Понеделник, 05 Януари 2015 13:35

Проект " Повишаване квалификацията на служителите в община Медковец чрез обучения "

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


            На 30.12.2014г. /вторник/ от 11.00ч. в заседателната зала на  община Медковец се проведе начална пресконференция на проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", по  договор за безвъзмездна финансова помощ №М 13-22-76/07.08.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

Презентацията в  pdf формат

Прочетена 5626 пъти