Община Медковец

Община Медковец

Понеделник, 03 Март 2014 07:48

Честит Национален празник, българи!

Честит Национален празник, българи! Днес всички ние честваме 3-ти март, Националния празник на България! С Трети март се правят първите стъпки към утвърждаването на България за суверенна държава.

 

Вторник, 18 Февруари 2014 15:47

Васил Левски

На 19 февруари 2014 г. се навършват

141 години

от героичната смърт на Васил Левски!

Ние, българите, не трябва да забравяме посланията на Апостола на свободата, а непрекъснато трябва да доказваме, че сме чисти, предани и полезни на Родината си!

Поклон пред светлия пример на Левски!

 

Васил Левски - живот,изпълнен със светлина

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА СЪВЕТНИЦИТЕ

С. МЕДКОВЕЦ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев - кмет на община Медковец

  

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        На основание чл. 22 от новия Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ /обн. в ДВ, бр.53/13.07.2012 г./, Общинският съвет приема Наредба за управление на отпадъците на съответната община. В изпълнение на нормативното изискване, предлагам на Вашето внимание проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗАЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗАСЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕИ ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Медковец чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица данаправят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на адрес: с.Медковец ул.Георги Димитров 26, офис ЦУИГ, или на същият адрес в кутията за мнения и предложения.

 

Петък, 17 Януари 2014 00:00

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

 

ПРОЕКТ НА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛ. МОНТАНА

 

 

с. Медковец, обл. Монтана,

2014 година 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛ. МОНТАНА

                                    

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” в община Медковец се създава във връзка с устойчивостта на проект BG051PO001-5.1.02-0037-C0001 „Създаване на социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” в община Медковец, област Монтана”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. и обединяване на местни дейности в отделен бюджет.

 

Покана

за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на

бюджет 2013 г., на община Медковец

На основание  Закона за публичните финанси, Общински съвет на съветниците – Медковец , организира обществено обсъждане за отчитане на бюджета на община Медковец за 2013 г.

         Каним гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането. Вашите мнения, препоръки и становища можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.01.2014 г. (петък) от 14.00часа в заседателната залана административната сграда на община Медковец.

д-р Евгени Антонов

Председател на ОбС – Медковец

Покана

за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на

бюджет 2013 г., на община Медковец

На основание  Закона за публичните финанси, Общински съвет на съветниците – Медковец , организира обществено обсъждане за отчитане на бюджета на община Медковец за 2013 г.

         Каним гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането. Вашите мнения, препоръки и становища можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.01.2014 г. (петък) от 14.00часа в заседателната залана административната сграда на община Медковец.

Понеделник, 30 Декември 2013 12:15

НАМАЛЕНА АКЦИЗНА СТАВКА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „НАМАЛЕНА АКЦИЗНА СТАВКА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН ПРИ ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ВАУЧЕРИ”

ЦЕЛ НА ПОМОЩТА

Подпомагане на земеделските производители при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво.

Четвъртък, 12 Декември 2013 15:00

Обява

ОБЯВА

 

От „ВАЧКО -70" ЕООД

   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./

Обявяване на вакантни длъжности в Националната
гвардейска част за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина и определяне на условията и реда за

към обявата