Съобщения

Съобщения (119)

Вторник, 13 Декември 2016 16:14

Промяна в наредба

Написана от

13.12.2016 год.  Наредба за определяне размера на местните данъци на община Медковец.
Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси/Нов,ДВ,бр.32 от
2016 год.,в сила от 01.01.2017 год./ и на основание чл.61Ф от ЗМДТ.
      Допълнения:
Данък върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граница от 300 лв. до
1000 лв.

Четвъртък, 01 Декември 2016 15:44

железопътен участък Видин – Медковец

Написана от

Изх.№ ОП 04-65
        01.12.2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Уведомяваме Ви, че със заповед на Изпълнителния директор на

Агенцията по геодезия, картография и кадастър №РД-18-94 от 12.08.2016 г.

са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на

група поземлени имоти по трасето на железопътен участък Видин –

Медковец, попадащи в землището на с.Медковец, община Медковец.
           Съгласно §4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР дейностите на общинската

администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на

скици от тях за съответната територия се прекратяват.
           Справки, услуги и издаване на скици за имоти по трасето на

железопътен участък Видин – Медковец, попадащи в землището на с.Медковец

ще се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър

гр.Монтана, пл.“Жеравица“ №3, ет.3.


ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ:/пп/
Кмет на община Медковец

Четвъртък, 13 Октомври 2016 07:36

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

Проект за изменение на чл.5, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Във връзка с изпълнение на чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗНА, уведомяваме заинтересованите лица, че могат да подават всеки работен ден до 27.10.2016 г.  мнения, становища и възражения в общинска администрация при Мариана Атанасова(ст. екс. ЕП-ДФО, ОСиЗ).

Вторник, 25 Октомври 2016 14:20

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

На основание Решение № 57 от 21.10.2016 г. на РИК – Монтана на

31.10.2016 год. от 13,30 часа в зала „Артанес“  с. Медковец ще се

проведе обучение на членовете на СИК за община Медковец.
    Присъствието на всички членове е задължително.

Събота, 08 Октомври 2016 06:08

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

Написана от

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“

Във връзка с подписано допълнително споразумение №1 към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0031-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“  на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г., община Медковец ще продължи да предоставя безплатно топъл обяд от 01.10.2016г. до 30.04.2017г. на 54 потребители от следните целеви групи:
1.    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП,
2.    Самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност.

Вторник, 27 Септември 2016 14:27

ПРИЕМНА

Написана от

ПРИЕМНА на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация
на 28.09.2016 г. от 10:00 часа
място: Заседателна зала на община Медковец

Сряда, 21 Септември 2016 15:19

РИОСВ

Написана от

Становище по екологична оценка

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26
Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg
Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: : „ Реконструкция на общински път МОN1132 /III-114/ - Сталийска махала – граница община /Лом-

Медковец/ - Аспарухово- Расово- /II-81/ от км. 0 + 000 до км. 7 + 850, общ. Медковец“.
 
1. Резюме на предложението-
     Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно- експлоатационни  качества и

носимоспособността на настилката и пътното тяло , подобряване на отводняването на разглеждания участък

и подобряване на комфорта на
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом.
Изготвен  е План за управление на строителните отпадъци.  
Не се засяга защитена зона. Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.                       Не

се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство.
Не се налагат отчуждителни  мероприятия .
Материалите които ще се използват са описани в проектното предложение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685


Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: „Благоустрояване на уличната мрежа в с. Медковец,  общ. Медковец,               обл. Монтана“ –

ул. „Дунав“ от ОТ 158 до ОТ 305“.

1. Резюме на предложението-
     Предвижда се цялостен ремонт на улица „Дунав“ в регулация на селото. Настилката е разрушена

изцяло.   
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом. Изготвен  е План за управление на строителните отпадъци.
Не се засяга защитена зона. Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.                       Не

се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство.
Не се налагат отчуждителни  мероприятия .
Материалите които ще се използват са описани в проектното предложение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: „Благоустрояване на уличната мрежа на с. Расово, общ. Медковец“ – първи етап.

1. Резюме на предложението-
    За първи етап се предвижда да се реконструират основните улици на селото през които преминава

трафикът за влизане и излизане от селото.Предвижда се цялостен и/или частичен ремонт на 9 /девет/ бр.

улици всички в регулация на селото.Настилката е разрушена с неравности поради значителното транспортно

натоварване.   
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци.  
 

Страница 6 от 9