Обяви

Обяви (131)

Понеделник, 01 Юни 2015 14:00

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Написана от

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Медковец съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община МЕДКОВЕЦ,
както и на  Доклад за Екологична оценка/ ЕО / към него.
                Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.30 до15.30.часа в сградата на Община Медковец.
Общественото обсъждане ще се проведе на 01.07.2015 г. от11.00.часа в заседателната зала на Община Медковец
               Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Медковец се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.

Неделя, 07 Юни 2015 14:01

„Арт Фокус“ ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй  предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 11.06.2015 до 16.06.2015 г. /вкл./ от 8.30 до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец ще се проведе пръскане на слънчоглед и царевица
срещу плевели, с наземна техника, с препаратите  Екип и Фолиар Екстра.
Карантинен срок – 40 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността до поделението, на отстояние 1 км от селото.

Четвъртък, 04 Юни 2015 14:24

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
    
            
    Общината сключи договор с регистрационен  №  2014BG05FMOP001-03.01-31- С01 “ Осигуряване на топъл обяд в община Медковец“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, операция тип 3, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица  в България.
          Обща цел на операция тип 3 “Осигуряване на топъл обяд -2015 г.“: Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение.

ВНИМАНИЕ!!!

Фирми „Златия Агро”ЕООД и „Дива Агро 2012“ ЕООД предупреждават собствениците на пчелни семейства,
че от 29.05.2015 до 02.06.2015 г. /вкл./ до 11.00 ч. и от 18.30 ч.
в землището на село Медковец ще се проведе пръскане с наземна техника
с препаратът  Фокус Ултра /Стратос Ултра/.
Карантинен срок – 60 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местностите Манастирското, Пояки, Долните ливади, Козоровец, Слатина, Суха падина.

Вторник, 26 Май 2015 13:46

Фирма „Арт Фокус”ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус”ЕООД, гр. Козлодуй предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 28.05.2015 до 02.06.2015 г. /вкл./ от 7.00 до 10.00 ч. и от 19.30 ч.
в землището на община Медковец ще се проведе пръскане с наземна техника
с препаратите  Пулсар 40, Фокус Ултра, Фолиар Екстра.
Карантинен срок – 40 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в землището на община Медковец.

Фирми „Златия Агро”ЕООД и „Дива Агро 2012“ ЕООД
 предупреждават собствениците на пчелни семейства,
че от 20.05.2015 до 22.05.2015 г. /вкл./
до 11.00 ч. и от 18.30 ч.
в землището на селоМедковец
ще се проведе пръскане на слънчоглед с наземна техника
с препаратите  Пулсар 40 /Листего 40;Пасат 40/.
Карантинен срок – 90 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местностите Манастирското, Пояки, Долните ливади, Козоровец, Слатина, Суха падина.

Сряда, 06 Май 2015 05:05

Пръскане

Написана от

О   Б   Я   В   А
На  11.05.2015 г.  от 7.00 до 10.00 часа, ЖП-СЕКЦИЯ ВРАЦА   ЩЕ  ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ  НА  СЕРВИТУТНАТА  ЖП -ИВИЦА  ПО ЛИНИЯТА БРУСАРЦИ – МЕДКОВЕЦ
С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.На 12 и 13.05.2015  г. от  7.00 до 10.00 часа,  
ЩЕ   СЕ ПРОВЕДЕ  ТРЕТИРАНЕ НА  СЕРВИТУТНАТА  ЖП-ИВИЦА  
ПО ЛИНИЯТА  МЕДКОВЕЦ – МЪРЧЕВО  С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.
  КАРАНТИНЕН СРОК – 30 ДНИ ПРИ ДОЗА 3% РАЗТВОР.

Четвъртък, 23 Април 2015 14:08

О Б Я В А

Написана от

О  Б  Я  В  А


    На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 год., Наредба № Iз – 1669 от 17.08.2012 год. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях и Решение № 170 от 25.07.2013 год. на Общински съвет – село Медковец

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в доброволно формирование „ЩИТ 112“ на община Медковец, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях.

                                              ОБЯВА

 

за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за
резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

 

файла в .pdf формат

О  Б  Я  В  А


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ  
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА


    ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ   ГР. ВРАЦА – 35 ДЛЪЖНОСТИ.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОФИСА ПО ВОЕНЕН ОТЧЕТ
МОНТАНА.

КРАЕН СРОК  26.ФЕВРУАРИ.2015 година


ТЕЛЕФОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

096 / 300 475;  096/300 922;

 

обявата в pdf формат

Страница 8 от 10