Община Медковец

Община Медковец

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.)

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. София, СО - район „Сердика", бул. „Кн. Мария Луиза" № 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участък II: „Медковец - Руска Бяла" и участък III: "Руска Бяла - Столник". Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия „Видин - София" предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Реализирането на проекта изисква значителен финансов ресурс, поради което е разработен нов актуализиран вариант на трасето на жп линията, който в по-голямата си част съвпада с предишния. Актуализацията предвижда оптимизиране на криви, радиуси, наклони и съоръжения. Дейностите включват: изграждане па нова контактна мрежа, строителство на железен път, железопътни съоръжения и изграждане на нови гари. За реализиране на проекта е необходимо провеждането на отчуждителни процедури.
Проектът трябва да осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.
Разработеният вариант на инвестиционното предложение попада на територията на областите Враца, Монтана и Софийска област.

Министерство на земеделието и храните
    Областна дирекция “Земеделие”- гр.Монтана


В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 253 от 05.08.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Медковец ще се проведат в сградата на общински пазар с. Медковец, както следва:


На 12.08.2015г. от 10.00ч. – за землищата на с.Аспарухово и с. Расово;

На 12.08.2015г. от 14.00ч. – за землищата на с.Медковец и с. Сливовик

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на Община Медковец и в сградата на Общинска служба по земеделие - с. Медковец. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Медковец и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.
                        


З А П О В Е Д № 253 Монтана, 05.08.2015г.

Проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", с финансовата подкрепа
на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

 

            На 30.07.2015г. /четвъртък/ от 10.00ч. в заседателната зала на  община Медковец  се проведе заключителна пресконференция на проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", по  договор за безвъзмездна финансова помощ №М 13-22-76/07.08.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


                                                    Съобщението в .pdf формат

Проектиране железопътна линия    Видин-София

Обявата в .pdf формат

изх.№ ОП-04-24    21.07.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                             На  основание   чл.129, ал.2   от   ЗУТ   Ви  съобщаваме,  че  със   заповед  № 90/21.07.2015 год.  на  Кмета  на    Община  Медковец  е  одобрен  Проект за изменение на ПУП –ПЗ и ПР  за  имот пл.№1861 от кв.66  по плана на с.Медковец, община Медковец.
                     Заповедта  подлежи  на  обжалване  по  реда  на  АПК  пред  Административен съд – гр.Монтана
                     


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Главен архитект на община Медковец

Вторник, 07 Юли 2015 14:01

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕДКОВЕЦ

Общински съвет – Медковец
обявява подбор на кандидати за съдебни заседатели в
Районен съд – Лом с мандат 2015 – 2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления.

Опазване на горския фонд от пожари

Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото

Сряда, 10 Юни 2015 05:23

О Б Я В А

О Б Я В А


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Решение № 346 от Протокол № 42/28.05.2015 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед № 73/08.06.2015 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години с месечен наем в размер на 2,30 лв./кв.м без ДДС на свободни помещения в „Производствена сграда-Артанес“ в село Медковец, както следва:

•    Търговски обект № 1 – площ 16 м2-месечен наем с ДДС 44,16 лв.- год.наем с ДДС 529,92 лв.
•    Търговски обект № 2 – площ 17 м2- месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 3 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 4 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 6 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Кафе-аперитив – площ 165 м2 месечен наем с ДДС 455,40 лв.- год.наем с ДДС 5 464,80 лв.

Търгът ще се проведе на 30.06.2015 г. от 13,00 часа в заседателната зала на община Медковец.
Депозита за участие е 10% от годишния наем и ще се внася в срок до 12,00 часа на 29.06.2015 г., на касата на община Медковец или по банкова сметка на община Медковец в ОББ АД - клон Лом, BG62UBBS80023300130232, BIC UBBSBGSF.
Стъпка на наддаване 10% от първоначалната наемна цена на квадратен метър.
Оглед на помещенията ще се извършва всеки работен ден, в рамките на работното време на администрацията, след предварителна заявка на тел. 09727 21 34 или в ЦУИГ в общ.Медковец.

Понеделник, 01 Юни 2015 14:00

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Медковец съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община МЕДКОВЕЦ,
както и на  Доклад за Екологична оценка/ ЕО / към него.
                Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.30 до15.30.часа в сградата на Община Медковец.
Общественото обсъждане ще се проведе на 01.07.2015 г. от11.00.часа в заседателната зала на Община Медковец
               Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Медковец се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.

Понеделник, 08 Юни 2015 14:04

Изх.№ОП 04-18

Изх.№ОП 04-18
03.06.2015 год.

                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  е изготвен  и представен за одобряване : “Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за имот №1861 в кв.66  по плана на с.Медковец”.
                   Проектът е на разположение в община Медковец. Съгласно чл.128, ал.5 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от датата получаване на настоящето съобщение.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА:
Гл.архитект на община Медковец