Сряда, 06 Август 2014 00:28

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- гр.Монтана

Написана от
Оценете
(0 гласа)


                                             ОБЯВА

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 726, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 160 от 01.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А" Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Медковец ще се проведат в сградата на общински пазар с. Медковец, както следва:

 

На 08.08.2014г. от 10.00ч. - за землищата на с. Медковец и с. Сливовик

На 08.08.2014г. от 14.00ч. - за землищата на с.Аспарухово и с. Расово;

 

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на Община Медковец и в сградата на Общинска служба по земеделие - с. Медковец. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Медковец и на Областна дирекция „Земеделие" -гр. Монтана.

 

Председател на комисията по Заповед № 160/01.08.2014г.:............/П/..........

/н-к ОСЗ- с. Медковец Кр.Илиев/

01.08.2014г.

ЗАПОВЕД

№160 Монтана, 01.08.2014 г.

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД" Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 726 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за землищата на територията на община Медковец в състав: Председател : Красимир Йорданов Илиев - началник на ОСЗ с. Медковец Членове:

1. Светослав Николаев Миронов - старши експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД "Земеделие" гр. Монтана

Членове за съответните землища на кметства на територията на община Медковец:

  1. инж. Венцислав Евгениев Куткудейски - кмет на Община Медковец
  2. Анжела Иванова Георгиева - кмет на с. Сливовик,
  3. Петя Кръстева Петрова - кмет на с. Расово
  4. Людмила Красимирова Макавеева - кмет на с. Аспарухово

Резервен член:

1. Румяна Рачева Биволарска — главен експерт в ОСЗ с. Медковец

Със задача: Да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/ или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи и състави доклад до Директора на ОДЗ гр. Монтана при постигнати такива, отговарящи на нормативните изисквания, както и при необходимост да състави проект за разпределение на ползването на земите по масиви по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички членове на комисията за сведение и изпълнение, както и да бъде обявена на информационните табла на кметствата на територията на Община Медковец и в сградата на Общинска служба по земеделие с.Медковец. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Медковец и на Областна дирекция „Земеделие" гр. Монтана.

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ______ /П/...

Директор на ОДЗ - Монтана

Прочетена 8374 пъти Последно променена в Сряда, 06 Август 2014 00:32