Вторник, 30 Август 2016 13:48

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Написана от
Оценете
(0 гласа)

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: „Благоустрояване на уличната мрежа на с. Расово, общ. Медковец“ – първи етап.

1. Резюме на предложението-
    За първи етап се предвижда да се реконструират основните улици на селото през които преминава

трафикът за влизане и излизане от селото.Предвижда се цялостен и/или частичен ремонт на 9 /девет/ бр.

улици всички в регулация на селото.Настилката е разрушена с неравности поради значителното транспортно

натоварване.   
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци.  
 


Не се засяга защитена зона. Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.                       Не

се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство.
Не се налагат отчуждителни  мероприятия .

Материалите които ще се използват са описани в проектното предложение.
Към фаза: Работен проект има изготвен план за управление на строителните отпадъци съобразно

изискванията на чл.4 от Наредба за управление на строителните отпадъци.и за влагане на рециклирани

строителни материали, приета с ПМС 277/2012г.  
За допълнителна информация: изготвения проект е на разположение на заинтересованите лица,  всеки

работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч., при  Румяна Динчева – секретар на община Медковец.
    

Дата: 30.08.2016 г.
                                                                      Инж. Венцислав Евгениев
                                                                            Кмет на община Медковец

Прочетена 5239 пъти