Община Медковец

Община Медковец

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:

 

ПП ”ГЕРБ” , „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ”,

ПП „ДПС” , ПП „ АТАКА ”,КП „РБ”,

КП „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на Република България на 05.10.2014 г. и съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от ИК,               Ви каня да участвате в консултациите за определяне на състава на секционните избирателни комисии в община Медковец.

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на община Медковец на 26.08.2014 г. /вторник/ от 09. 30 часа.

На основание чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК, в деня на консултациите партиите и коалициите от партии трябва да представят :

Полезна информация за болестта „син език”, предоставена от Министерството на земелието и храните.

 

 

 

 

Заповед в .pdf формат                               Служители за връзка

Сряда, 13 Август 2014 14:06

ЕТ „Деси – Светла Симеонова”

ВНИМАНИЕ!!!

ЕТ „Деси – Светла Симеонова” предупреждава

собствениците на пчелни семейства, че

от 16.08.2014 до 20.08.2014 г. /вкл./

от 6.00 ч. до 10.00 ч. и от 19.30 до 22.00 ч.

в землището на село Сливовик

ще се проведе пръскане с авио-техника с препарата

ЦИНКОВ ХЕЛАТ.

Подлежащите на третиране терени са

на отстояние 2 км от село Медковец,

на границата със с. Сливовик.

Приключи обучениeто на служителите в община Медковец на тема Обучение за работа с хора със специфични потребности” по проект "Община Медковец-компетентна и съвременна", по договор № 13-22-58/14.01.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

още в pdf формат

Проект"Община Медковец-компетентна и съвременна", с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавнаадминистрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приключиха успешно част от обученията на служителите в община Медковец по проект "Община Медковец-компетентна и съвременна", по договор № 13-22-58/14.01.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

 към новината в формат .pdf


                                             ОБЯВА

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 726, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 160 от 01.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А" Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Медковец ще се проведат в сградата на общински пазар с. Медковец, както следва:

 

На 08.08.2014г. от 10.00ч. - за землищата на с. Медковец и с. Сливовик

На 08.08.2014г. от 14.00ч. - за землищата на с.Аспарухово и с. Расово;

Вторник, 29 Юли 2014 14:20

ОБЩИНСКО ПОСЛАНИЕ

ОБЩИНСКО ПОСЛАНИЕ

към политическите сили и кандидати за РАБОТА в 43-тото Народно събрание

Уважаеми кандидати за доверието на българските граждани,

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ,

отговорни за основните публични услуги в страната, като отчитаме „традицията" проблемите на местното самоуправление и грижата за ежедневието на хората да се забравят в управленските платформи и действия, се обръщаме към вас с НАДЕЖДА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 

Посланието в .pdf формат

Вторник, 29 Юли 2014 14:05

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 

УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ МИКОВ,


Приемете моите сърдечни поздрави за избирането Ви за председател на Българската социалистическа партия.
Най-искрени пожелания за здраве и устойчивост на Вас и Вашето семейство, защото лидерът на най-истинската партия в България трябва да бъде Победител!
Победител в битката за един по-добър живот в Родината ни така, както повеляват нашите идеали.
Победител и лидер, приет и оценен по достойнство от опонентите, което е най-вярното признание.
Имате нашата подкрепа и дано справедливостта, прозрачността и човещината изпълват изцяло мислите и делата Ви!
Надявам се, че и занапред ще се борите за утвърждаване на лявата идея и ще стимулирате участието на гражданите в изграждането на толерантно и хармонично общество.
Изразявам своята увереност, че работата Ви като председател на БСП ще бъде безупречна!
На добър път и попътен вятър/за, успешното плаване на нашето Отечество!

С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

 

 

 

 

 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда


ОБЯВА

От ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) , със седалище: гр. София 1000, ул. „Уилям Гладстон" № 67, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Триадица" № 4 , етаж 3.

В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за инвестиционното ни предложение „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита".

Четвъртък, 12 Юни 2014 00:00

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев

кмет на община Медковец

Относно: Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за периода 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от общинската програма за околна среда и се разработва, приема и отчита по реда на глава пета от Закона за опазване на околната среда.    Чрез тази програма се цели да се постигне екологосъобразно управление на отпадъците в общината.

Програмата е разработена в съответствие с целите и приоритетите на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, която от своя страна кореспондира с изискванията на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците, Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци и Стратегията на общността за управление на отпадъците СОМ(96) 399final.

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата Европейска и Национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

Настоящата програма обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, формирани на територията на община Медковец.

П Р Е Д Л А Г А М

           На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 14 -дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет-страницата на община Медковец, да поканим заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за периода 2014-2020 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Медковец, на ул. „Георги Димитров” № 26. Обществено обсъждане на проекта ще се проведе на 23.06.2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на общината.

                       

Програмата в pdf формат

С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец