Четвъртък, 12 Юни 2014 00:00

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Написана от
Оценете
(0 гласа)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев

кмет на община Медковец

Относно: Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за периода 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от общинската програма за околна среда и се разработва, приема и отчита по реда на глава пета от Закона за опазване на околната среда.    Чрез тази програма се цели да се постигне екологосъобразно управление на отпадъците в общината.

Програмата е разработена в съответствие с целите и приоритетите на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, която от своя страна кореспондира с изискванията на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците, Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци и Стратегията на общността за управление на отпадъците СОМ(96) 399final.

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата Европейска и Национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

Настоящата програма обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, формирани на територията на община Медковец.

П Р Е Д Л А Г А М

           На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 14 -дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет-страницата на община Медковец, да поканим заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за периода 2014-2020 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Медковец, на ул. „Георги Димитров” № 26. Обществено обсъждане на проекта ще се проведе на 23.06.2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на общината.

                       

Програмата в pdf формат

С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец

Прочетена 5978 пъти