Обяви

Обяви (131)

Понеделник, 27 Февруари 2017 15:22

Военно окръжие II степен – Монтана

Написана от

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища, както следва:

     1. Във военни формирования на Военноморски сили – 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности.

     2. За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна –  4 (четири) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Сряда  от 08,30 ч. до 16,00 ч.
Любомир Симеонов, тел. 0889 937 865

Четвъртък, 02 Февруари 2017 16:08

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

Написана от

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища във военни формирования на Сухопътните войски, както следва:
     1. За  гарнизон Карлово и Казанлък – 300 (триста) вакантни длъжности.
     2. За гарнизон Стара Загора – 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности.
     3. За военно формирование 44 220 - Пловдив – 36 (тридесет и шест) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Сряда от 08,30 ч. до 16,00 ч.
Любомир Симеонов, тел. 0889 937 865

Сряда, 09 Ноември 2016 15:29

Военно окръжие – Монтана

Написана от

Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина във Военномедицинска академия, както следва:
1. За офицери – 44 (четиридесет и четири) вакантни длъжности.
2. За сержанти – 8 (осем) вакантни длъжности.
Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

Сряда, 12 Октомври 2016 14:13

Военно окръжие II степен – Монтана

Написана от

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища  във военни формирования на Сухопътни войски както следва:
1. В Национална гвардейска част – 32 (тридесет и две) вакантни длъжности.
2. В Гвардейски представителен духов оркестър – 6 (шест) вакантни длъжности.
3. В духови оркестри от Сухопътните войски – 16 (шестнадесет) вакантни длъжности.
4. В Представителен духов оркестър на Военновъздушните сили – 2 (две) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

Вторник, 11 Октомври 2016 14:13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ

Написана от

ОБЯВЯВА на основание чл. 68е от Закона за съдебната власт , процедура за подбор на 2 броя кандидати за съдебни заседатели на Районен съд – Лом.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт да е дееспособен български гражданин:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда,      за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
 
Документите, които трябва да представят кандидатите, са:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Срок за подаване на документите:  25.10.2016г., 16,30 часа.

Вторник, 04 Октомври 2016 14:12

Военно окръжие II степен – Монтана

Написана от

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища във военни формирования на Сухопътни войски както следва:

1. За гарнизон Плевен – 44 (четиридесет и четири) вакантни длъжности.

2. За гарнизон Асеновград – 35 (тридесет и пет) вакантни длъжности.

3. За гарнизон Пловдив – 60 (шестдесет) вакантни длъжности.

4. За гарнизон Стара Загора, Ямбол и Хасково – 103 (сто и три) вакантни длъжности.

5. За гарнизон Шумен – 15 (петнадесет) вакантни длъжности.

6. За в.ф. 24620 – Свобода – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

7. За в.ф. 26400 – Благоевград – 26 (двадесет и шест) вакантни длъжности.

8. За в.ф. 28610 – София – 15 (петнадесет) вакантни длъжности.

9. За в.ф. 42600 – Мусачево – 30 (тридесет) вакантни длъжности

Понеделник, 08 Август 2016 07:24

П О К А Н А

Написана от


П О К А Н А
за среща за обществено обсъждане

    инж.Венцислав Евгениев Куткудейски- Кмет на община Медковец  адрес: с.Медковец

ул.Георги Димитров №26 на основание чл.67, ал.6, чл.82,ал.4 и чл.83 от Закона за публичните

финанси:
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено

обсъждане на Прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите

за местни дейности на община Медковец.
    Срещата ще се проведе на 23.08.2016г. от 11,00часа в приемната зала на община

Медковец.
    Прогнозата за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за

местни дейности на община Медковец, както и придружаващите я справки, е на разположение на

интересуващите се всеки работен ден от 8,00ч. до 16,30ч. в сградата на общината, както и на

официалната страница на община Медковец- http://medkovec.bg/
    Писмени становища могат да се предоставят на срещата за обществено обсъждане.
    За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
    Цеца Илиева- Председател на бюджетната комисия GSM:088811459

Понеделник, 01 Август 2016 14:22

„ДАЛИЯ АГРО“ ЕООД

Написана от

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на

въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „ДАЛИЯ АГРО“ ЕООД  с ЕИК 204033537, със седалище и адрес на управление с. Медковец 3670,

община Медковец, област Монтана, ул. „Дано Опинчев“ No 24
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

Събота, 30 Юли 2016 04:58

Военно окръжие – Монтана

Написана от

Със заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват 209 длъжности за приемане на служба в доброволния резерв във военните формирования на СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ.

За ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА са обявени следните длъжности:
1. Младши експерт със звание капитан – 1 бр.
2. Специалист със звание старши сержант – 1 бр.
3. Старши оператор на ЕИТ със звание ефрейтор – 1 бр.


Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Сряда от 08,30 ч. до 16,00 ч.
Любомир Симеонов, тел. 0889937865

Събота, 09 Юли 2016 04:49

ОМБУДСМАН

Написана от

Омбудсманът Мая Манолова организира едновременно 11 приемни за гражданите от всички общини в

област Монтана

Националният омбудсман Мая Манолова, заместник-омбудсманът Диана Ковачева и експерти от

институцията за първи път ще дадат едновременно 11 изнесени приемни за гражданите от всички

общини в област Монтана. Повод за инициативата са множество жалби на хората от този регион.

На 13 юли 2016 г., сряда, във всички общини от областта /Берковица, Бойчиновци, Брусарци,

Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово/ ще бъдат

организирани приемни.

Срещата на омбудсмана Мая Манолова с гражданите ще се състои от 10.30 часа в Областна

администрация Монтана, а нейният заместник Диана Ковачева ще приема в Общинска администрация Лом

от 10.30 часа и в Общинска администрация Якимово от 14.00 часа. В останалите общини от областта

гражданите ще бъдат приети от екипа на националния омбудсман.

Записването на гражданите за приемната ще се осъществява до 10.00 часа на 12 юли 2016 г.

/вторник/ както следва:

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Начален час – 10.30
Телефони за записване: 09727 2864; 09727 23 23
Място:  Общинска администрация – заседателна зала на 2 етаж

Страница 5 от 10