Съобщения

Съобщения (119)

Сряда, 07 Май 2014 15:36

Минимална помощ за пчеларите

Написана от

Предоставяне на помощ с оглед лошите метеорологични условия.

 

документа в .pdf формат

Четвъртък, 01 Май 2014 15:21

Избирателите с трайни увреждания

Написана от

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

        Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия /чл. 37, ал. 1 от ИК/, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец до 04.05.2014 г. включително. За целта е необходимо да се свържат с дежурния служител /охраната/ в община Медковец или да се обадят на следните телефони:

0882 293685 –Румяна Динчева

0885 318961 – Тотка Маркова

0887 846119 – Соня Кръстева.

Вторник, 29 Април 2014 17:33

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Написана от

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че с издадена заповед №ДС-12-1/23.04.2014 г. на Областен управител на област Монтана е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект „Оптична кабелна линия с.Расово - с.Комощипа, разположен на територията на общините Якимово и Медковец, област Монтана

Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.

 

АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА

/ Гл. архитект на община Медковец/

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 05.03.2014 г. от 10 ч., в Заседателната зала на община Медковец бе проведена начална пресконференция във връзка с дейностите по проект „Община Медковец – компетентна и съвременна”, съгласно договор за безвъмездна финансова помощ № 13-22-58/14.01.2014 г., приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

информационен лист                    презентация

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

за проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС и приложения към него на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“

 

 

На 03.07.2013г., в 15.30 часа, в община Медковец, на адрес с. Медковец, ул. "Георги Димитров" № 26, Заседателна зала, се проведе среща за обществено обсъждане Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приложен към него Доклад за оценка на степента на въздействие (ОСВ) на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България”.

 

                                                                                                                                                                                      Препис!      

З А П О В Е Д       №   75 / 26.06.2013 г.

 

 

                В изпълнение наизискванията на чл. 6, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и разпоредбите на чл.12 от Наредба № І3-1053/19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделски земи и писмо с изх. № РД-34-64-/1//24.06.2013 г. на ВрИД Областен управител на област Монтана

 

                                                                                                ПРЕПИС!     

        

   З А П О В Е Д     №   58 / 07.05.2013 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

Страница 9 от 9