Вторник, 30 Август 2016 13:50

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Написана от
Оценете
(0 гласа)

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685


Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: „Благоустрояване на уличната мрежа в с. Медковец,  общ. Медковец,               обл. Монтана“ –

ул. „Дунав“ от ОТ 158 до ОТ 305“.

1. Резюме на предложението-
     Предвижда се цялостен ремонт на улица „Дунав“ в регулация на селото. Настилката е разрушена

изцяло.   
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом. Изготвен  е План за управление на строителните отпадъци.
Не се засяга защитена зона. Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.                       Не

се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство.
Не се налагат отчуждителни  мероприятия .
Материалите които ще се използват са описани в проектното предложение.

 
Към фаза: Работен проект има изготвен план за управление на строителните отпадъцисъобразно

изискванията на чл.4 от Нредба за управление на строителните отпадъци.и за влагане на рециклирани

строителни материали, приета с ПМС 277/2012г.  
Отпадъчните води ще бъдат в незначителни количества.

За допълнителна информация изготвения проект е на разположение на заинтересованите лица,  всеки

работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч., при Румяна Динчева – секретар на община Медковец.

Дата: 30.08.2016 г.                                                                 
                                                             Инж. Венцислав Евгениев
                                                                 Кмет на община Медковец 

Прочетена 5589 пъти