Вторник, 30 Август 2016 13:52

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Написана от
Оценете
(0 гласа)

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26
Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg
Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: : „ Реконструкция на общински път МОN1132 /III-114/ - Сталийска махала – граница община /Лом-

Медковец/ - Аспарухово- Расово- /II-81/ от км. 0 + 000 до км. 7 + 850, общ. Медковец“.
 
1. Резюме на предложението-
     Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно- експлоатационни  качества и

носимоспособността на настилката и пътното тяло , подобряване на отводняването на разглеждания участък

и подобряване на комфорта на
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом.
Изготвен  е План за управление на строителните отпадъци.  
Не се засяга защитена зона. Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.                       Не

се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство.
Не се налагат отчуждителни  мероприятия .
Материалите които ще се използват са описани в проектното предложение.

 Към фаза: Работен проект има изготвен план за управление на строителните отпадъцисъобразно

изискванията на чл. 4 от Нредба за управление на строителните отпадъци.и за влагане на рециклирани

строителни материали, приета с ПМС 277/2012г.  
Отпадъчните води ще бъдат в незначителни количества.
За допълнителна информация изготвения проект е на разположение на заинтересованите лица,  всеки

работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч., при Румяна Динчева – секретар на община Медковец.
    


Дата: 30.08.2016 г.                                                 Инж. Венцислав Евгениев
                                                                    Кмет на община Медковец

Прочетена 5495 пъти