Съобщения

Съобщения (121)

Четвъртък, 17 Декември 2015 16:07

УВЕДОМЛЕНИЕ

Написана от

УВЕДОМЛЕНИЕ

за планове, програми, проекти

УВЕДОМЛЕНИЕ 1 в pdf формат
УВЕДОМЛЕНИЕ 2 в pdf формат

Петък, 27 Ноември 2015 14:26

СЪОБЩЕНИЕ БЮДЖЕТ 2016

Написана от

П О К А Н А

За обществено обсъждане
на проект за Бюджет – 2016 на община Медковец


На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16 и 17 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, община Медковец отправя към жителите на общината, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност покана за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Медковец за 2016 г.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2016 г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели и приоритети, с решаването на конкретни проблеми от местно значение и с подобряване условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 04.12.2015 г. (петък) от 14.30 часа в заседателната зала  на община Медковец.

Проектът на Бюджета на община Медковец за 2016 г. е публикуван на интернет- страницата на общината: www.medkovec.bg.

    
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Понеделник, 02 Ноември 2015 14:59

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Написана от

На  основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-20-82/30.10.2015 г. на Областния управител на област Монтана и на Решенията на Общинската избирателна комисия – Медковец,за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, ОИК – Медковец съобщава, че на 04.11.2015 г. /сряда/ от 10.30 часа в Заседателната зала на община Медковец ще се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет, което ще премине при следния

Дневен ред:

Инвестиционно предложение за "Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София":Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

За заинтересованите лица повече информация в община Медковец ул."Г.Димитров" 26

Сряда, 07 Октомври 2015 07:33

Становище по екологична оценка

Написана от

Становище по екологична оценка документът в pdf формат.

Петък, 18 Септември 2015 03:24

Басейнова дирекция

Написана от

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от  Закона за водите
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1,т.1, б."ж" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова  Дирекция „ Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи…

Съобщението в .pdf формат

Петък, 24 Юли 2015 14:15

Проект за изменение на ПУП

Написана от

изх.№ ОП-04-24    21.07.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                             На  основание   чл.129, ал.2   от   ЗУТ   Ви  съобщаваме,  че  със   заповед  № 90/21.07.2015 год.  на  Кмета  на    Община  Медковец  е  одобрен  Проект за изменение на ПУП –ПЗ и ПР  за  имот пл.№1861 от кв.66  по плана на с.Медковец, община Медковец.
                     Заповедта  подлежи  на  обжалване  по  реда  на  АПК  пред  Административен съд – гр.Монтана
                     


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Главен архитект на община Медковец

Вторник, 07 Юли 2015 14:01

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕДКОВЕЦ

Написана от

Общински съвет – Медковец
обявява подбор на кандидати за съдебни заседатели в
Районен съд – Лом с мандат 2015 – 2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Понеделник, 08 Юни 2015 14:04

Изх.№ОП 04-18

Написана от

Изх.№ОП 04-18
03.06.2015 год.

                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  е изготвен  и представен за одобряване : “Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за имот №1861 в кв.66  по плана на с.Медковец”.
                   Проектът е на разположение в община Медковец. Съгласно чл.128, ал.5 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от датата получаване на настоящето съобщение.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА:
Гл.архитект на община Медковец

Четвъртък, 23 Април 2015 14:07

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Написана от

Изх.№ ОП 04-14
21.04.2015 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  с издадена заповед №52/15.04.2015г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за имот №1861 в кв.66 по плана на с.Медковец, община Медковец, съгласно представено задание по чл.125 от ЗУТ.
                       Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Страница 8 от 9