Съобщения

Съобщения (123)

Читалища

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и
технологии

към документа

Четвъртък, 10 Април 2014 06:57

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

С  Ъ  О   Б  Щ   Е   Н   И   Е


За изработване на проект на нормативен акт  от  ЗУТ  за  приемане от ОбСС – Медковец.
 
    Във връзка с изпълнение на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 /Глава III/ от ЗНА,  уведомяваме

заинтересованите  лица,  че могат  да подават всеки работен ден до 24.04.2014 г.  мнения,

становища и възражения в Техническа служба на община Медковец.    

към документа

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за гранулиране на люцерна и складови помещения в имот № 206 004 -с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана".


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


В община Медковец постъпи уведомление с наш вх. № П02-377/11.08.2016 г., от Иван Георгиев Велков за инвестиционно намерение "Изграждане на цех за гранулиране на люцерна и складови помещения в имот № 206 004 - с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана".
При реализирането на проекта не се очакват вредни емисии и замърсяване на въздуха. Няма отпадъчни води и опасни химични вещества.
 
Инж. Венцислав Евгениев ' Кмет на община Медковец

Мнения, становища и възражения относно инвестиционното намерение
могат да се представят до 26.08.2016 г. в ЦИУГ на община Медковец.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


           Относно: Промяна в Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти за

търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана
          Във връзка с искане на Окръжна прокуратура гр.Монтана за отмяна на разпоредбите на

чл.5, ал.2, чл.8, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти

за търговия и други обслужващи дейности и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана информираме заинтересованите лица, че е извършена

промяна в горецитираните членове, съгласно разпоредбите на ЗУТ.
        Наредбата е на разположение в техническа служба на община Медковец.

АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Четвъртък, 28 Юли 2016 09:54

Агенция за социално подпомагане

Написана от

Във връзка с одобрено финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“  по Оперативна програма за храни и/или основно материална подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г., община Медковец сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0031-С01. В рамките на договора от 11.05.2016г. до 30.09.2016г. ще се предоставя безплатно топъл обяд на 54 потребители от следните целеви групи:
1.    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП,
2.    Самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност.

Неделя, 15 Май 2016 05:27

ЧЕЗ

Написана от

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Област Монтана

Община Медковец  
На 16.05.2016 г. /12:30 - 16:00 ч./ - Медковец Андрей Конов 2, 3; Антим Първи 1, 13, 15, 19, 21,

24, 25, 30, 32; Борис Дяволски 1, 2, 6, 8; Васил Левски 11, 15, 4, 5, 6, 7, 9; Видинска 1, 10,

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 30, 4, 7, 8, 9; Георги Димитров 24, 26;

Дано Опинчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 48, 5, 6, 7, 9;

Извън Чертата на с.то Селстопсграда; Константин Величков 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Майор Ванков 1, 2, 6, 7, 8, 9; Неофит Бозвели 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 11, 21, 5; Тодор

Данков 1, 4; Христо Ботев 148, 150, 156, 164, 61, 63, 71, 73, 77, 81, 87; Ъгъла С ул. Евст.

Априлов и Данчо Опинчев

Вторник, 10 Май 2016 16:09

„Арт Фокус“ ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!


Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 11.05.2016 г. до 16.05.2016 г. /вкл./
от 8.30 до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на зърнени култури
срещу плевели, с наземна техника,
с препаратите  Експрес, Пулсар, Хемнико,
 Фузилат Форте и Арат
Карантинен срок – 30 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират в местността
до поделението, на отстояние 5 км от селото.

Петък, 22 Април 2016 14:25

УВЕДОМЛЕНИЕ

Написана от

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ГР. МОНТАНА.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685


УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец има следното инвестиционно предложение:

Откриване на процедура за промяна на начина на трайно ползване на имот с                     № 213002, в землището на с. Расово, м. „Греда“ собственост на община Медковец. Начин на трайно ползване по скица: пасище, мера с площ от 2.915 дка.


Към документа

Неделя, 17 Април 2016 04:44

ЧЕЗ

Написана от

На 20.04.2016 г. /09:45 - 10:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец Извън Регулацията Пс
Ha 20.04.2016 r. /15:45 - 16:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец Извън Регулацията Пс

Четвъртък, 07 Април 2016 14:06

Железопътна линия Видин – София

Написана от

Изх.№ ОП - 04 - 13
            06.04.2016 г.

                       Съобщаваме Ви, че във връзка с изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда и съгласно указанията на Министъра на околната среда и водите, посочени в писмо изх.№ОВОС-39/07.08.2015 г.  е изготвена ИНФОРМАЦИЯ  по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение  на Държавно предприятие „НКЖИ“ за „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин – София: Актуализация на идеен проект за участък II: Медковец – Руска Бяла“ и участък „Руска Бяла – Столник“.
                    Информацията е на разположение на заинтересованите лица  в техническа служба на община Медковец в 14-дневен срок, считан от 07.04.2016 г.

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ:/пп/
Кмет на община Медковец

Страница 7 от 9