Община Медковец

Община Медковец

                                              ОБЯВА

 

за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за
резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

 

файла в .pdf формат

Вторник, 10 Февруари 2015 16:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      ДО ЛИЦА С НАСТОЯЩ АДРЕС ЧУЖБИНА

 

Във връзка с чл. 4 ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, моля в срок до 10.04.2015 г. да се явите в общинска администрация-Медковец, или в кметствата по населени места за проверка на актуалността на настоящия Ви адрес.
Съгласно Закона за гражданската регистрация чл. 92, ал. 2 и 3 в случай, че желаете промяна на вече регистрирания Ви настоящ адрес, представете следните документи за промяна на същия:

Четвъртък, 05 Февруари 2015 15:32

Фондация "Комунитас"

На 1-ви февруари Фондация "Комунитас" обяви началото на деветия
конкурс на националния социално-образователен проект "1000 стипендии".
Той е за ученици от 6-ти до 11-ти клас. За да кандидатстват за годишна
стипендия, учениците трябва да напишат есе по тема във формуляра, чрез
което да демонстрират знанията и разсъжденията си в някоя от
предметните области на хуманитарните или естествените науки или
изкуства.

Подпомагането на сектор „Животновъдство“е сред приоритетите на ПРСР (2014-2020 г.)
     „Подпомагането на сектор „Животновъдство“ е сред основните приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата за този сектор по кампанията за директните плащания,  по обвързана подкрепа и по Програмата за развитие на селските райони са в пъти повече“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Третата национална среща на Асоциацията на земеделскитe производители в к.к. „Златни пясъци“.  Тя обясни, че през настоящата година в новия програмен период всички животновъдите ще получат по-висока ставка на подпомагане.

Сряда, 04 Февруари 2015 16:05

Данъци

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

ОТДЕЛ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „ - ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ВИ УВЕДОМЯВА , ЧЕ
ДАНЪК СГРАДИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОД. СЕ
СЪБИРАТ ОТ 05.02.2015 ГОД.

Вторник, 03 Февруари 2015 16:55

Трасе на оптичен кабел

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128,ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изготвен и представен за одобряване :

Проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Трасе на оптичен

кабел с.Расово, община Медковец - с.Комощица, община Якимово" -участък с.Расово, община

Медковец.

                   ПРОЕКТ  НА ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Медковец през 2015 г.

 

І. Общи положения

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена

на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост .

 

Документа в .pdf формат

Понеделник, 26 Януари 2015 15:34

Обществено обсъждане на Бюджет – 2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

            В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и Закона за публичните финанси, кметът на общината внася за обществено обсъждане и в Общинския съвет Проекта за бюджет на община Медковец за 2015 г.

Нормативни промени и нови акценти

 

Документа в pdf формат

Проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


            На 30.12.2014г. /вторник/ от 11.00ч. в заседателната зала на  община Медковец се проведе начална пресконференция на проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", по  договор за безвъзмездна финансова помощ №М 13-22-76/07.08.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

Презентацията в  pdf формат

О  Б  Я  В  А


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ  
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА


    ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ   ГР. ВРАЦА – 35 ДЛЪЖНОСТИ.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОФИСА ПО ВОЕНЕН ОТЧЕТ
МОНТАНА.

КРАЕН СРОК  26.ФЕВРУАРИ.2015 година


ТЕЛЕФОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

096 / 300 475;  096/300 922;

 

обявата в pdf формат