Четвъртък, 02 Април 2015 15:44

На вниманието на земеделските производители !!!

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Областна дирекция "Земеделие" Монтана Ви уведомява за реда, относно установяване на щети по земеделски

култури от неблагоприятни климатични условия.


При настъпило неблагоприятно климатично условие,всеки земеделски производител или стопанин може да

подаде писмено заявление за извършване на обследване на площите с култури. Заявленията се подават в

Общинските служби по земеделие /ОСЗ/ или Областна дирекция „Земеделие" /ОДЗ/ по местонахождение на

имотите. В заявлението се посочват номерата на парцелите по ИСАК. След получаване на заявлението за

оглед на щетите, сформираната експертна комисия извършва обследване на културите. Експертна комисия

установява щетите и издава протоколи.


-    Констативен протокол за 100% унищожени култури по образец (Протоколът се връчва на

земеделския производител след констатиране, че признатата за пропаднала площ е: окосена за

животните, разорана или презасята с други култури.)
-    Под 100% щети по културите, експертната

комисия издава обикновен протокол със свободен текст. Протоколът не може да се използва за

изплащане на обезщетение, а служи за други цели /при застраховка, договорни отношения, за Разплащателна

агенция при форсмажорни обстоятелства, НАП и др./
Предвид неблагоприятните климатични условия през есента, довели до преовлажняване на почвите и

невъзможността на стопаните да приберат реколтата от пролетните култури и да извършат своевременна

обработка на площите, и сеитба на есенници, което може да доведе до нарушаване изискването на

Национален стандарт 1.1 от утвърдените национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско

и екологично състояние, то експертните комисии издават обикновени протоколи за доказване на

форсмажорното обстоятелство. В тази връзка Ви информираме, че експертна комисия

на територията на област Монтана е сформирана, съгласно Заповед № 90/24.02.2015 г. на директора на

ОД „Земеделие" Монтана и при постъпили заявления от земеделските стопани по указания ред, същата ще

извърши оглед на площите и издаде съответните протоколи.

Прочетена 7335 пъти