Обяви

Обяви (128)

Петък, 11 Март 2016 15:46

Фирма „Агриво“ ООД

Написана от

Фирма „Агриво“ ООД, гр. София
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 14.03.2016 до 18.03.2016 г. /вкл./
от 10.00 до 17.00 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница
срещу плевели и вредители, с авиационна техника,
с препаратите Солигор 425 ЕК, Секатор ОД,Медакстоп.
Карантинен срок – 25 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
на отстояние 2 км от с. Медковец.

Сряда, 03 Февруари 2016 15:21

О Б Я В А

Написана от

Военно окръжие – Монтана набира кандидати за войници във Военноморските сили и ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров". Обявени са 80 длъжности за Военноморските сили и 3 длъжности за ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Обявата в doc формат

Петък, 22 Януари 2016 16:04

ОБЯВА Военно окръжие – Монтана

Написана от

Военно окръжие – Монтана набира кандидати за войници във военни формирования в  градовете Карлово, Казанлък и Стара Загора. Обявени са общо 350 длъжности за войници.

Обявата в pdf формат

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ  „НОВИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ГРИЖА”  
„Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Обявата в pdf формат

Понеделник, 04 Януари 2016 15:33

О Б Я В А

Написана от

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 Започва прием на документи за потребители по проект BG05M9OP001-2.002-0079-C001 „Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на община Медковец“

Обявата в pdf формат

Понеделник, 14 Декември 2015 14:52

О Б Я В А

Написана от

РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Обявата в pdf формат

Понеделник, 12 Октомври 2015 14:57

КЗД

Написана от

ОБЯВА

На 22.10.2015 г. от 10:00 часа в община Медковец ще има
регионален представител на КЗД (комисия за защита от дискриминация).

Понеделник, 24 Август 2015 14:23

Публичен търг с явно наддаване

Написана от

О Б Я В А
На основание Решение № 361 от Протокол № 44/30.07.2015 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед № 124/24.08.2015 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажба на съоръжение – Сондажен кладенец в имот № 047025 в землището на с. Медковец, общ. Медковец с дълбочина 90 м и диаметър на сондажната колона 0,40 м:

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.)

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. София, СО - район „Сердика", бул. „Кн. Мария Луиза" № 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участък II: „Медковец - Руска Бяла" и участък III: "Руска Бяла - Столник". Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия „Видин - София" предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Реализирането на проекта изисква значителен финансов ресурс, поради което е разработен нов актуализиран вариант на трасето на жп линията, който в по-голямата си част съвпада с предишния. Актуализацията предвижда оптимизиране на криви, радиуси, наклони и съоръжения. Дейностите включват: изграждане па нова контактна мрежа, строителство на железен път, железопътни съоръжения и изграждане на нови гари. За реализиране на проекта е необходимо провеждането на отчуждителни процедури.
Проектът трябва да осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.
Разработеният вариант на инвестиционното предложение попада на територията на областите Враца, Монтана и Софийска област.

Проектиране железопътна линия    Видин-София

Обявата в .pdf формат

Страница 7 от 10