Четвъртък, 20 Август 2015 14:05

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.)

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. София, СО - район „Сердика", бул. „Кн. Мария Луиза" № 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участък II: „Медковец - Руска Бяла" и участък III: "Руска Бяла - Столник". Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия „Видин - София" предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Реализирането на проекта изисква значителен финансов ресурс, поради което е разработен нов актуализиран вариант на трасето на жп линията, който в по-голямата си част съвпада с предишния. Актуализацията предвижда оптимизиране на криви, радиуси, наклони и съоръжения. Дейностите включват: изграждане па нова контактна мрежа, строителство на железен път, железопътни съоръжения и изграждане на нови гари. За реализиране на проекта е необходимо провеждането на отчуждителни процедури.
Проектът трябва да осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.
Разработеният вариант на инвестиционното предложение попада на територията на областите Враца, Монтана и Софийска област.

За контакти:
Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva(5),rail-infra.bg, тел: 02/9323863

Писмени становища и мнения се приемат в ДП „НКЖИ" гр. София, бул. „Мария Луиза" № 110

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Прочетена 5993 пъти