Сряда, 08 Юни 2022 09:54

ПОКАНА МИГ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

за участие в работна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група /МИГ/ на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/
Уважаеми дами и господа, представители на местна власт, земеделски производители, представители на бизнеса, НПО, читалища, уязвими групи, общности на малцинства и други,
Община Медковец Ви кани да вземете участие в работна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група /МИГ/ на териториите на Община Медковец и Община Монтана (за Община Монтана, включваща само населените места без общински център – град Монтана, с население над 30 000 души в строителните му граници).
Община Медковец ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Медковец – Монтана.
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., а именно:
• Подпомагане процеса по създаване на местна инициативна група на територията на двете общини;
• Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
• Подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
• Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещето прилагане на стратегията за ВОМР;
• Подкрепа за информиране на местното население, относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд.
Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта са регистрирана Местна инициативна група и разработена Стратегия за ВОМР.
Работната среща за формиране на партньорство ще се проведе на 16.06.2022 г. от 11,30 часа в Общинска приемна зала на II етаж от сградата на Община Медковец, с. Медковец, ул. Георги Димитров № 26.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Прочетена 726 пъти
Още в тази категория: « СЪОБЩЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ »