Община Медковец
Сряда, 08 Юни 2022 09:54

ПОКАНА МИГ

за участие в работна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група /МИГ/ на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/
Уважаеми дами и господа, представители на местна власт, земеделски производители, представители на бизнеса, НПО, читалища, уязвими групи, общности на малцинства и други,
Община Медковец Ви кани да вземете участие в работна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група /МИГ/ на териториите на Община Медковец и Община Монтана (за Община Монтана, включваща само населените места без общински център – град Монтана, с население над 30 000 души в строителните му граници).
Община Медковец ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Медковец – Монтана.
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., а именно:
• Подпомагане процеса по създаване на местна инициативна група на територията на двете общини;
• Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
• Подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
• Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещето прилагане на стратегията за ВОМР;
• Подкрепа за информиране на местното население, относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд.
Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта са регистрирана Местна инициативна група и разработена Стратегия за ВОМР.
Работната среща за формиране на партньорство ще се проведе на 16.06.2022 г. от 11,30 часа в Общинска приемна зала на II етаж от сградата на Община Медковец, с. Медковец, ул. Георги Димитров № 26.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Вторник, 13 Септември 2022 13:27

Да изчистим България заедно

Уважаеми граждани на община Медковец!

Във връзка с кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно!“, Ви каним да се включите заедно с нас в почистването на населените места от общината на 17 септември 2022 г.
Повече информация можете да получите в ЦАО – с. Медковец, в кметствата по селата и на телефон 09727/23-23.

БЪДЕТЕ АКТИВНИ,
ЗА ДА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА!

Общинска администрация - Медковец

И НИЕ СЕ ВКЛЮЧИХМЕ !

307239094 462234412623141 7103480238326187686 n

307840935 1100861047208748 3973576141378100347 n

Петък, 09 Септември 2022 22:47

ПОКАНА

от Николай Филипов – Председател на Общински съвет - Медковец

към жителите на община Медковец, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в
общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнението на Бюджета на община Медковец за 2021 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Медковец организира обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнението на Бюджета на община Медковец за 2021 г. и кани жителите на община Медковец, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в него.

Заинтересованите страни могат да подадат своите писмени становища, мнения и препоръки от 09.09.2022 г. до 19.09.2022 г. до 16.30 часа. в деловодството на Общински съвет - Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 26 и изразяване на обществено мнение посредством официалната електронна поща - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Общественото обсъждане ще се проведе на 20.09.2022 г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация.

Желаещите могат да се запознаят с материалите по отчета на интернет страницата на общината - https://medkovec.bg/index.php/administratziya/godishen-finansov-otchet/2021

С уважение,
НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ
Председател на Общински съвет Медковец

Петък, 02 Септември 2022 09:19

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

                                           ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


На 6 септември 1885 г. България рискува и печели. Пловдив става български, заедно с Бургас, Сливен, Ямбол и едва възстановяващата се от пепелищата Стара Загора. България печели тогава, когато действа със самостоятелна дързост, а не се страхува.

 

6sept

*Рядка пощенска картичка, изобразяваща възторга на народа в Пловдив след провъзгласяване на Съединението и тържествения марш на доброволци от всички краища на страната, събрали се да защитят своето дело.

О Б Я В А

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 223 от 05.08.2022г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Медковец ще се проведе, в сградата на Общинска служба по земеделие - Медковец:

на 12.08.2022г. от 10.00 ч. – за всички землища в общината.

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на Община Медковец и в сградата на Общинска служба по земеделие – с. Медковец. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Медковец и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.

Председател на комисията по Заповед № 223/05.08.2022 г.: .........../П/........

/Началник ОСЗ с. Медковец Силвия Николова/

О Б Я В А

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 223 от 05.08.2022г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Медковец ще се проведе, в сградата на Общинска служба по земеделие - Медковец:

на 12.08.2022г. от 10.00 ч. – за всички землища в общината.

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на Община Медковец и в сградата на Общинска служба по земеделие – с. Медковец. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Медковец и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.

Председател на комисията по Заповед № 223/05.08.2022 г.: .........../П/........

/Началник ОСЗ с. Медковец Силвия Николова/

Страница 10 от 52