 от 17.08.2012г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение №170 от 25.07.2013г. на ОбС с.Медковец

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за членуване в доброволно формирование „ЩИТ 112” за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.        

                                                                                             Приложение1   Приложение2

Обявата в pdf формат