Петък, 20 Март 2020 14:11

Заповед №59 20.03.2020 г.

Написана от
Оценете
(0 гласа)

З А П О В Е Д           

№ 59
20.03.2020 г., с. Медковец

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър - председателя на Република България, Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра за здравеопазването и на основание чл. 44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям и допълвам моя Заповед № 53/17.03.2020г., с която е актуализирана и допълнена моя Заповед № 49/13.03.2020г., както следва:
Създава се т.10, със следното съдържание:
„т.10. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република. Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване на територията на община Медковец, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол.“
2. Всички стопански субекти на територията на община Медковец продължават работата си, при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в моя Заповед №53/17.03.2020г.
3. В останалата си част, моя Заповед № 53/17.03.2020г., с която е актуализирана и допълнена моя Заповед № 49/13.03.2020г.,остава непроменена.
Заповедта да се съобщи на всички организации и институции, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, както и да се публикува на официалния сайт на община Медковец.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА възлагам на Началника на Полицейски участък – Медковец да отговаря за спазването на обществения ред, както и контрола по настоящата заповед, с която са изменени мои заповеди №53/17.03.2020 г. и № 49/13.03.2020г., като срещу нарушителите бъдат предприети мерки за образуване на административно-наказателни производства по реда на ЗАНН.

Инж.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ: /ПП/
Кмет на община Медковец

Вярно с оригинала при община Медковец.

РУМЯНА ДИНЧЕВА:
Секретар на община Медковец

Прочетена 3084 пъти