Община Медковец

Община Медковец

Понеделник, 14 Декември 2015 14:52

О Б Я В А

РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Обявата в pdf формат

Петък, 27 Ноември 2015 14:26

СЪОБЩЕНИЕ БЮДЖЕТ 2016

П О К А Н А

За обществено обсъждане
на проект за Бюджет – 2016 на община Медковец


На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16 и 17 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, община Медковец отправя към жителите на общината, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност покана за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Медковец за 2016 г.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2016 г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели и приоритети, с решаването на конкретни проблеми от местно значение и с подобряване условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 04.12.2015 г. (петък) от 14.30 часа в заседателната зала  на община Медковец.

Проектът на Бюджета на община Медковец за 2016 г. е публикуван на интернет- страницата на общината: www.medkovec.bg.

    
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Понеделник, 02 Ноември 2015 14:59

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-20-82/30.10.2015 г. на Областния управител на област Монтана и на Решенията на Общинската избирателна комисия – Медковец,за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, ОИК – Медковец съобщава, че на 04.11.2015 г. /сряда/ от 10.30 часа в Заседателната зала на община Медковец ще се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет, което ще премине при следния

Дневен ред:

Сряда, 21 Октомври 2015 15:02

Мерки за пожарна безопасност

maxresdefault

Във връзка със зачестилите произшествия през отоплителен сезон, Районна служба  „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Лом, напомня на гражданите за повишената пожарна опасност в бита. Свързано със сезонната специфика, битовите пожари възникват в жилища, офиси, търговски обекти, работни помещения и в изоставени сгради.
 

Инвестиционно предложение за "Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София":Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

За заинтересованите лица повече информация в община Медковец ул."Г.Димитров" 26

Понеделник, 12 Октомври 2015 14:57

КЗД

ОБЯВА

На 22.10.2015 г. от 10:00 часа в община Медковец ще има
регионален представител на КЗД (комисия за защита от дискриминация).

Сряда, 07 Октомври 2015 07:33

Становище по екологична оценка

Становище по екологична оценка документът в pdf формат.

Петък, 18 Септември 2015 03:24

Басейнова дирекция

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от  Закона за водите
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1,т.1, б."ж" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова  Дирекция „ Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи…

Съобщението в .pdf формат

Четвъртък, 17 Септември 2015 14:00

ВАЖНО

ВАЖНО !!!

ТРАДИЦИОННИЯТ СЪБОР НА СЕЛО МЕДКОВЕЦ ТАЗИ ГОДИНА
ОТНОВО ЩЕ СЕ ПРАЗНУВА ВЪВ ВТОРАТА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ.

ТОВА СА ДАТИТЕ
10 и 11 ОКТОМВРИ 2015 год.

Понеделник, 24 Август 2015 14:23

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А
На основание Решение № 361 от Протокол № 44/30.07.2015 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед № 124/24.08.2015 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажба на съоръжение – Сондажен кладенец в имот № 047025 в землището на с. Медковец, общ. Медковец с дълбочина 90 м и диаметър на сондажната колона 0,40 м: