Съобщения

Съобщения (123)

Неделя, 20 Март 2016 09:12

ЧЕЗ

Написана от

На 21.03.2016 г. /понеделник/
от 9.00 до 12.00
и от 13.00 до 16.00 часа
районът на трафопост № 1
на ул. „Митрополит Неофит“
ще бъде
БЕЗ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ!

ЧЕЗ „Разпределение България” АД

Неделя, 21 Февруари 2016 06:34

ЧЕЗ

Написана от

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Област Монтана

Община Медковец    
За периода 22-26.02.2016 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Расово Адалберт Антонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 6; Ген. Скобелев 1, 2, 3, 4, 5; Замфир Хаджийски 1, 10, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Любен Каравелов 33; Людмила Живкова 1, 12, 14, 3, 4, 6, 8; Младен Йорданов 10, 16, 28, 3, 4, 6, 8; Панайот Хитов 7; Първи май 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33; Стефан Караджа 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6; Тодор Каблешков 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 8; Христо Смирненски 2; Цветан Йонов Бояджиев 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43

Четвъртък, 17 Декември 2015 16:07

УВЕДОМЛЕНИЕ

Написана от

УВЕДОМЛЕНИЕ

за планове, програми, проекти

УВЕДОМЛЕНИЕ 1 в pdf формат
УВЕДОМЛЕНИЕ 2 в pdf формат

Петък, 27 Ноември 2015 14:26

СЪОБЩЕНИЕ БЮДЖЕТ 2016

Написана от

П О К А Н А

За обществено обсъждане
на проект за Бюджет – 2016 на община Медковец


На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16 и 17 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, община Медковец отправя към жителите на общината, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност покана за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Медковец за 2016 г.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2016 г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели и приоритети, с решаването на конкретни проблеми от местно значение и с подобряване условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 04.12.2015 г. (петък) от 14.30 часа в заседателната зала  на община Медковец.

Проектът на Бюджета на община Медковец за 2016 г. е публикуван на интернет- страницата на общината: www.medkovec.bg.

    
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Понеделник, 02 Ноември 2015 14:59

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Написана от

На  основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-20-82/30.10.2015 г. на Областния управител на област Монтана и на Решенията на Общинската избирателна комисия – Медковец,за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, ОИК – Медковец съобщава, че на 04.11.2015 г. /сряда/ от 10.30 часа в Заседателната зала на община Медковец ще се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет, което ще премине при следния

Дневен ред:

Инвестиционно предложение за "Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София":Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

За заинтересованите лица повече информация в община Медковец ул."Г.Димитров" 26

Сряда, 07 Октомври 2015 07:33

Становище по екологична оценка

Написана от

Становище по екологична оценка документът в pdf формат.

Петък, 18 Септември 2015 03:24

Басейнова дирекция

Написана от

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от  Закона за водите
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1,т.1, б."ж" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова  Дирекция „ Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи…

Съобщението в .pdf формат

Петък, 24 Юли 2015 14:15

Проект за изменение на ПУП

Написана от

изх.№ ОП-04-24    21.07.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                             На  основание   чл.129, ал.2   от   ЗУТ   Ви  съобщаваме,  че  със   заповед  № 90/21.07.2015 год.  на  Кмета  на    Община  Медковец  е  одобрен  Проект за изменение на ПУП –ПЗ и ПР  за  имот пл.№1861 от кв.66  по плана на с.Медковец, община Медковец.
                     Заповедта  подлежи  на  обжалване  по  реда  на  АПК  пред  Административен съд – гр.Монтана
                     


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Главен архитект на община Медковец

Вторник, 07 Юли 2015 14:01

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕДКОВЕЦ

Написана от

Общински съвет – Медковец
обявява подбор на кандидати за съдебни заседатели в
Районен съд – Лом с мандат 2015 – 2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Страница 8 от 9