Новини

Новини (259)

Фирма ЕТ„Деси –Светла Симеонова“, гр. Варна
уведомява собствениците на пчелни семейства, че в периода

от 07.03.2020г. до 09.03.2020 г. /вкл./ и
от 10.03.2020г. до12.03.2020г. /вкл./
от 08.00ч. до 22.00 ч.

в землището на село Сливовик ще се проведе третиране на ОВЕС- срещу плевели, с препарат БИАТЛОН 4Д-4мл/дк. няма карантинен срок.

Подлежащите на третиране терени се намират в землището на с. Сливовик, в местностите „Гладно поле“и Ливадите. Вземете мерки за пчелните семейства

Четвъртък, 20 Февруари 2020 13:20

ОБЯВЛЕНИЕ НП

Написана от

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка със стартиране на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Медковец приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.
1.Целевата група попадаща в изпълнението на Националната програма е:
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.
На какво трябва да отговарят потребителите желаещи да бъдат включени в програмата:
• Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
• Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
• Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
• Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
• Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
• Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
• Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
• Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
• Да не са включени в механизма лична помощ;
• Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.
Потребителите на социалната услуга, или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа в Центъра за информация и услуги на гражданите в община Медковец, както и в кметствата на населените места до 28.02.2020г.

2. Кандидатите за домашни помощници ще бъдат насочени към Програмата от Дирекция „Бюро по труда“- офис Медковец

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Четвъртък, 20 Февруари 2020 10:13

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

ОБЯВЛЕНИЕ


за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на община Медковец, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец на основание чл.26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 23.03.2020 год. от 9,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на община Медковец.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

 

МОТИВИ

ДОКЛАДНА

Неделя, 12 Януари 2020 10:54

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Написана от

П О К А Н А
ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на чл. 82, ал. 2 от ЗПФ и чл.16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и с участието на местната общност.
Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2020 г.
Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общините в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряването на условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.
Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност.
Във връзка с това кметът на община Медковец – инж.Венцислав Евгениев, кани общинските съветници, кметовете на кметства, директорите на училища и детски градини, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност да участват в обществените обсъждания на проекта на бюджета, като изразят своите мнения, препоръки и предложения за проекта на Бюджет 2020 година и прогнозата за 2021 и 2022 година.
Писмените предложения могат се подават на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в деловодството на община Медковец от 08,30 часа на 13.01.2020г. до 16,00 часа на 17.01.2020 г. / през работно време/, както и устни предложения по време на обществените обсъждания.
Материалите за общественото обсъждане са на разположение в община Медковец в Бюджетната комисия на ОА при община Медковец. За справки- Зам.кмет- инж.Иван Иванов.
Публичните обсъждания ще се проведат на 20.01.2020 г. (понеделник) по населени места, както следва:
от 9,00 часа в Младежки клуб с. Аспарухово
от 11,30 часа в Залата за гости с.Расово
от 14,00 часа в Кметство с.Пишурка
от 15,30 часа в Библиотеката на с.Сливовик
от 17,30 часа в заседателната зала на община Медковец.
Задължения на кметовете по населени места е да уведомят жителите на съответните населени места по подходящ начин и да осигурят помещенията.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

 

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ В МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Вторник, 07 Януари 2020 14:18

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от
Вторник, 12 Ноември 2019 09:40

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

НА 15.11.2019 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 10,00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ С ДНЕВЕН РЕД:
• ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СЪВЕТНИЦИТЕ – МЕДКОВЕЦ.

Страница 11 от 19