Новини

Новини (246)

Петък, 12 Юни 2020 08:54

ПРОТОКОЛ

Написана от


от проведена среща във връзка с изпълнението на проект „СОУ „Отец Паисий” – с. Медковец”

Протокол от работна среща на 10.06.20г.

Линеен график

Петък, 29 Май 2020 10:51

ЗАПОВЕД №86 / 29.05.2020 г.

Написана от

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със заповед № РД-01-272 от 20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването,

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се възобнови приема на деца в детските градини на територията на общината, считано от 01.06.2020 г.
2. Директорите да създадат правила на работа, при строго спазване на дадените предписания и мерки за организиране на дейностите в детските градини, с цел да се осигури безопасна и здравословна среда за децата и персонала.
3. Родителите са длъжни писмено да декларират, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата за работа в детската градина /ясла/.
4. Директорите да запознаят срещу подпис педагогическия, медицинския и непедагогическия персонал, с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да следят за стриктното им спазване. Да се проведе извънреден инструктаж за работа в условията на епидемична обстановка.
Контролът по изпълнението на заповедта ще бъде упражняван от кмета на община Медковец.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица и населението за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Вярно с оригинала при община Медковец.

РУМЯНА ДИНЧЕВА
Секретар на община Медковец

Вторник, 21 Април 2020 14:15

ПОКАНА

Написана от

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ, МАНДАТ 2019 – 2023 г., НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ

на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА

ОТПРАВЯ ПОКАНА

към жителите на община Медковец, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 21.05.2020 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на община Медковец за
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ, МАНДАТ 2019 – 2023 г., НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на Общински съвет Медковец – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в деловодството на Общинския съвет.

 

Мотиви на проект Обс Правилник

Правилник за дейноста на Общински съвет Медковец

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020г.“

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Медковец сключи договор с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020г.“

Кандидат-потребителите трябва да са представители на една от следните целеви групи:
1. уязвими лица, в това число и възрастни над 65 год., без доходи или с доходи под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях.
2. лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
3. лица, поставени под задължителна карантина, с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната.

За идентифициране на лица от тези групи гражданите могат да подават сигнали в общинска администрация в Центъра за услуги и информация на гражданите-ЦУИГ , както и на телефон: тел. 09727/20 96; 09724/99 54 и 0887 188117, а за населените места в рамките на работното време:
Медковец: 09727/23 23 и 09724/99 46
Расово: 09720/99 47 и 09721/ 99 62
Аспарухово: 09718/51 64 и 09720/99 58
Сливовик: 09721/99 61 и 09721/99 63
Пишурка: 09720/99 45

Петък, 03 Април 2020 11:53

ЗАПОВЕД №70 / 03.04.2020г.

Написана от

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с обявеното извънредно положение в цялата страна и възникналата необходимост за помощ при пазаруване на нуждаещи се лица, включително и на такива, които са поставени под карантина, както и с цел предотвратяване на разпространението на заразата от Коронавирус /COVID -19/,

Н А Р Е Ж Д А М

I. Определям служебни лица от ОА – Медковец, които да извършват дейности, свързани с доставка по домовете на продукти от първа необходимост /храни, лекарства и др./ на нуждаещите се лица, както следва:
за с. Медковец:
1. Радослава Борисова - здравен медиатор
2. Биляна Замфирова - обществен възпитател
3. Венелин Иванов – шофьор.

Служителите трябва да са оборудвани с лични предпазни средства, да спазват необходимата дистанция при общуване и да бъдат инструктирани за условията за работа и поведение в обстановка на обявена епидемия.
II. Кметовете на населените места да издадат подобна заповед и да определят лица, които ще окозват помощ при пазаруване и доставка на нуждаещите се граждани, вкл. и на поставените под карантина.
III. Телефони за подаване на заявки са вече обявените на сайта на общината:

Община Медковец: денонощно на тел. 09727/20 96; 09724/99 54 и 0887 188117
В рамките на работното време:
Медковец: 09727/23 23 и 09724/99 46
Расово: 09720/99 47 и 09721/ 99 62
Аспарухово: 09718/51 64 и 09720/99 58
Сливовик: 09721/99 61 и 09721/99 63
Пишурка: 09720/99 45
IV. Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от кмета на общината и кметовете на населените места.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се обяви на населението.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Четвъртък, 02 Април 2020 18:40

ЗАПОВЕД № 69 / 02.04.2020 г.

