Община Медковец
Сряда, 10 Април 2024 09:15

ГРАФИК ПРЪСКАНЕ БДЖ

обява  третиране на плевели по ЖП линията 10042024

Вторник, 09 Април 2024 11:28

П О К А Н А

ПОКАНА 09042024

Четвъртък, 04 Април 2024 14:22

ПОКАНА

ПОКАНА 08042024

Вторник, 02 Април 2024 11:57

ОБЯВА-КОНКУРС

за длъжността Директор на дирекция, специализирана администрация

I. Изисквания за заемане на длъжността
1.1 Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в КДА
1. Образователна степен: магистър
2. Ранг- III младши
3. Професионален опит: 4 години (включва времето, през което служителят е извършвал дейности в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика в раздел ІV.
4. Вид правоотношение- служебно
1.2 Специфични изисквания за заемане на длъжността- предвидените в чл. 7 от ЗДСл
1.3 Допълнителни изисквания за длъжността
Необходими компетентности: управленска компетентност, стратегическа компетентност, лидерска компетентност, умения за работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултатите, фокус към клиента и професионална компетентност (познава структурата и функциите на администрацията, принципите правилата на нейната дейност)
Компютърни умения- добри компютърни умения с текстообработващи програми WORD и EXCEL, да познава специализирани информационни продукти.

 

Вторник, 02 Април 2024 11:52

ОБЯВА-КОНКУРС

 за длъжността „Младши експерт оперативни програми и европейски фондове“- 2 щатни бройки

Вид на правоотношението: трудово правоотношение на 8 часов работен ден
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. образование – висше, степен бакалавър,
1.2. професионален опит – не се изисква, ако има такъв е предимство
1.3. специфични изисквания, установени с нормативен акт: да отговарят на изискванията на чл.107а, ал.1 от КТ;
1.4. да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
1.6. да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определената длъжност и да не са поставени под запрещение.

2. Допълнителни изисквания и квалификации:
2.1. познания в работата на общинска администрация;
2.2. компютърни умения
2.3 умения да координира сложни и продължителни проекти;

Понеделник, 01 Април 2024 13:34

ОБЯВА-ВОДОПРОВОД

 

obiava vodoprovod 20240401

 

РАБОТНИЯТ ПРОЕКТ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8:30 Ч. ДО 16:00 Ч.

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА (ОВОС) РИОСВ

Четвъртък, 07 Март 2024 14:07

ОБЯВЛЕНИЕ

за Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 08.04.2024 год. от 11,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

ВЕРОМИР СПАСОВ
Кмет на община Медковец

 

Докладна актуализация наредба

Калкулация

Уведомление и мотиви

Събота, 02 Март 2024 16:11

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

3mart2024 1

Сряда, 28 Февруари 2024 11:08

П О К А Н А

3mart2024

Страница 2 от 52