Вторник, 30 Декември 2014 13:15

Отмяна на бедственото положение

Написана от
Оценете
(0 гласа)

                                       З А П О В Е Д                               Препис!

130 / 30.12. 2014 г.

На основание чл.44 ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.49, ал.1 и чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия,  поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедствено положение на територията на Община Медковец, изразяващи се в спиране на ураганния вятър, разчистване на снегонавяванията в района на третокласен път 81057 Лом-Расово-Медковец-Сливовик-Славотин-Монтана и четвъртокласен път Расово-Аспарухово-Сталийска махала и овладяване на бедствието,

Н А Р Е Ж Д А М:


1. Отменям обявеното с моя заповед № 129/29.12.2014г. бедствено положение на територията на община Медковец, считано от  10:00 часа на 30.12.2014г. /вторник/.

2. Прекратявам  изпълнението на Общинския план за защита при бедствия в частта  „Усложнена зимна обстановка”.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Областен управител на Област Монтана, всички длъжностни лица и гражданите на община Медковец.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Николай Динчев – ст.експерт ОПЕФ и ГЗ.

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец      ПП.........................

Прочетена 5912 пъти