Написана от

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец,
във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България и с последните препоръки на Националния оперативен щаб,
както и с цел да бъде запазено здравето и безопасността на жителите на община Медковец в условията на пандемията от „COVID – 19“ и по повод наближаващите Великденски празници,


Н А Р Е Ж Д А М

Богослуженията на територията на община Медковец да се провеждат при строго спазване на следните правила:

1. Всички граждани да носят предпазни маски и ръкавици.
2. Да спазват дистанция най-малко 2 /два/ метра един от друг.
3. Да изпълняват препоръките на свещениците и служителите в храмовете.

За неизпълнение на заповедта и за всички други нарушения на обществения ред ще бъдат налагани санкциите, предвидени от Наказателния кодекс на Република България – Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Контролът върху изпълнението на заповедта ще бъде упражняван съвместно от кмета на общината, кметовете на населените места и служителите на Полицейски участък – Медковец.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на гражданите и на посочените служебни лица.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Вторник, 24 Март 2020 13:08

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Написана от

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.
Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.
Обръщам към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.
Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора, като при необходимост да разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и други.
Вероятно от доброволна помощ ще се нуждаят и българските лекари и медицински персонал, както и служителите от Регионалните здравни инспекции, които поемат най-тежките случаи, с риск за своя живот и здраве и този на членовете на техните семейства.
Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове и навсякъде, където има струпване на хора.
Ако сте готов да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. или позвънете на телефони: 09727/23 23; 09727/20 96.
Важно е да посочвате вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка.
За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани при възникване на необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.
Остава ни надеждата, че отговорността на всеки от жителите на общината и стриктното спазване на предприетите ограничителни мерки ще подпомогнат усилията на всички нас за справяне с трудната ситуация. Въпреки това сме длъжни да бъдем подготвени.
В момент на кризи ние не веднъж сме доказвали, че можем да бъдем единни, да си помагаме взаимно и да се справяме с далеч по-големи рискове и опасности. Сигурен съм, че с общи усилия, с готовността на всеки да помогне, ще се справим с епидемията, която променя живота на целия свят.

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Петък, 20 Март 2020 14:11

Заповед №59 20.03.2020 г.

Написана от

З А П О В Е Д           

№ 59
20.03.2020 г., с. Медковец

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър - председателя на Република България, Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра за здравеопазването и на основание чл. 44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям и допълвам моя Заповед № 53/17.03.2020г., с която е актуализирана и допълнена моя Заповед № 49/13.03.2020г., както следва:
Създава се т.10, със следното съдържание:
„т.10. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република. Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване на територията на община Медковец, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол.“
2. Всички стопански субекти на територията на община Медковец продължават работата си, при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в моя Заповед №53/17.03.2020г.
3. В останалата си част, моя Заповед № 53/17.03.2020г., с която е актуализирана и допълнена моя Заповед № 49/13.03.2020г.,остава непроменена.
Заповедта да се съобщи на всички организации и институции, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, както и да се публикува на официалния сайт на община Медковец.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА възлагам на Началника на Полицейски участък – Медковец да отговаря за спазването на обществения ред, както и контрола по настоящата заповед, с която са изменени мои заповеди №53/17.03.2020 г. и № 49/13.03.2020г., като срещу нарушителите бъдат предприети мерки за образуване на административно-наказателни производства по реда на ЗАНН.

Инж.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ: /ПП/
Кмет на община Медковец

Вярно с оригинала при община Медковец.

РУМЯНА ДИНЧЕВА:
Секретар на община Медковец

Сряда, 18 Март 2020 13:29

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

СЪОБЩЕНИЕ!

Община Медковец съобщава, че във връзка с въведеното извънредно положение в Република България, отменя, считано от 16 март 2020 г., всички насрочени по-рано публични обществени обсъждания и работни срещи. Достъпът на граждани в сградите на общината и кметствата се осъществява при изключително строг пропускателен режим.
За подаване на заявления за издаване на документи и всякакви други въпроси могат да се използват официалните електронни адреси на общината и кметствата:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /за кметско наместничество Пишурка/.

Всички граждани и фирми, които имат въпроси относно противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на COVID – 19, могат да ги задават на:

• телефонния номер на Национална система 112
• Министерство на здравеопазването: денонощно на телефон 02/ 807 87 57. Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалната интернет страница на МЗ в рубриката „Информация за коронавирус COVID-19/За граждани и За медицински специалисти“
• РЗИ – Монтана: за информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19: тел. 0882 301083 и 096/39 17 33
• Община Медковец: денонощно на тел. 09727/20 96; 09724/99 54 и 0887 188117

В рамките на работното време:
Медковец: 09727/23 23 и 09724/99 46
Расово: 09720/99 47 и 09721/ 99 62
Аспарухово: 09718/51 64 и 09720/99 58
Сливовик: 09721/99 61 и 09721/99 63
Пишурка: 09720/99 45